Importanţa activităţilor extraşcolare în grădiniţă – mijloace de realizare

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii.

În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform intereselor şi dorinţelor lor.

De cele mai multe ori, conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul activităţilor din domeniul ştiinte, la activităţile de cunoaştere a mediului după ce copiii au observat pe planşe anumite animale domestice sau sălbatice se poate propune o activitate extraşcolară – vizitarea unei grădinii zoologice cu scopul de a-şi fixa ci îmbunătăţii cunoctinţele legate de aceste animale.

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii.

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte etc., desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă: Micul Creştin, Voinicel, Smarty, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte   grădiniţe şi alte instituţii.

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri.

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitate.

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de Crăciun, preşcolarii, interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a datinilor, a cântecului şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare.

Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice poporului nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume populare, oferind astfel un strop de tradiţie.

Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i să aprecieze” (D.I. Nolte).

În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actori. Noile metode prin care se realizează activitatea instructiv educativă pun în vedere iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului didactic. Prin activităţi bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea , să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi lucruri noi.

Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm.  Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi de ai pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare.

BIBLIOGRAFIE:
Ciubuc Iuliana, Armonia naturii , Editura Aureo, Oradea, 2011, pagina 110.
Mangri, F., Elisei, E., Dorobeti, T., Bucovală, G., Experienţe didactice şi pedagogice de success, Poarta Albă, 2010, pagina 230.
Dumitru, G., Novac, C., Mitracche, A., Ilie, V., Didactica activităţii instructiv-educative pentru
învăţământul preprimar, Craiova, Editura Nova.

prof. Felicia Scridonesi

Grădinița cu program normal nr. 1, Maieru (Bistriţa-Năsăud) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/felicia.scridonesi

Articole asemănătoare