Factori care influenţează calitatea educaţiei

Legea calităţii arată că „asigurarea calităţii educaţiei exprimă capacitatea de a oferi programe de educaţie, în conformitate cu standardele societăţii  actuale”. Atunci când realizăm o educaţie de calitate, va rezulta și un produs de calitate. Pentru majoritatea sistemelor de educație din lume, obiectivele prioritare urmărite sunt: egalitatea de şanse în faţa educaţiei şi asigurarea unui învăţământ de calitate. Aceste obiective sunt realizate și în sistemul de învăţământ din România. Cele două obiective sunt distincte dar nu pot fi separate: un sistem de învăţământ nu poate fi considerat accesibil doar pentru că asigură educația la toate nivelurile, ci şi dacă toţi elevii au acces la acelaşi tip de cunoştinţe, la aceeași cantitate și calitate educațională şi condiţiile de desfăşurare a procesului instructiv-educativ sunt asemănătoare.

Realizăm un învățământ de calitate dacă avem mulți elevi cu rezultate foarte bune pe parcursul anului școlar, mulți elevi care participă la concursuri și olimpiade, atât naționale cât și internaționale și obțin rezultate  deosebite, dacă nivelul de abandon școlar se află aproape de zero, dacă o parte mare dintre absolvenții de licee au promovabilitate mare la admiterea la facultate, dacă absolvenții diferitelor forme de învățământ se pot integra socioprofesional.

Există factori exteriori care influențează calitatea în învățământ și anume: mediul familial, social, economic din care provine elevul, educația și ocupația părinților dar și factori care țin de școală și anume: cadrele didactice, tipul de școală, condițiile de învățare, baza tehnico-materială etc. Dacă părinții nu se implică pentru a obține succesul educațional al elevilor, școala este cea care poate să intervină. Astfel, reducerea numărului de elevi dintr-o clasă, creșterea nivelului de pregătire ale cadrelor didactice, modernizarea instituțiilor de învățământ, implicarea părinților și a comunității în activitățile școlii reprezintă câteva metode de îmbunătățire a calității.

Un rol important asupra performanțelor elevilor îl au cadrele  didactice  prin    organizarea procesului instructiv-educativ, prin relațiile pe care le stabilesc în interiorul școlii, cu familiile elevilor, cu comunitatea, prin activitățile extracurriculare organizate în școală. Calificativele și notele obținute de elevi la evaluările inițiale, curente, periodice, finale, precum și rezultatele la evaluările naționale, concursuri, olimpiade sunt rezultate ale calității educației și  reprezintă nivelul de pregătire al elevilor. Pentru obținerea de către elevi a unor rezultate deosebite la învățătură, cadrele didactice trebuie să fie bine pregătite din punct de vedere pedagogic, psihologic, să transmită cunoștințe, priceperi, deprinderi conform noilor metodologii, să asigure calitatea prin activități didactice centrate pe elev, permanent să colaboreze cu familia și să nu evite  participarea la cursurile de formare și perfecționare, pentru a putea fi la curent cu  noutățile și modificările apărute în sistemul de învățământ.

Pentru a crește calitatea în educație, un rol deosebit îl are procesul instructiv- educativ, modul lui de organizare, atmosfera plăcută din școală, relațiile bune dintre școală și familie, așteptările cadrelor didactice și ale părinților privind performanța elevilor. O răspundere  destul de mare pentru cadrele didactice o reprezintă gestionarea clasei de elevi și  de aceea ele au sarcina de a stabil norme, reguli, ceea ce le  este permis elevilor și ceea ce le  este interzis, care sunt recompensele pe care le vor primi dacă au un comportament pozitiv și cum sunt sancționați dacă vor avea un comportament inadecvat. Nu doar folosirea unor mijloace didactice moderne, a unor metode moderne de predare  duc la creșterea calității învățământului, ci și implicarea  elevilor în crearea materialelor. Întotdeauna profesorii trebuie să îmbine tradiționalul cu modernul, pentru a obține un  act educațional eficient, iar elevii să fie responsabili în educația proprie printr-o  implicare activă. Dacă se selectează conţinuturile învăţării  din  sfera  de  interese  ale  elevilor, în concordanţă  cu  programa şcolară, atunci rezultatele  procesului  instructiv – educativ  sunt  de calitate.  Elevii sunt  mult mai  atenţi şi mai receptivi la informaţiile  care  vin din, despre şi pentru aspiraţiile generaţiei lor. Calitatea  actului  educaţional crește dacă activitățile extracurriculare sunt folosite cât mai des, cât mai variate și dacă scopurile şi obiectivele acestora au fost realizate. Cadrele didactice, prin activitățile procesului instructiv-educativ urmăresc: prevenirea situaţiilor de criză a elevilor (personală, educaţională şi socială), dezvoltarea personală a acestora, cultivarea imaginilor de sine pozitive, creşterea capacităţilor de luare a deciziilor, responsabilizarea faţă de societate, încercarea păstrării echilibrului în situaţii de succes sau eşec, creşterea rezistenţei la frustrare, la critică, autoevaluarea propriului potențial, cunoaşterea calităţilor personale şi a punctelor slabe, construirea unei baze solide de valori, a optimismului în împlinirea visurile lor. Elevii  se pregătesc pentru viaţă, să  fie capabili să se descurce singuri, să se afirme  în mod independent sau în cadrul grupului din care fac parte.

O altă necesitate pentru creșterea calității învățământului o reprezintă parteneriatul școală-familie. În cadrul școlii se face decât o parte din educația copilului, cealaltă parte făcându-se în afara ei. Influența familiei are un mare impact asupra rezultatelor  școlare ale elevilor și asupra motivației învățării și de aceea trebuie să colaboreze permanent cu școala, participând la diverse activități ale acesteia(ședințe, lectorate cu părinții, activități de consiliere a  părinților, serbări școlare).  Printre alte sarcini, ale școlii, se află și identificarea situațiilor – problemă din familiile copiilor și dirijarea pe cât este posibil a strategiilor educative în favoarea elevului. De aceea, colaborarea dintre școală şi familie, presupune nu numai o informare cu privire la tot ceea ce face elevul la școală, în cadrul procesului instructiv-educativ, ci şi informarea părinţilor cu toate problemele pe care le are elevul. Nu puține sunt actele de violență dintre elevi, personal didactic și persoanele din afara școlii, consumul de droguri, acte de delincvență juvenilă, situații cărora școala trebuie să le facă față. Astfel acţiunea educativă a familiei devine eficientă dacă aceasta participă cu regularitate la acțiunile școlii, există o legătură permanentă între cele două iar obiectivele urmărite de acestea se subordonează idealului  educaţional. S-a constatat că a crescut destul de mult numărul copiilor inadaptaţi social datorită carenţele educative ale familiei și s-au luat măsuri privind necesitatea pregătirii copiilor pentru viață. Între  relațiile școală-familie trebuie  să existe o strânsă legătură pentru beneficiciul copiilor, trebuie găsite modalități prin care să se comunice permanent cu familia, deoarece siguranța și securitatea elevilor, atât în școală, cât și în afara ei, este primordială. atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.

Bibliografie:
1. Cristea, Sorin, Calitatea în educație, 2015, Tribuna învățământului;
2. Enătescu, A.M. și Enătescu, M., Calitate.Terminologie comentată, Ed.Tehnică, București, 2000,  p. 296;
3. Ţîțu, M., Oprean, C., Managementul calităţii, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti, 2007

 

prof. Adina-Carmen Buică

G.P.N. Godeni, structură a Școlii Gimnaziale Cotești-Godeni (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adina.buica

Articole asemănătoare