Exemplu de proiect didactic utilizând teoria inteligențelor multiple

Am desfăşurat proiectul interdisciplinar cu tema „Primăvara” pe o perioadă de 8 zile, la clasa a II-a. Obiectivele şi activităţile de învăţare au vizat în fiecare zi un alt tip de inteligenţă, asigurându-se o  gamă variată de oportunităţi de învăţare care au amplificat  performanţele elevilor în însuşirea cunoştinţelor. Am aplicat taxonomia lui Bloom tipurilor de inteligenţă.

Cel puţin în una din zile, fiecare elev  s-a simţit foarte bine  în relaţie  cu el însuşi dar şi cu ceilalţi,  a participat activ şi cu plăcere la activitatea de învăţare, arătând în acelaşi timp „cum este inteligent”.

Obiective:

Valorizarea tipului de inteligenţă predominant şi cultivarea stimei de sine pozitivǎ.
Utilizarea unei game variate de oportunităţi de învăţare pentru amplificarea performanţelor în însuşirea cunoştinţelor despre primăvară.

Activităţi de ȋnvǎțare:

Luni: Inteligenţa verbal – lingvistică
• Recunosc anotimpul primăvara descris în două ghicitori;
• Rezolvă un rebus pentru a obţine cuvântul “primăvara’;
• Ascultă poezia “Primăvara “ de V. Alecsandri;
• Citesc un text scris de mână despre primăvară şi apoi trei propoziţii folosind intonaţia impusă de semnele de punctuaţie;
• Completează, după model, o listă cu pluralul, singularul, diminutivul unor substantive;
• Stabilesc corespondenţa între ghicitori şi imaginile care reprezintă răspunsul;
• Ordonează litere şi silabe pentru a obţine cuvinte;
• Descoperă cuvintele “ascunse” în cuvântul “primăvară”;
• Ordonează cuvintele date pentru a alcătui şi scrie  o propoziţie;
• Alcătuiesc propoziţii cu cuvintele de pe o crenguţă ( enunţiative, interogative, exclamative);
• Completează enunţuri lacunare;
• Formulează răspunsul la o întrebare şi apoi o întrebare pentru un  răspuns dat;
• Crează oral un scurt dialog pe baza unui tablou,  alegând ca personaje: pomul, rândunelele, norii, ghioceii;
• Înlocuiesc imaginile cu cuvinte potrivite pentru a reface poezia despre luna martie; scriu şi memorează poezia;
• Identifică  schimbările care se petrec în natură ( pe baza materialelor folosite şi a propriei experienţe).

Marţi: Inteligenţa logico-matematică
• Socotesc şi află răspunsul la două ghicitori matematice;
• Identifică, prin calcul,un număr reprezentând cuibul berzei;
• Colorează florile, în funcţie de sarcinile matematice;
• Completează numerele lipsă de pe petale astfel încât operaţiile să aibă rezultatele indicate;
• Compară rezultatele obţinute după rezolvarea adunărilor din două liste de cumpărături;
• Alcătuiesc un clasament, ordonând descrescător punctajele obţinute de elevi la “Crosul Primăverii;
• Aleg buchetul corespunzător datelor dintr-un  tabel;
• Alcătuiesc şi apoi rezolvă  o problemă pe baza unei  imagini cu flori de primăvară;
• Stabilesc valoarea de adevăr a unor afirmaţii;
• Identifică  cel puţin o asemănare şi o deosebire între primăvară şi iarnă;
• Ordonează cronologic etapele activităţii de plantare a unui pom.

Miercuri: Inteligenţa vizual-spaţială
• Observă imagini care prezintă anotimpul primăvara;
• Identifică elementele specifice anotimpului: culoarea cerului, a norilor, a florilor, a frunzelor; activitatea oamenilor, a păsărilor; roadele, sărbătorile;
• Numesc florile de primăvară recunoscute în imaginea prezentată;
• Compară două peisaje pentru a găsi cele patru diferenţe dintre ele;
• Rezolvă un rebus pentru a obţine, prin corelarea culorilor cu literele, cuvântul “mărţişor”;
• Colorează  numai desenele potrivite zilelor de primăvară;
• Desenează  obiectul care reprezintă răspunsul la o ghicitoare ( ghiocelul);
• Colorează la alegere: flori de primăvară sau un fluture care  aduce primăvara, respectând indicaţiile pentru folosirea culorilor.

Joi: Inteligenţa muzical–ritmică
• Îşi amintesc cântece despre primăvară ( audiţie: “Mǎrțișoare”, “Mamei”…);
• Recunosc, din textele acestora, elementele specifice primăverii;
• Identifică, ascultând  înregistrarea audio, sunetele specifice diferitelor păsări, insecte și mamifere;
• Repetă cântecele: “Vine, vine primăvara”, “Înfloresc grădinile”;
• Învaţă cântecele: “Ploaia”, “Graiul animalelor”;
• Compun, în perechi, un scurt cântec despre primăvară (2- 4 versuri);
• Clasifică cântecele compuse de la cel mai reuşit la cel mai slab, argumentând.

Vineri: Inteligenţa naturalistă
• Plimbare pentru observarea schimbărilor din natură;
• Memorizează mirosurile unor flori de primăvară;
• Identifică cauza care are ca efect înflorirea pomilor;
• Completează  calendarul  naturii pentru cele 8 zile, folosind desene;
• Activitate practică de plantare a pomilor şi a florilor în grădina şcolii;
• Propun măsuri necesare protecţiei  plantelor şi animalelor în acest anotimp;
• Utilizeazǎ flori și frunze presate pentru realizarea unor felicitǎri.

Luni : Inteligenţa corporal–kinestezică
• Recunosc, prin pipăit, flori de primăvară;
• Îşi folosesc corpul pentru a reprezenta răspunsul la câteva ghicitori;
• La alegere:
Alcătuiesc un peisaj de primăvară prin tehnica colajului;
Modelează, din plastilină, un copac înflorit;
Recompun plante şi  păsări folosind jocul puzzle;
• Folosind jocuri de construcție, realizeazǎ cǎsuțe pentru pǎsǎrele, un parc, pomi….
• Evaluează şi autoevaluează lucrările,

Marţi: Inteligenţa interpersonală
• Înregistrează răspunsul la întrebarea “Care este floarea de primăvară preferată?”;
• Determină, pe baza interviului, care este cea mai populară floare printre colegi;
• Folosesc rezultatele sondajului pentru a alege florile pe care le vom planta în grădina şcolii;
• Grupează colegii după floarea preferată;
• Organizează, pe grupe, drumeţii în locurile unde se întâlnesc acestea;
• Prezintă în faţa colegilor planul drumeţiei.

Miercuri: Inteligenţa intrapersonală
• Îşi amintesc un moment când au cules flori de primăvară din pădure / grădină;
• Împărtăşesc colegilor impresiile pe care le-au avut atunci;
• Dezvoltă reguli de “culegere a florilor” bazate pe experienţa lor;
• Completează, oral, enunţurile:
Dacă aş fi o floare de primăvară, aş fi………… pentru că………
Dacǎ aș fi o pasǎre cǎlǎtoare, aș fi …………….. pentru cǎ …………
Mi-ar plăcea să……………………..
Nu mi-ar plăcea să …………………
• Prezintă importanţa anotimpului primăvara în viaţa fiecăruia.

Finalitate:

• Expoziţie cu produsele elevilor;
• Album cu fotografii din timpul activităţilor.

Puncte tari:
• au fost stimulate şi folosite diferitele aptitudini şi talente;
• au fost recreate şi îmbogăţite  aspecte ale propriilor experienţe;
• s-a cultivat stima de sine pozitivă prin sporirea încrederii în abilităţile personale;
• a fost stimulată motivaţia intrinsecă;
• s-au corelat diverse tipuri de prezentare a informaţiei;
• demersul a fost mult mai diversificat;
• s-au realizat conexiuni între diverse arii curriculare, aparţinând domeniilor care determină diferitele inteligenţe;
• s-a promovat înţelegerea la nivel intra, interpersonal şi multicultural;
• a fost stimulată înţelegerea  metacognitivă;
• succesul şcolar a fost potenţat;
• s-a îmbunătăţit evaluarea;
• rolul cadrului didactic a fost mai mult de moderator;
• a contribuit la dezvoltarea personală a elevilor.

Puncte slabe:
• a necesitat consum mare de timp şi energie din partea cadrului didactic;
• activizarea elevilor s-a făcut, cu precădere, în funcţie de tipul de inteligenţă vizat într-o zi.

Bibliografie:
1. Chiriac, M., Burţilă, D., Stoica, C., Georgescu, C., Bucuriile vacanţei clasa I, Ed. Tiparg, pag. 24 -30;
2. Gardner, Haward, Teoria inteligenţelor multiple, Traducere şi adaptare de Edmund Mauser, formator naţional;
3. Vasiloancă, G., Cuzum, S., Velcu, G., Exerciţii- joc pentru activităţi  transdisciplinare la clasa I, ED. ERC PRESS, Bucureşti, 2005, pag. 46-53;
4. ***Instruirea diferenţiată. Aplicaţii ale teoriei inteligenţelor multiple. Ghid pentru formatori şi cadre didactice, Seria „Calitate în formare”, Bucureşti, 2001;
5. *** Licurici, Carte de jocuri logice pentru copii, nr.2, Ed. Credo 2002, Bucureşti.

prof. Georgeta Lungu

Liceul Teoretic Callatis, Mangalia (Constanţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/georgeta.lungu

Articole asemănătoare