Eficiența cercului pedagogic în sistemul de învățământ

În învățământul preuniversitar, pregătirea personalului didactic se face prin mai multe metode şi procedee, unul dintre acestea fiind cercul pedagogic. Cercul pedagogic constituie o formă de evaluare şi în acelaşi timp de perfecţionare a  activităţii didactice. Reprezintă una dintre principalele forme de organizare a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar. Are în componență schimbul de practici și vizează actualizarea metodelor și procedurilor de lucru la nivelul specialităților. Prin cercurile pedagogice sunt realizate activități metodico-științifice și psihopedagogice la nivel local, zonal sau județean.

Un cerc pedagogic se constituie ca structură distinctă, cu condiția ca numărul membrilor să nu fie mai mic de 25 și mai mare de 50 de cadre didactice. Cercurile pedagogice reunesc educatoare, învățători, maiștri-instructori, profesori, responsabili ai comisiilor metodice, directori, cadre didactice încadrate în centrele de asistență psihopedagogică, în casele corpului didactic, în învățământul special, în palate și cluburi ale copiilor etc. dintr-o localitate, dintr-o zonă sau la nivel de județ.

Cercurile pedagogice sunt activități metodico-științifice și psihopedagogice ce se organizează în sesiuni, semestrial, la nivel local, zonal sau județean. În funcție de structura rețelei școlare și de numărul cadrelor didactice , acestea reunesc cadre didactice de pe toate palierele educaționale: educatoare, învățători, maiștri-instructori, profesori, responsabili ai comisiilor metodice, directori, cadre didactice încadrate în centrele de asistență psihopedagogică, în casele corpului didactic, în învățământul special, în palate și cluburi ale copiilor etc., dintr-o localitate, o zonă sau  la nivel de județ

Inspectoratul școlar județean are atribuțiile de a structura și coordona activitățile cercurilor pedagogice în funcție de ceea ce se stabilește în cadrul consfătuirilor județene pe discipline.

Conform articolului 17, aliniat 6 din metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, „cercurile pedagogice sunt foruri de sinteză, de evaluare a rezultatelor procesului de învățământ și a factorilor care determină eficiența acestuia, de comunicare și valorificare a experiențelor didactice și concluziilor cercetării pedagogice efectuată de cadrele didactice, de evaluare critică și constructivă a metodelor de predare învățare, a conținuturilor și modurilor de organizare a procesului educațional, de lansare a unor proiecte educaționale cu impact la nivel zonal și județean”.

Beneficii

În cadrul cercurilor pedagogice sunt lansate comunicări importante, anunţuri şi invitaţii care merită să fie luate în considerare şi care ajută pe colegi în dezvoltarea profesională şi personal, se  pot  clasifica anumite aspecte care nu au fost înțelese și în care să se realizeze un schimb de bune practici între cadrele didactice participante.

Informările au rolul de a fixa ţinte pentru activităţile profesorilor; acestora li se oferă posibilitatea de a-şi lărgi viziunea de ansamblu asupra modalităţilor moderne de eficientizare a procesului educativ de la nivelul specialităţii sau de la nivel inter şi transdisciplinar. Schimbul de bune practici se poate realiza prin nenumărate variante formative, cum ar fi activităţi demonstrative legate strict de specialitate sau cu caracter extracurricular, intercultural, mixt; secvenţe cultural-artistice; prezentări diverse (multimedia, Power Point, clasice ş.a.), diseminări ale proiectelor care aparţin programelor naţionale şi cataloagelor europene (Erasmus+, eTwinning etc.), prezentarea de materiale didactice ilustrative.

Actualizarea procedurilor de lucru la nivelul specialităţilor didactice reprezintă un obiectiv agreat la nivel naţional, dar şi un imbold pentru realizarea unor analize utile ale activităţilor desfăşurate de către fiecare profesor. Acestea permit personalizarea, evidenţierea elementelor creative ale autorului. Sunt lansate comunicări importante, anunţuri şi invitaţii care merită să fie luate în consideraţie şi care ajută pe colegi în dezvoltarea profesională şi personală.

Informările au rolul de a fixa ţinte pentru activităţile profesorilor; acestora li se oferă posibilitatea de a-şi lărgi viziunea de ansamblu asupra modalităţilor moderne de eficientizare a procesului educativ de la nivelul specialităţii sau de la nivel inter şi transdisciplinar. Schimbul de bune practici între dascăli se poate realiza prin nenumărate variante formative, cum ar fi activităţi demonstrative legate strict de specialitate sau cu caracter extracurricular, intercultural, mixt; secvenţe cultural-artistice; prezentări diverse (multimedia, Power Point, prezentarea de materiale didactice ilustrative).

Pentru participarea la activitățile cercului pedagogic, propunătorul și responsabilii de cerc stabilesc tema, programul și locul desfășurării. Membrii cercului pedagogic primesc invitație de  participare.

Reguli de conduită şi protocol

Raportată la învăţământul primar, această formă de perfecţionare se stabileşte de obicei la începutul fiecărui an şcolar, în cadrul consfătuirilor cadrelor didactice împreună cu responsabilele de cercuri pedagogice. Datorită noii orientări „pro vest” a învăţământului nostru, sigur că şi desfăşurarea cercurilor pedagogice s-a îmbunătăţit, astfel căutându-se noi metode şi strategii atât tradiţionale cât şi moderne de desfăşurare a acestora.

Susţinerea unui cerc pedagogic, indiferent de tema propusă, presupune o pregătire temeinică şi minuţioasă care angrenează întreaga instituţie şcolară, nu numai propunătorul, deoarece este vorba evident şi de formarea şi cristalizarea imaginii despre instituţia educaţională. Această imagine constituie o funcţie importantă a managementului educaţional, care asigură o comunicare reală şi eficientă între instituţie şi celelalte instituţii de profil, ca şi coordonarea imaginii cu rezultatele obţinute. De asemenea, imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care se formează, de competenţe şi de caracteristicile celorlalte instituţii de profil.

Comunicarea interumană permanentă şi sistematică este foarte importantă pentru activitatea cadrului didactic – atât cadrul didactic cât şi manegerul  comunică cu persoane avizate şi competente, afişând un comportament şi o atitudine corespunzătoare care constituie adevărata carte de vizită a instituţiei în care funcţionază. În privința protocolului utilizat în cadrul acestui gen de activitate, care arată în ce măsură colectivul are formate deprinderi ale bunelor maniere, care arată modul în care colectivul cunoaşte reguluile de prezentare a unui protocol.
Astfel de relaţii de protocol (incluzând şi organizarea  cercului pedagogic) creează imaginea pozitivă a instituţiei educaţionale care stimulează şi impulsionează colectivul, pentru ca acesta să îşi desfăşoare cu succes activitatea într-o atmosferă de performanţă.

 

prof. Vasilica Dinu

Școala Gimnazială Nr. 1, Modelu (Călărași) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/vasilica.dinu2

Articole asemănătoare