Eco-educația. Programă de opțional

Prin destinația şi rolul său, școala asigură cadrul adecvat în care sa se realizeze pregătirea și formarea elevilor, sub cele două laturi ale sale: cea instructivă şi cea educativă. O cerință importantă pentru activitatea didactică constă în formarea elevilor cu privire la o concepție şi conduită ecologică bună, obiectiv de actualitate şi importanță pentru calitatea vieţii. Protecția mediului înconjurător devine un exerciţiu de practică socială. Școala  realizează acest exerciţiu social cu întreaga populaţie şcolară care în viitor, va avea responsabilități mari şi reale în gestionarea rațională a tuturor resurselor din mediu natural. Aceasta determină, nu numai sentimentele de admiraţie pentru frumuseţile naturii, ci deprinderi și convingeri de protecție, conservare și dezvoltare a naturii – condiție de viaţă civilizată şi sănătoasă.

„Dacă te gândeşti la anul care va urma, plantează un copac! Dacă te gândeşti la secolul care va urma, educă copiii!’’.

Pentru a îndeplini acest scop, un rol deosebit de important îl prezinta educația ecologică. Aceasta  are menirea să dezvolte conștiința ecologică a semenilor nostri, astfel fiecare membru al societăţii să fie conştient de rolul si locul său în natură. Să formăm un comportament ecologic la elevi reprezintă un aspect important al activității instructiv-educative şi acesta se poate  realiza, atât în şcoală, cât şi în afara ei, prin activităţi extracurriculare şi printr-o colaborare strânsă cu familia şi comunitatea locală.

Protecția mediului înconjurător reprezintă o problemă actuală a omenirii, dar și una din trecut, respectiv de atunci de când omul a cucerit întreg spaţiul Terrei prielnic vieţii. Astăzi, resursele de energie și bogățiile sunt afectate, încât se observă în viitorul apropiat, epuizarea rapidă a unora dintre ele și unele condiţii esenţiale existenţei umane vor fi limitate, precum apa și aerul  care dau semne de otrăvire. Concluzionăm astfel că, posibilitatea ca viitorul omenirii să fie afectat sau chiar pus sub semnul întrebării crește, dacă nu se iau măsuri urgente de protecţie a planetei. Omul a înţeles că face parte din natură si că Planeta şi resursele ei sunt limitate, că Pământul funcționează ca un sistem complex şi că dereglările  ce s-au produs într-un anumit loc, pot avea repercusiuni pentru întreg circuitul, inclusiv pentru om. Omul, în același timp, nu poate renunţa la ritmul înalt al dezvoltării economice. O cale pentru a menține calitatea mediului înconjurător fiind exploatatrea raționala a acestuia, astfel încât să se poată regenera şi conserva în permanență.

Este important ca în acest amplu proces de formare a omului,  viaţa din afara şcolii, să continue să completeze, să consolideze şi să desăvârşească educatia, într-o adevărata conduită europeană. Explorarea mediului înconjurator, în mijlocul naturii realizată de către elevi, le permite îmbogăţirea cunoştinţelor, lărgirea orizontului ştiinţific, sesizarea legăturilor dintre fenomene, modul cum se întrepătrund şi se influenţează. Și de asemenea permite formarea unei gândiri sănătoase despre viaţă. În acest sens un rol hotărâtor, îl au profesorii ca propunatori de activităţi de învatare, fie pe itinerar, fie în orizontul local. Aceștia trebuie să manifeste permanent preocuparea de formare a deprinderilor, de păstrare şi ocrotire a calităţii mediului înconjurător.  Pentru investigaţie se alege studiul mediului apropiat al elevului (casă, şcoală, drumul între casă şi şcoală). Este important sa găsim ocazia de a ieşi în natură si de a o descoperi,  să propunem vizionarea unor filme documentare despre mediul înconjurător, amenajarea de spaţii verzi în clasă ori în afara ei. Elevii trebuie îndrumaţi să observe şi să ştie să adreseze întrebări asupra unei probleme de poluare şi degradare a mediului (aruncarea gunoaielor la întâmplare, poluarea râurilor cu substanţe toxice etc.), sa găsească și să propună soluții pentru a preveni îmbolnăvirea naturii.

COMPETENȚE GENERALE
1.  Utilizarea unor noțiuni, norme și principii referitoare la mediul de viață.
2.  Identificarea interrelațiilor dintre componentelor mediului înconjurător.
3.  Manifestarea unor  comportamente responsabile în raport cu natura.
4.  Proiectarea acțiunilor pentru rezolvarea unor probleme referitoare la protecția mediului.

COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

1.1.Extragerea informațiilor despre factorii de mediu din diferite surse

Elaborarea unor materiale: postere, afise, desene, grafice, referate, creații literare etc. pentru panoul școlii, la fiecare eveniment din Calendarul Eco în care vor ilustra “Asa DA, asa NU”, frumusetile naturii, etc. cu scopul de a sensibiliza si de a atrage atenția comunității școlare asupra protecției naturii.
Vizionarea unor filme cu diferite medii de viață pentru a observa factorii de viata, sursele de poluare, efectul acestora, modalități de conservare, de ocrotire și de prevenire a înbolnăvirii naturii.
Utilizarea internetului și a bibliografiei de specialitate pentru a selecta diferite informații cu referire la protejarea mediului de viață.
Organizarea unor drumeții în vederea cercetării diferitelor ecosisteme din zona și observarea biodiversității acestora.

1.2.Identificarea surselor de poluare din orizontul apropiat

Realizarea unor scheme, grafice sau jurnale pentru identificarea substanțelor  toxice din natură si pentru înregistrarea modalităților în care contribuim la poluarea mediului înconjurător (orizontul apropiat: casa, școala, cartier, localitate)
Fotografierea unor zone poluate excesiv din cartier/oraș cu scopul de a conștientiza efectul unor activități umane asupra naturii

2.1.Utilizarea unor modele matematice științifice pentru rezolvarea de probleme și situații problemă

Rezolvarea unor situații-problemă sau probleme utilizând grafice, scheme pentru a identifica circuitul unor substanțe toxice din natură.
Utilizarea unor algoritmi logici pentru soluționarea unor probleme sau situații–problemă referitoare la ocrotirea și conservarea resurselor de mediu.

2.2.Înregistrarea  unor date culese în activități de observare/ investigare alcătuind fișe de observații

Investigarea factorilor de mediu din orizontul local pentru a observa variația acestora n timp (temperatura, lumina, umiditate aer și sol și a factorilor biotici).
Întocmirea unei liste (“Lista roșie”) a speciilor amenințate pentru a preconiza viitorul acestora în lipsa măsurilor de prevenire a poluării.
Inventarierea unor specii indicatoare de poluare în jurnale proprii sau fișe de observație cu scopul de a stabili gradul de poluare.

3.1.Identificarea tipurilor de deșeuri  eliminate în comunitatea locală

Măsurarea consumului de apă și energie electrică acasă și la școală în diferite activități casnice în vederea reducerii acestuia în activitățile fără sens.
Realizarea de anchete/observație sistematică în familie și comunitate asupra naturii deșeurilor rezultate din diverse activități pentru a stabili tipul acestora.

3.2.Identificarea și promovarea modalităților de refolosire a resurselor Amenajarea unei zone de depozitare a deșeului menajer din bucătărie și spații vezi (curtea școlii, gospodaria proprie) în vederea obținerii  compostului.

Organizarea de concursuri, expoziții, târguri cu obiecte confecționate din materiale reciclabile pentru a arăta importanța reutilizării unor resurse.

4.1.Sensibilizarea față de problemele globale ale omenirii în ceea ce privește consumul de resurse

Organizarea de campanii de informare a oamenilor din comunitatea locală despre protecția naturii, în vederea diminuării consumului unor resurse,  selectarea și reciclarea deșeurilor.
Participarea la acțiuni de voluntariat în vederea ecologizării zonei școlii și a cartierului pentru a preveni afectarea stării de sănătate a semenilor și a mediului înconjurător.

4.2.Utilizarea TIC în culegerea și prelucrarea informațiilor  din diferite surse

Elaborarea și prezentarea unui portofoliu digital cu scopul dezvoltării laturii de formare TIC.
Expoziție de fotografii cu zone ce au fost supuse procesului de ecologizare de tipul  „Trecut și Prezent” pentru a indica importanța păstrării curațeniei naturii.
Redactarea de articole pentru revista școlii sau pentru participări la conferințe si simpozioane  cu tema protecției naturii în vederea contribuirii globale la menținerea sănătății Planetei.

LISTĂ DE  CONȚINUTURI

1. Noțiuni elementare de cunoaștere și protecție a mediului
Factori de viață. Ecosistem – o analiză a zonei locale
Principii și reguli ecologice
Noțiuni elementare din legislația mediului
Instituții  pentru protecția mediului  și atribuțiile lor
Arii protejate din România

2. Influența omului asupra mediului
Poluarea. Surse de poluare
Poluarea în zona locală
Consecințele poluării asupra sănătății omului și a naturii

3. Protecția mediului
Folosirea resurselor regenerabile
Deșeurile-clasificare
Impactul deșeurilor asupra naturii
Importanța  reciclării deșeurilor, cei 3 R
Reciclarea deșeurilor din hârtie
Reciclarea deșeurilor din plastic
Reciclarea deșeurilor din metal
Reciclarea deșeurilor menajere. Obținerea compostului
Valorificarea compostului în grădina școlii

SUGESTII METODOLOGICE

Predarea opţionalului  ,,Ecoeducația’ va fi orientată pe rezolvarea de probleme, utilizându-se preponderent metode activ-participative. Învățăm să realizăm ceva, doar făcând acel ceva, altă cale nu exista.

Activităţile de învațare au în vedere stimularea motivaţiei pentru protecţia mediului,  valorizarea elevilor prin antrenarea acestora în diverse activităţi de ocrotire a mediului înconjurător,  utilizarea cunoştinţelor, a deprinderilor și priceperilor dobândite pentru păstrarea sănătăţii individuale, colective și a mediului. Acestea pot fi:

 • activităţi de observare şi recoltare a unor elemente poluante (deşeuri din plastic, sticle, flacoane, pungi, ambalaje, cutii de conserve);
 • activități de confecționare a diverselor obiecte din materiale reciclabile;
 • activităţi practice de îngrijire şi amenajare a spaţiilor verzi (colţul naturii vii-grădina şcolii);
 • colecţionarea unor imagini cu animale şi plante din diferite medii geografice sau realizarea acestor medii în miniature prin colaje, postere, desene etc.;
 • lecturarea unor texte cuprinzând curiozităţi din lumea plantelor şi animalelor protejate;
 • lecţii – excursii sau lecţii – plimbări sau drumeții;
 • realizarea de compuneri şi desene, postere pe tema contribuţiei copiilor la protejarea naturii;
 • realizarea unor experimente ce au in vedere demonstrarea rolului elementelor: apă, aer, sol în creşterea şi dezvoltarea plantelor, în menţinerea vieţii pe Pământ.

Metode și procedee didactice abordate

 • Lucrul pe grupe (workshop-uri)
 • Brainstorming
 • Învăţarea prin descoperire
 • Studiul de caz
 • Problematizarea
 • Învăţarea prin experiment
 • Investigația

Forme de evaluare

 • Investigația
 • Portofoliu
 • Autoevaluare
 • Proiectul
 • Referat
 • Observația sistematică

BIBLIOGRAFIE

1. Gh. Mohan, A. Ardelean, Ecologie  și protecția mediului, Editura Scaiul, București, 1993
2. E. Gavrilescu, G.D. Buzatu, Gestiunea deșeurilor, Editura Sitech, București, 2014
3. terramileniultrei.ro/2017/12/analiza-gestionarii-deseurilor-de-ambalaje-in-romania/
4. https://issuu.com/terramiii/docs/ghid_risipa_alimentara_final
5. www.mediu.gov.md/ro/content/educa%C8%9Bie-%C8%99i-con%C8%99tientizare-ecologic%C4%83
6. reciclamimpreuna.ro/educatia-ecologica-parte-din-educatia-pentru-viata/
7. mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_educ_ecol._i-xii.pdf
8. isjbotosani.ro/wp-content/uploads/2021/01/Educatie-ecologica-si-de-protectie-a-mediului_-prescolar_primar_gimnazial.pdf
9. Gina Barac, Dorina Golea, Gabriela Nausica Noveanu,Proiectul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți  – Program de formare continuă a cadrelor didactice – Modulul II. Aplicarea noului Curriculum național pentru învățământul gimnazial – DISCIPLINA BIOLOGIE  – București, 2019
10. A. King, B. Schneider, Prima revoluţie globală. O strategie pentru supravieţuirea lumii, Editura   Tehnică, Bucureşti, 1993
11. A. Arhip, L. Papuc, Noile educaţii– imperative ale lumii contemporane, Tipografia Centrală,  Chişinău, 1996

 

prof. Melania Manole

Școala Gimnazială Nr. 29, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/melania.manole

Articole asemănătoare