Dezvoltarea competențelor digitale în firma de exercițiu

Firma de exerciţiu reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru  probarea  şi  aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi sau studenţi în pregătirea profesională.

Implementarea conceptului de “firmă de exerciţiu” îşi propune crearea tipului de întreprinzător dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale de distribuţie.

Firma de exerciţiu  în învăţământul profesional şi tehnic, profilul servicii, reprezintă o componentă a curriculumului naţional pentru profilul servicii şi a curriculumului în dezvoltare locală pentru celelalte profiluri. La nivel extracurricular elevii participă  la târguri interne şi internaţionale ale firmelor de exerciţiu.

Didactica modernă se orientează spre formarea unei personalități active, pregătită pentru viața practică, astfel, în cadrul Firmei de Exercițiu elevii pot obține mai multe competențe de afaceri printre care putem menționa:

 • elaborarea unui business-plan;
 • elaborarea cercetărilor de marketing;
 • elaborarea misiunii, obiectivelor, structurii organizației;
 • elaborarea CV-urilor, scrisorilor de intenție, ordine de angajare, rapoarte de activitate etc.
 • perfectarea actelor contabile;
 • lucrul la calculator și alte mijloace it etc.

Nivelurile de complexitate ale firmei de exerciţiu sunt următoarele:

Mini-firma de exerciţiu – Nivel I

Predarea-învăţarea se derulează sub forma unui “birou de învăţare”. În biroul de învăţare sunt simulate toate activităţile economice pe baza unui model închis. Situaţiile economice sunt iniţiate de către profesor iar relaţiile comerciale cu clienţii, instituţiile fiscale, bancare şi întreprinderile de servicii sunt prezentate de către profesor.
Acest model de organizare a firmei de exerciţiu poate fi utilizat în cadrul curriculumului in dezvoltare locală pentru unităţile de învăţământ cu alte profiluri decât servicii, sau în clasele a IX-a şi a  a X-a, la profilul servicii, ca etapă premergătoare înfiinţării firmei de exerciţiu.

Caracteristici ale mini-firmei de exerciţiu – nivel I:

 • Nu relaţionează cu mediul extern
 • Nu este înregistrată la Centrala  Reţelei Firmelor de Exerciţiu/ Întreprinderilor Simulate din România (ROCT)
 • Situaţiile exersate sunt iniţiate de profesor
 • Procesul de predare-învăţare este orientat către acţiune. Elevul parcurge toate departamentele biroului şi îşi îndeplineşte sarcinile fie individual, fie în echipă.

Firma de exerciţiu – Nivel II

Caracteristici ale firmei de exerciţiu – nivel II:

 • Existenţa unui centru economic şi antreprenorial (cabinetul firma de exerciţiu) dotat corespunzător
 • Firma se înregistrează la Centrala  Reţelei Firmelor de Exerciţiu/ Întreprinderilor Simulate din România
 • Stabilirea  relaţiilor  de afaceri cu firmele de pe piaţa naţională a firmelor de exerciţiu
 • Efectuarea tuturor activităţilor necesare în cadrul unei întreprinderi pentru rezolvarea operaţiunilor curente
 • Organizarea de prezentări ale firmei de exerciţiu
 • Deschiderea unui cont bancar la banca firmelor de exerciţiu existentă în cadrul ROCT  pentru efectuarea  decontărilor.

Firma de exerciţiu – NIVEL III

În plus, faţă de nivelul II, firmei de exerciţiu – nivel III are următoarele caracteristici:

 • Realizează contacte cu cel puţin 3 firme de exerciţiu din străinătate
 • Derulează  operaţiuni şi în limbi străine
 • Elevii sunt înregistraţi ca şi colaboratori / salariaţi

Instruirea în firma de exerciţiu oferă elevului competențe în ceea ce înseamnă comportamentul profesional, respectiv: “Să ştie ce să facă şi să ştie cum să facă”. În firma de exerciţiu sunt exersate tranzacţiile economice existente în firmele reale, fiecare firmă de exercițiu fiind structurată în conformitate cu situaţia din practică, în departamente: resurse umane, secretariat, marketing, desfacere, financiar-contabilitate etc. Activitatea firmelor de exerciţiu se desfășoară conform legislaţiei în vigoare pentru firmele reale.

Întreaga activitate din firma de exercițiu se fundamentează atât pe competențe de specialitate, cât și pe competențe digitale.

Firma de exerciţiu, ca metodă practică de integrare a cunoştinţelor de la diverse discipline, determină dobândirea de abilităţi antreprenoriale, perfecţionarea comportamentelor personale şi dezvoltarea potenţialului propriu al elevilor angajaţi în firmele de exerciţiu, incluzând, totodată, formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale de creare şi procesare corectă şi profesională a tuturor documentelor utilizate în firma de exerciţiu.

Întrucât în firma de exerciţiu se realizează sinergia interdisciplinarităţii conţinuturilor de la diverse discipline (economie, contabilitate, corespondenţă comercială, limbi străine, comunicare profesională, drept şi legislaţie, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor etc.), este recomandabil ca  profesorul coordonator de firmă de exerciţiu să înceapă colaborarea inter şi transdisciplinară cu profesorul de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, încă din faza de realizare a planificărilor anuale şi semestriale pentru fiecare dintre clasele de la a IX-a la a XII-a, cu scopul dezvoltării eficiente la elevi a competenţelor digitale, de realizare corectă şi profesională a documentelor necesare în firma de exerciţiu.

Astfel, profesorul coordonator de firmă de exercițiu poate oferi profesorului de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor şabloane pentru fiecare dintre documentele utilizate în firma de exerciţiu. La rândul lui, profesorul de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, în funcţie de conţinuturile planificate şi abordate la un moment dat (procesare de texte, calcul tabelar, creare materiale promoţionale, baze de date, creare pagini web, utilizare Internet etc.), poate integra ca aplicaţii practice la oricare dintre orele de TIC, clasele IX-XII, crearea diferitelor documente utilizate în firma de exerciţiu

Instrumentele specifice Tehnologiei Informației și Comunicațiilor utilizate în firma de exercițiu sunt:

 • Comunicare prin e-mail
 • Elaborare documente de lucru personalizate
 • Tehnoredactare și procesare documente
 • Prezentare Power-Point
 • Materiale publicitare
 • Diagrame și Organigrame în Excel sau Word
 • Calcule în Excel
 • Baza de date ACCESS

Firma de exerciţiu este concepută pentru însuşirea şi aprofundarea cunoştinţelor economice şi juridice, a formării aptitudinilor personale şi comportamentelor aplicabile în toate domeniile economice, pornind de la funcţiile de baza şi până la cele de conducere din întreprindere.

Pentru a-i ajuta pe elevii noştri să îşi atingă competenţele specifice din programa şcolară, predarea-învăţarea-evaluarea la disciplinele economice şi la disciplina Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor va fi orientată spre rezolvarea unor sarcini de lucru, utilizându-se preponderent metoda proiectului interdisciplinar în vederea rezolvării unei game cât mai variate de aplicaţii practice din domeniul propriu de activitate şi punându-se accent pe realizarea cu exactitate şi la timp a cerinţelor sarcinilor de lucru.

Interacțiunea elev-calculator permite diversificarea strategiei didactice, facilitând accesul elevului la informații mai ample, mai logic organizate, structurate variat, prezentate în modalități diferite de vizualizare.

De fapt, nu calculatorul în sine ca obiect fizic, înglobând  chiar configurație multimedia, produce efecte pedagogice imediate, ci calitatea programelor create și vehiculate corespunzător, a produselor informatice, integrate după criterii de eficiență metodică în activitățile de instruire.

Modernizarea pedagogică implică deci, existența echipamentelor hardware (calculator), a software-lui (programelor) și a capacității de adaptare a lor, de receptare și valorificare în mediul instrucțional.

Bibliografie:
Ghidul firmei de exercițiu: cea mai bună practică, 2012, Editura Didactică și Pedagogică, București
Din școală în viață prin firma de exercițiu, 2005, Editura Didactică și Pedagogică, București
Zafiu Doinița,Puia Andrei, 2002, Ghidul firmelor de exercițiu, S.C. OFFSET GRAFIC S.R.L.Brăila
www.roct.ro
www.tvet.ro
www.formare.info
edu.gov.md/sites/default/files/curriculum_firma_de_exercitiu.pdf?attempt=1
ticileananeciu.wordpress.com/firma-de-exercitiu/

prof. Luminița-Ioana Gîtan-Nicola

Colegiul Tehnic Matei Basarab, Caracal (Olt) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/luminita.gitannicola

Articole asemănătoare