Bursele școlare în învățământul preuniversitar de stat

Calitatea educației din orice ţară presupune o viziune coerentă, resurse umane bine pregătite, motivate, investiții în infrastructura educațională, o abordare curriculară modernă, dar și preocuparea constantă pentru accesul tinerilor – elevi, studenți, adulți chiar – la forme de educație solicitate pe piața muncii, dar și la trasee pe care și le doresc potrivit vocațiilor și aspirațiilor acestora.
Participarea elevilor la procesul de instruire și educație implică mult mai multe eforturi materiale decât simplul acces în unitatea de învăţământ sau distribuirea gratuită a unor materiale didactice.

Datorită acestui motiv, guvernul vine in sprijinul elevilor proveniţi din familii cu venituri reduse prin acordarea burselor sociale. Acordate elevilor proveniţi din familiile care  au un venit lunar pe fiecare membru de familie ce nu depăşeşte jumătate din salariul minim pe economie, bursele sociale sunt, în cele mai multe cazuri, singura soluţie pentru ca aceşti elevi să-şi poată continua studiile, prevenind astfel abandonul şcolar.

De bursele şcolare mai beneficiază şi elevii care sunt supuşi unor riscuri, cei care suferă de boli cronice, se află în centre de plasament, orfani de unul sau ambii părinţi etc.

Pe lângă aceste categorii de burse, acordate pe considerente de risc sau ca sprijin financiar, în învăţământul preuniversitar se mai acordă si burse de performanţă, care pot fi de studiu sau de merit. Acest tip de burse răsplătesc performanţa şcolară a elevilor şi rezultatele deosebite obţinute la învăţătură şi purtare. Acestea au rolul de a stimula obţinerea de rezultate cât mai bune.

Dacă bursele de  studiu se acordă pentru rezultatele curriculare foarte bune, cele de merit se acordă elevilor care au participări cu rezultate foarte bune la activităţile extracurriculare şi presupun obţinerea unuia dintre locurile situate pe podiumul olimpiadelor şi concursurilor naţionale organizate sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale.

Baza legală privind acordarea burselor din învăţământul preuniversitar de stat

Bursele şcolare din învăţământul preuniversitar de stat se acordă conform prevederilor Ordinului MECTS nr. 5576/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 768/01.11.2011.   In acest act normativ sunt prevăzute şi criteriile generale de acordare a burselor.

„Bursele şcolare din  învăţământul preuniversitar de stat se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului. Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti” (Ordinul MECTS nr. 5576/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 768/01.11.2011).

Preluăm prezentarea tipurilor de burse acordate în învăţământul preuniversitar de stat, precum şi criteriile de acordare a acestora.

Bursele de performanţă
– elevi care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
– elevi care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale;
– elevi care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.
(Ordinul MECTS nr. 5576/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 768/01.11.2011.)

Bursele de merit
– elevi care au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional;
– elevi care au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS;
– elevi care au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.
(Ordinul MECTS nr. 5576/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 768/01.11.2011).

Bursele de studiu
– elevi care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.
(Ordinul MECTS nr. 5576/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 768/01.11.2011)

Bursele sociale
– elevi orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/ medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei ;
– elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;
– elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.
(Ordinul MECTS nr. 5576/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 768/01.11.2011)

„Bursele de merit obţinute se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obţinut rezultatele. În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10.
Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor. Acestea se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.
Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.
Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.
Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei (salarii, ajutoare sociale, pensii, ajutoare de somaj, venituri din activitati independente, agricole, drepturi de autor, etc) , alocatia de stat pentru copii, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.
Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.
Un elev nu poate primi două burse sociale simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. Elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială. Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.
Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.”
(Ordinul MECTS nr. 5576/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 768/01.11.2011)

Studiu de caz

Pentru exemplificarea celor de mai sus, am ales ca exemplu ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU”, Abrud, judeţul Alba, care are ca niveluri de studiu pentru care se acordă burse nivelui primar si gimnazial.

Pentru a analiza  cererile privind acordarea burselor şcolare, in fiecare an şcolar la nivelul unităţii de învăţământ se formează o comisie care are ca membri cadre didactice din unitate. Se alege câte un responsabil pentru fiecare nivel (primar respectiv gimnazial). Diriginţii fiecărei clase colectează cererile întocmite  de către părinţi respectiv tutori legali însoţite de crtre documentele justificative ale veniturilor în primele 10 zile din fiecare semestru. Cadrul didactic responsabil pe fiecare nivel centralizează cererile verificând sumele din documentele justificative ale veniturilor pe ultimele 12 luni încheiate şi le compară cu criteriile de acordare ala burselor conform legislaţiei în vigoare.

Pentru a facilita calculul venitului lunar mediu pe membru de familie, se foloseşte un tabel Excel, în care se introduc toate veniturile permanente ala familiei pe ultimele 12 luni, precum şi numărul membrilor familiei. Utilizându-se formule se obţine venitul lunar mediu pe membru de familie. În cazul  în care acesta este inferior sau egal  plafonului de 50% din salariu minim net pe economie , care în prezent este  632 lei , bursa se acordă.

În cazul burselor pentru boală este suficient să se prezinte o copie după certificatul medical  însoţit de cerere. Bursa se acordă doar în cazul în care diagnosticul din certificatul medical se regăseşte în lista diagnosticelor prevăzute în lege ca şi criteriu pentru acordarea bursei.

Pentru acordarea burselor de orfan de unul sau ambii părinţi de prezinte la unitatea şcolară copie după certificatul de deces al părintelui decedat, însoţit de cerere.

La nivelul unităţii noastre şcolare s-a stabilit ca, în cazul în care sunt mai mulţi fraţi proveniţi din acceaşi familie, să se întocmească un singur dosar, precum şi o şingură cerere pe care să fie trecuţi toţi elevii proveniţi din aceeaşi familie.

Cererea de acordare a burselor sociale cuprinde datele de identitate a parintelui sau tutorelui legal, numele elevului sau elevilor pentru care se solicita bursa, clasa, tipul bursei solicitate, componenţa familiei, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere că familia nu mai are alte venituri care nu sunt cuprinse in documentele doveditoare.

Documentele doveditoare de venituri sunt următoarele :

  • Adeverințe de salariu net pe ultimele 12 luni anterioare inceperii semestrului pentru membrii familiei care sunt salariaţi;
  • Adeverințe de la şomaj- unde este cazul;
  • Adeverințe de ajutor social- unde este cazul;
  • Talon de alocaţie pentru alocaţia de stat şi cea complementară;
  • Alte acte doveditoare de venituri permanente;
  • Copie după cărţile de identitate şi certificatele de nastere ale membrilor familiei,
  • Adeverințe de venit  de  la Finanţe
  • Adeverință de venit de la Registrul agricol din care sa reiasă venitul agricol, suprafeţele de terenuri deţinute , precum şi componenţa familiei.

Cuantumul burselor sociale  la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU”, Abrud se stabileşte de către Consiliul de administraţie al şcolii pe baza sumei primite de la Consiliul Local Abrud în buget. Suma cuvenită fiecărui elev se   determină prin împărţirea sumai totale la numărul de elevi. Pentru anul şcolar 2018-2019, cuantumul bursei sociale acordate fiecărui elev a fost de 245 lei pe semestru, iar pentru anul şcolar 2019-2020 este de 265 lei pe semestru.

În anul şcolar 2019/2020 numărul de burse sociale a scăzut, în principal datorită scăderii numărului de elevi, dar şi procentual, datorită creşterii veniturilor pe membru de familie.

La nivelul  ŞCOLII GIMNAZIALE  “AVRAM IANCU” ABRUD, bursele de merit, respectiv de studii, se acordă doar pentru nivelul gimnazial, datorită sistemului de notare care permite acest lucru. La nivelul primar sistemul de notare nefiind cu note, ci cu calificative, nu se pot acorda astfel de burse.
Cuantumul burselor de merit este diferenţiat în funcţie de media generală din anul precedent, astfel :
-între 8,50 si 8,99 – 100 lei;
– între 9,00 si 9,50 – 150 lei;
– între 9,51 si 10,00 – 200 lei;
Cuantumul burselor de performanţă este diferenţiat în funcţie de premiul obţinut astfel :
– Premiul al III- lea 100 lei;
– Premiul al II-lea 150 lei;
– Premiul I – 200 lei
Cuantumul burselor de studiu este diferenţiat în funcţie de media generală din semestrul precedent, astfel :
– între 7,00-7,99 – 100 lei;
– între 8,00-8,99 -150 lei;
– intre 9,00-10,00-200 lei

În anul şcolar 2019-2020, numărul de burse a crescut datorită îmbunătăţirii rezultatelor la învăţătură.

Din punct de vedere contabil, bursele reprezintă cheltuieli ale bugetului local, secțiunea funcționare, titlul X, alte cheltuieli, cod 59.01- burse.  Înregistrările contabile legate de acordarea burselor sunt următoarele:
581=770  -ridicarea de numerar
5311=581 -înregistrarea în registrul de casă
679=429   – evidenţierea burselor de plătit
429=5311 – plata burselor

Concluzii

Sistemul de burse, analiza periodică și adaptarea acestora la contextele actuale economico-sociale, corelarea cu elemente de suport și protecție socială, în sensul egalității de șanse și al principiului pedagogic esențial al accesului egal la o educație de calitate, preocuparea pentru reducerea abandonului școlar,  includerea preocupării pentru stimularea performanței și pregătirea responsabilă a specialiștilor – toate aceste reprezintă un segment important al politicilor destinate educației, formării profesionale și problematicii tineretului.

Bibliografie :
-Ordinul MECTS nr. 5576/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 768/01.11.2011;
– Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

 

prof. Nicolae Cioara

Școala Gimnazială Avram Iancu, Abrud (Alba) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicolae.cioara

Articole asemănătoare