Analiză comparativă între standardele de calitate și standardele de control managerial

În scopul planificării, controlului, asigurării și îmbunatățirii calității în educației au fost elaborate standarde de calitate care trebuie respectate de fiecare organizație. Examinarea multicriterială a măsurii în care o organizație furnizoare de educație și programele acesteia îndeplinesc standardele și standardele de referință este făcută de A.R.A.C.I.P.

Standardul este un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care furnizează – pentru utilizări comune şi repetate – reguli, linii directoare şi caracteristici referitoare la activităţi şi rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat.

La nivelul oricărei entități publice există o Comisie de Control Intern Managerial care urmărește respectarea standardelor de control managerial, acestea urmărind realizarea obiectivelor instituției, prin eliminarea riscurilor și erorilor care pot să apară în planificarea activităților, asigurarea resurselor materiale, financiare și umane, prin interacțiunea între compartimentele existente. Curtea de Conturi este organismul care verifică realizarea acestor standarde.

Dacă sistemul de control intern include mecanismele care detectează și corectează slăbiciunile proprii și erorile  sau neregularitățile operațiunilor, precum și recuperarea lor, sistemul de calitate urmărește îmbunătățirea calității organizației.

Se observă o întrepătrundere a celor două categorii de standarde prin componentele comune: comunicarea, informarea, monitorizarea, evaluarea, ambele axându-se pe eficiență și eficacitate, pe concordanța dintre ceea ce s-a propus și ceea ce s-a realizat, ceea ce s-a urmărit și erorile apărute.

În mod similar, așa cum standardele de control urmăresc eliminarea riscurilor apărute în activitățile proiectate, așa și obținerea calității se sprijină pe revizuirea acelor obiective care nu au fost atinse.

Standardele sunt grupate in cadrul a cinci elemente-cheie ale controlului managerial:
Mediul de control. Acesta grupează problemele legate de organizare, managementul resurselor umane/etică, deontologie și integritate.
Performanța și managementul riscurilor. Acest element subsumează problematica managementului legată de fixarea obiectivelor, planificare (planificarea multianuală), programare (planul de management) și performanța (monitorizarea performanței).
Informarea și comunicarea. În această secțiune sunt grupate problemele ce țin de crearea unui sistem informațional adecvat și a unui sistem de rapoarte privind execuția planului de management, a bugetului, a utilizării resurselor, semnalarea abaterilor.
Activități de control. Standardele subsumate acestui element-cheie al controlului managerial se focalizează asupra: documentării procedurilor; continuității operațiunilor; înregistrării excepțiilor (abaterilor de proceduri); separării atribuțiilor; supravegherii (monitorizării) etc.
Auditarea și evaluarea. Problematica vizată de aceasta grupă de standarde privește dezvoltarea capacității de evaluare a controlului managerial, în scopul asigurării continuității procesului de perfecționare a acestuia.

Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie în conformitate cu standardele anunţate. Aceasta este promovată în așa fel încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei. Controlul calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ presupune activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea standardelor de referinţă

Controlul intern este un proces total, nu o activitate suplimentară, un mijloc pentru a atinge un obiectiv și nu un scop în sine. Este efectuat de oameni, ceea ce îl face imperfect și el nu înseamnă numai manuale de politici, formulare și documente, ci și oamenii la fiecare nivel al organizației.

Bibliografie:
Ordonanța de Urgență nr. 75 din 12 iulie 2005
Curtea de Conturi a României. ,,Ghid de evaluare a Sistemului de Control Intern  în entitățile publice”
Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice

prof. Daniela-Nicoleta Niță

Grădinița cu Program Prelungit Inocența, Găești (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.nita2

Articole asemănătoare