Analiza comparativă a programelor pentru examenul național de definitivare la educație fizică, profesori, 2023 versus 2015

Până la examenul național pentru definitivare la educație fizică, profesori, din anul 2023, a fost valabilă programa apărută în anul 2015. Începând cu sesiunea din anul 2024 este valabilă o programa aprobată prin Ordinul ME 6663 din 16.11.2023. Cele două programe conțin o notă de prezentare, competențele profesorului de educație fizică, conținutul programei și bibliografia. La programa din anul 2015 competențele profesorului sunt cuprinse în secțiunea notă de prezentare, în timp ce în programa nouă ele formează o secțiune separată.

În nota de prezentare a programei vechi, se pune accentul pe obiectivele programei legate de dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, pe competențele generale și specifice ale profesorilor de educație fizică. În nota de prezentare a programei actuale se subliniază importanța formării competențelor specifice, fiind caracterizată prin cinci dimensiuni care pun accentul pe elev ca beneficiar al educației, pe gândirea creativă, pe interactivitate, cooperare etc.

Dacă în programa din anul 2015 erau prezentate competențe generale și specifice, primele dezvoltându-se pe o perioadă mai lungă de timp iar cele specifice pe un an școlar, în noua programă sunt denumite corect, adică competențe, neexistând o limită de timp în care profesorul să le dezvolte, acestea fiind folosite în fiecare moment al activității cadrului didactic.

Trecând la secțiunea conținuturile programei, avem elemente care s-au eliminat din noua programă. Astfel la ”Tematica științifică – teoria educației fizice și sportului” nu mai există:
la punctul 2 – contribuţia educaţiei fizice şi sportului la realizarea obiectivelor generale ale educaţiei
punctul 3 integral – Raportul educație fizică – sănătate în concepție europeană.
punctul 5 integral – Jocurile de mişcare în educaţie fizică şi sport: definire, caracteristici, tipologie.
punctul 8 integral – Densitatea lecției de educație fizică și sport: definiție, tipuri, caracteristici.
punctul 10 integral – Olimpiada Națională a Sportului Școlar și Olimpiada Gimnaziilor – activități sportive extracurriculare

Au fost adăugate următoarele conținuturi:
punctul 3 – Calitățile motrice, deprinderile și priceperile motrice
punctul 8 – Acțiunile profesorului în lecția de educație fizică și sport
punctul 9 – Lecția de educație fizică și sport
punctul 10 – Principiile didactice specifice educației fizice și sportului
punctul 11 – Metode de instruire în educație fizică și sport
punctul 12 – Proiectarea activității didactice
punctul 13 – Evidența în educație fizică și sport
punctul 14 – Evaluarea la disciplina educație fizică și sport

Din secțiunea ”Tematica pentru metodica predării – didactica educației fizice și sportului” au fost eliminate următoarele conținuturi:
punctul 1 integral – Competențele generale și specifice disciplinei Educație fizică și sport: definire, componente; contribuția educației fizice la realizarea competențelor cheie stabilite pentru sistemele de învățământ europene.
la punctul 2 au rămas doar conținuturile legate de calități motrice fiind eliminate următoarele – Componentele procesului de învăţământ la educaţie fizică şi sport:
– cunoştinţe de specialitate: definiție, categorii;
– indici morfologici și funcţionali: definire, categorii;
– deprinderi şi priceperi motrice: definiții, caracteristici, tipuri, etapele formării deprinderilor motrice;
– atitudini şi obişnuinţe specifice: definiții, categorii.
punctul 5 integral – Particularitățile utilizării jocurilor de mișcare în lecție de educație fizică; indicații metodice privind utilizarea jocurilor de mișcare; exemplificări de jocuri de mișcare pentru dezvoltarea calităților/aptitudinilor motrice, formarea deprinderilor motrice fundamentale, pregătitoare pentru jocuri sportive.
punctul 9 integral – Planificarea în educație fizică: definire, cerințe, tipuri de documente.

Mai multe conținuturi din vechea programă au fost cuprinse în punctul 4 al programei actuale „Metodica predării disciplinelor sportive prevăzute de programele școlare”.

După cum se poate observa, unele conținuturi au fost corect mutate de la secțiunea „tematica științifică” la secțiunea „metodica predării” și invers.

Modificări există și la secțiunea bibliografie. Astfel, au fost adăugate următoarele resurse:
Cârstea, Gh., (1993), Teoria și metodica educației fizice și sportului, Editura Universul, Bucureşti.
Cârstea, Gh., (1999), Educaţie fizică – fundamente teoretice și metodice, Casa de editură Petru Maior, Bucureşti.
Cârstea, Gh., (2000), Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura AN- DA, Bucureşti.
Dina, G., (2012), Volei în şcoală, Editura SITECH, Craiova.
Negulescu, I., (2000), Handbal, tehnica jocului, Bucureşti.
Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a (în vigoare).

Au fost eliminate următoarele resurse:
GHIȚESCU, I.G., BADEA, D., GRIGORE, G., 2011. Jocuri sportive. Editura Discobolul, București
GRIGORE, V., MANOS, M., 2011. Activități artistice sportive. Editura Discobolul, București
HIDI, I., 1999. Gimnastica. Gimnastica de bază. Gimnastica în ramurile sportive. Editura ANEFS, Bucureşti
IGOROV-BOSSI, M, HANTĂU, C.,CARACAŞ, V., 2014. Fundamentele ştiinţifice al jocurilor sportive – Handbal, Editura BREN, Bucureşti
MACOVEI, S., POPESCU, G., DINA, L., CORLACI, I., 2011. Didactica predării disciplinelor gimnice. Editura Discobolul, București
Metodologia organizării si desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar (OMECTS nr.3462/2012)
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a competiţiei sportive şcolare „Olimpiada Gimnaziilor”. OMECS 4405/2015
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a competiţiilor sportive şcolare. „Olimpiada Națională a Sportului Școlar”. OMECT 2880/2007
SĂVESCU, I., 2011.  Educatie fizica si sportiva scolara – ghid auxiliar. Proiectarea demersului didactic pentru clasele primare (I – IV) – metodologie. Editura Slim Art, Craiova
SĂVESCU, I., 2011. Educatie fizica si sportiva scolara – ghid auxiliar. Proiectarea demersului didactic pentru clasele de gimnaziu (V-VIII) – metodologie. Editura Slim Art, Craiova
STĂNESCU, M., CIOLCĂ, C., URZEALĂ, C., 2004. Jocul de mișcare – metodă și mijloc de instruire în educație fizică și sport. Editura Cartea Universitară, București
STOICA, M., IVAN, C., 2011. Didactica predării atletismului. Editura Discobolul, București
TUDOR, V., 2000. Capacitățile condiționale, coordinative și intermediare – componente ale capacității motrice. Editura Rai-Coresi, București
TUDOR, V., CIOLCĂ, C., 2010. Activități sportive extracurriculare. Editura Discobolul, București

În concluzie, au fost eliminate conținuturi din programă care oricum nu au fost regăsite în itemii de la examenul național de definitivare, astfel, candidații fiind avantajați pentru că nu mai trebuie să studieze acele subcapitole.

Marea modificare la secțiunea bibliografie este adăugarea autorului Gheorghe Cârstea cu trei resurse, existând astfel o continuitate în pregătire pentru candidații care participă și la examenul național de „titularizare”, unde acest autor se află în bibliografia obligatorie.

 

prof. Claudiu-Dan Conțiu

Școala Gimnazială, Călărași (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/claudiu.contiu

Articole asemănătoare