Activitatea extraşcolară în scopul desăvârşirii personalităţii copiilor

Motto: ”Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că şcoala trebuie să reprezinte viaţa actuală, viaţa tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă.” John Dewey
Educaţia extracurrriculară  îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Incepând de la cea mai fragedă vârsta, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele, persoanele şi fenomenele din natură.

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească diverse surse informaţionale , să realizeze obiecte proprii, să sistematizeze date, „învaţă să înveţe”.

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al şcolii  – pregătirea copilului pentru viaţă.

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.

Din  activităţile extraşcolare organizate cu elevii mei, de-a lungul carierei didactice, le voi prezenta pe cele care au avut un puternic  impact asupra dezvoltării personalității lor.

Astfel, vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale,  au constituit un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele au oferit elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulându-le activitatea de învăţare, ajutându-i să-şi desăvârşească ceea ce au acumulat în cadrul lecţiilor.

Excursiile   şcolare  au contribuit la îmbogăţirea cunoştintelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursia organizata in anul scolar 2016-2017, copiii au avut un contact direct cu istoria (Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Horezu), cu realizarile oamenilor, cu locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de artă.

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Ea  este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural.

Se ştie ca începând de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii . In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vieţii sociale (vizită la pădurea Vedea, la Primaria mun. Rosiorii de Vede) , copiii s-au confruntat cu realitatea şi au perceput activ, prin acţiuni directe, ce înseamnă un mediu sănătos, care sunt responsabilitățile nostre ca cetăţeni, formându-şi, totodată,  sentimente de respect şi dragoste faţă de  natură, faţă de om şi realizările sale.

Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activităţi. Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor.

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul orelor şcolare, iar materialele pe care le culeg sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi  la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens.

Serbările şi festivităţile – marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din punct de vedere educativ importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului  precum şi în atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a celor de Paşte, de 8 martie, 1 Iunie, le oferă elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare, şi de mare bucurie. Permanent am avut în vedere dezvoltarea spiritului patriotic, reușind prin activitățile extrașcolare să le insuflu elevilor dragostea de neam și respectul pentru tradițiile poporului român. Astfel, marile momente din istoria națională (1 Decembrie, 24 Ianuarie, 9 Mai,etc.) au fost marcate prin serbări și concursuri tematice.

Concursurile şcolare – sunt o metodă extraşcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare având, în acelaşi timp, o importanţă majoră şi în orientarea profesionala a elevilor, făcându-le cunoscute toate posibilităţile pe care aceștia le au.   Concursuri precum „Cangurul”, „Călători prin istorie” sau olimpiadele școlare pot oferi cea mai bună sursă de motivaţie, determinând elevii să studieze în profunzime şi prin urmare să obțină rezultate mai bune la şcoala. De ex. în anul şcolar precedent , în calitate de profesor îndrumător am obținut  Mențiune la olimpiada  județeană de cultură civică, Premiul II la concursul ,,Călători prin istorie” și numeroase premii la alte concursuri de profil . Același efect îl  au concursurile organizate de mine  în clasă, în cadrul orelor de istorie şi cultură civică. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută ele stimulează spiritul de initiativă  al copilului, îi  oferă ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi  asimilează astfel mult mai uşor toate cunoştinţele.

Alte activități  pot fi alese de către copii, luând parte la ele  în timpul lor liber. De obicei acestea sunt alese ca un hobby personal, sau chiar cu scopul de a-şi aprofunda cunoştinţele într-un domeniu anume. Din păcate, în Roşiorii de Vede, aria aceasta nu este foarte dezvoltată, cu toate acestea exista anumite locuri unde elevii se pot înscrie (ca de exemplu „Clubul Copiilor”).

Elevii  trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ.

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa şcolară.  Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, toleranţa, comunicarea interculturală etc.

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.

Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.

În viitor urmează, într-o anumită măsură s-a reuşit şi până în prezent,  ca prin ,,activităţile extraşcolare tânărul să fie îndrumat spre toate cele necesare vieţii prezente şi viitoare, şi acesta concis,plăcut şi temeinic,, (A.Comenius).

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
– A.Binet, Ideile moderne despre copii, Bucureşti, 1975.
– J.Piaget, Psihologie şi pedagogie, Bucureşti, 1972.
– C.Narly, Pedagogie generală, Bucureşti, 1998.
– J.A. Comenius, Didactica Magna, Bucureşti, 1970.

prof. Angelica Galatanu

Școala Gimnazială Dan Berindei, Roșiori de Vede (Teleorman) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/angelica.galatanu

Articole asemănătoare