Utilizarea tehnologiilor educaționale moderne

Elaborarea unor tehnologii educaţionale moderne permite nu numai îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional, ci şi rezolvarea problemei însuşirii unui volum imens de informaţii într-un timp relativ scurt fără a afecta starea psihică a instruiţilor. Resursele informaţionale au devenit la fel de importante ca resursele materiale şi cele energetice.

În condiţiile societăţii informaţionale bazate pe utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (T.I.C.), în sistemul de învăţământ devine un imperativ necesitatea centrării procesului de învăţământ pe elev, el devenind subiectul procesului de învăţământ şi care presupune individualizarea (cel puţin relativă) a acestui proces.

Folosirea tehnologiei informaţionale reprezintă o posibilitate reală de individualizare a procesului de învăţământ bazat pe clase şi lecţii. În contextul noilor tehnologii informaţionale se creează noi posibilităţi în instruirea elevilor. În baza tehnologiilor multimedia apare posibilitatea realizării materialelor didactice computerizate, care pot fi grupate, în funcţie de tipurile tehnologiilor utilizate şi de scopurile pe care le realizează, astfel: manuale electronice, care reprezintă o expunere textuală a materiei cu un număr mare de ilustraţii, care pot fi instalate pe server şi transmise prin reţea,  manuale electronice cu o dinamică înaltă a materialului ilustrativ, executate pe CD-uri, sisteme moderne pentru efectuarea lucrului de cercetare ştiinţifică,  sisteme virtuale, în care elevul devine element al modelului computaţional, care reflectă lumea reală şi  sisteme de instruire la distanţă.

Tehnologiile educaţionale moderne sunt eficiente în activitatea didactică în etapele proiectării, implementării şi evaluării, una dintre condiţiile esenţiale în reuşita acestora fiind cunoaşterea şi dorinţa de utilizare a celor mai potrivite mijloace, chiar dacă aceasta presupune renunţarea la anumite obiceiuri care se dovedesc, uneori, mai costisitoare la capitolul resurse (timp, energie, financiar).

În această direcţie, am ales să prezentăm, din perspectivă proprie, câteva dintre beneficiile însuşirii unor cunoştinţe, respectiv  a formării şi consolidării unor deprinderi în cadrul cursului Intel Teach – Instruire in societatea cunoasterii, absolvit la CCD în februarie 2014.

În ceea ce priveşte proiectarea activităţii didactice la nivelul unităţii de învăţare, varianta de proiect propusă se dovedeşte complexă, utilă, aplicabilă în contexte variate; formatul este atractiv şi profesionist, oferind posibilitatea ca, în fiecare moment, să se poată efectua conexiuni între elemente precum: arie tematică, competenţe specifice/ obiectivele de referinţă, obiectivele operaţionale  şi obiectivele de evaluare vizate, planificarea  evaluării în variantele iniţială, formativă şi sumativă, mijloace necesare realizării evaluării (liste de verificare, stabilirea obiectivelor, observarea grupului, feedback din partea colegilor etc.), aptitudinile vizate (exemple: deprinderi de a utiliza termeni de specialitate, abilităţi practice de lucru cu programe Microsoft Office, experienţă minimă în realizarea publicaţiilor, abilităţi de navigare şi documentare pe Internet), materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare (tehnologie – hardware, software, materiale tipărite, resurse internet, alte resurse).

De asemenea, orice ajustare necesară se poate realiza cu mai multă uşurinţă şi cu păstrarea designului iniţial. În ceea ce priveşte implementarea activităţii proiectate, utilizarea tehnologiilor educaţionale moderne reprezintă un mijloc de facilitare a lecţiei prin creşterea atractivităţii şi prin realizarea unei comunicări mai fidele între cadrul didactic şi elev (elevii pot recepta mai clar ceea ce li se transmite, avându-se în vedere receptarea pe mai multe canale ale cunoaşterii). Pot fi utilizate, în acest sens materiale PPT, care, pe lângă designul atractiv, facilitează o mai bună coerenţă în prezentare, precum şi contactul permanent a elevului cu varianta vizual-auditivă a învăţării.

În spaţiul lecţiei pot fi inserate materiale create anterior sau pot fi create astfel de materiale împreună cu elevii, în cazul în care există conexiune la Internet în sala de clasă. Aceste materiale dezvoltă creativitatea elevilor şi asigură o învăţare de plăcere. Tehnologiile moderne sunt eficiente nu numai în transmiterea noilor unoştinţe, ci şi în consolidare deprinderilor formate şi în realizare transferului de informaţii între diferitele domenii ale cunoşterii.

Astfel, se pot realiza lecţii recapitulative cu ajutorul materialelor PPT, exerciţiile propuse având la dispoziţie posibilitatea autocorectării răspunsului eronat, solicitării sprijinului în identificare răspunsului corect, aprecierii în situaţia unui răspuns just, identificării unor informaţii conexe. La final de lecţie se poate realiza o sinteză sub forma unui flyer realizat de elevi, aceasta prezentând atractivitate şi utilitate prin consolidarea capacităţii de sinteză, dar şi prin dezvoltarea abilităţilor de utilizare a mijloacelor TIC.

Tehnologiile educaţionale moderne favorizează într-un mod cu totul deosebit învăţarea prin descoperire atât la capitolul informaţii, cât şi în ceea ce priveşte varietatea modalităţilor de utilizare a computerului în sine cu economie de efort  şi timp.

Evaluarea reprezintă unul dintre aspectele în cadrul cărora tehnologiile educaţionale moderne sunt cel mai eficient inserate. Astfel, se pot folosi teste on-line, în format PPT, formulare realizate cu ajutorul Google docs etc., în cadrul cărora răspunsul este primit foarte rapid, obiectivitatea fiind ridicată, monotonia este alungată, se creează o mai bună dispoziţie a participanţilor, prin înlăturarea contactului direct cu evaluatorul, se stimulează abilitatea de autoevaluare, spiritul competiţional cu sine însuşi. Evaluarea realizată cu ajutorul tehnologiilor moderne devine un moment mai puţin costisitor din punctul de vedere al consumului emoţional,  reuşindu-se performanţa transformării utilului în plăcut, modificându-se atitudinea elevilor raportat la procesul evaluării în sine.

Tehnologiile educaţionale moderne urmăresc facilitarea procesului didactic ajutând cadrele didactice să creeze contexte favorabile învăţării, formării deprinderilor, constituirii unui complex de atitudini care să stimuleze curiozitatea, dorinţa de a cunoaşte mai mult, spiritul competiţional cu sine, plăcerea de a progresa şi de a-şi dezvolta posibilităţi de autoinstruire, dar şi o raportare corectă la evaluare, aspect absolut necesar în poziţionarea noastră, a fiecăruia, în spaţiul cunoaşterii. Învăţământul are nevoie de tehnologii educaţionale moderne însuşite de cadrele didactice şi aplicate inteligent şi constructiv în derularea procesului instructiv-educativ.

Bibliografie:
Revista „iTeach: Experiențe didactice” – editia februarie 2015.
Pedagogia elevului din gimnaziu – Editura Litera, 2013.

prof. Mihaela Manea

Școala Gimnazială Nr. 24 Sf.Arhangheli Mihail și Gavril, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.manea

Articole asemănătoare