Utilizarea metodelor de explorare a realității în cadrul lecțiilor de specialitate din învățământul tehnologic (Studiu)

În învăţământul tehnologic, se pune un accent mare pe antrenarea elevilor în cunoaşterea tehnologiilor, pe însuşirea de experienţe profesionale din contactul cu mediul de lucru, prin efortul propriu de explorare și de investigare a acestuia.

Variantele de instruire prin explorare folosite în cadrul lecțiilor de specialitate sunt:

  • Observarea dirijată a unor materiale, fenomene, utilaje. Descrierea, interpretarea şi formularea concluziilor.
  • Observarea independentă care urmăreşte formarea deprinderilor de a extrage ce este esenţial şi semnificativ în: lucrări de laborator, experienţe, încercări, lucrări practice prin efort propriu

Exemplu: Elevii au urmărit un film video cu modul de funcţionare a utilajului „Elevatorul cu cupe ”, în cadrul temei „Transportul  materialelor solide” competenţa vizată fiind: „Efectuează transportul  materialelor solide”. S-au arătat părţile componente ale utilajului, modul de funcţionare şi deservirea acestuia de către un muncitor. Intervenţia profesorului a fost  redusă, doar acolo unde s-au impus lămuriri suplimentare.Elevii au avut posibilitatea de a privi, descrie şi apoi de a consemna rezultatele în fişa de observaţie.

Experimentul este o observare provocată, o metodă de învățare a lucrărilor de laborator. Experimentul este efectuat cu scopul observării desfășurării lui și pentru verificarea unei ipoteze. Este o metodă care accentuează caracterul aplicativ al predării având scopul de a observa, a studia, a verifica rezultatele obținute etc.

Folosirea experimentului în procesul de învăţământ solicită elevilor o atitudine activă în învăţare, stimulează curiozitatea, capacitatea de explorare și contribuie la formarea deprindelor practice.

Studiul de caz  este o metodă de valoare mare aplicativă. Este o confruntare directă cu o situaţie din viaţa reală, autentică. Este folosit  în scopuri diferite׃ achiziția de noi cunoștințe, aplicarea unor  experienţe însuşite la noi condiţii impuse într-o situaţie problemă, consolidarea cunoştinţelor, verificarea cunoştinţelor şi abilităţilor.

Metoda studiului de caz are un caracter activ, solicită lucrul în echipă, îi apropie pe elevi de problemele  vieţii practice, le dezvoltă capacitatea de analiză critică a rezultatelor, de luare a deciziilor. Din punct de vedere didactico-metodic, cazul analizat trebuie să corespundă unei teme din programă iar analiza şi soluţionarea cazului să fie un exerciţiu al descoperirii.

Exemplu
STUDIU DE CAZ – IGIENIZAREA MALAXOARELOR
La sfârşitul activităţii în atelier trebuie făcută şi igienizarea malaxoarelor. Aveţi la dispoziţie sodă caustică în stare solidă şi trebuie să preparaţi o soluţie care să cureţe foarte bine malaxorul din inox în condiţii de eficienţă maximă. Aveţi soluţii de sodă caustică de concentraţii 1%, 2%, 3%.
1. stabiliţi prin, încercări, concentraţia soluţiei care satisface cerinţele de lucru în acest caz;
2. efectuaţi igienizarea cu soluţia de concentraţie optimă;
3. formulaţi concluzii cu privire la concentraţia optimă a soluţiei de sodă caustică ce trebuie utilizată pentru igienizarea malaxoarelor.

Metoda demonstraţiei constă în prezentarea elevilor a unor fenomene, obiecte reale sau modele simulate, cu scopul de a uşura perceperea şi explorarea realităţii şi a uşura înţelegerea conţinuturilor teoretice. In acest caz comunicarea se realizează în sens unic de la profesor la elevi.

Conţinutul activităţii – profesorul prezintă şi descrie un material, face  observaţiile şi formulează situațiile problemă ce trebuiesc rezolvate, formulează principiile care conduc la rezolvarea situațiilor problemă și formulează concluzii. În acest timp elevii urmăresc, observă, notează aspectele parţiale și  consemnează concluziile generale.

Exemplu׃
În timpul unei lecţii de specialitate, profesorul a demonstrează  procedura de lucru cu un utilaj; elevii şi-au notat/desenat etapele cheie. În timpul demonstraţiei elevii au fost încurajaţi să pună întrebări şi apoi să exerseze. S-au folosit şi elemente de sprijin (afişe, benzi desenate) pentru a ilustra ceea ce era de demonstrat.

Exemplu׃
În timpul lecţiilor, pentru fiecare capitol, se poate aplica metoda demonstraţiei, folosindu-se folii de retroproiector, pentru ca elevii să cunoască utilajele specifice operaţiei şi părţile componente.

Metoda modelării este o metodă de explorare a realităţii  cu ajutorul modelelor. Modelul este un instrument de lucru efectiv, are la bază analogia în formă, structură, funcţionare dintre sistemul original şi model.

Exemplul 1׃ Malaxorul cu braţ ramificat – macheta din cabinet poate fi folosită la studierea utilajelor de amestecare a materialelor păstoase. Elevii au posibilitatea să compună macheta, folosind părţile componente ale acesteia. Utilizând o machetă elevii efectuează de fapt un experiment, dar care se realizează pe substitutul similar al aparatului original.

Exemplul 2׃ În cazul folosirii metodelor abstracte, mintale care produc fenomenele cu ajutorul imaginilor se foloseşte panoul din cabinetul de specialitate “Linia tehnologică de fabricare a pâinii”. Observând linia tehnologică elevii pot descoperii poziţia diferitelor utilaje în flux şi modul de circulaţie a materiilor prime şi auxiliare care este trasat prin săgeţi.

Utilizarea în procesul de învăţământ a metodelor de explorare a realității este  un mod superior dar solicită mai mult timp şi efort pentru conceperea şi realizarea materialelor didactice necesare.

Gradul de activizare şi participare variază de la o metodă la alta fiind influenţat de modul cum este concepută dirijarea. O îndrumare care impune de-a gata noile cunoştinţe, fără să lase elevilor timp de gândire, să formuleze întrebări, stânjenește afirmarea spontanietăţii, a gândirii şi imaginaţiei. Dar o dirijare care să conducă la căutări, are alte urmări. Învăţarea prin explorare şi descoperire, discuţiile colective implică elevii în învăţare mai mult decât o explicaţie, o expunere, ori o demonstraţie.

 

prof. Melania Purnavel

Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău (Buzău) ,
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/melania.purnavel

Articole asemănătoare