Subproiectul Pași spre un viitor mai bun!, din cadrul proiectului ROSE

Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci a accesat un grant în valoare de 688.217,25 lei pentru implementarea subproiectului PAȘI SPRE UN VIITOR MAI BUN! finanțat prin proiectul ROSE în baza Acordului de Grant nr. SGL/R I/146 din 27.06.2017, încheiat cu MEN-UMPFE, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee (SGL). Subproiectul ROSE -„PAȘI SPRE UN VIITOR MAI BUN” îşi propune creșterea interesului elevilor în vederea continuării studiilor, îmbunătățirea bagajului de cunoștințe teoretice și practice ale elevilor, creșterea siguranței de sine în momentul participării la examene și implicarea lor în diverse activități remediale pedagogice, de sprijin și  extracurriculare. Proiectul se va derula pe perioada 2018 -2022.

Discuțiile pentru identificarea și prioritizarea problemelor și nevoilor elevilor au început cu analiza planului de acțiune al școlii și analiza de nevoi a unității școlare. Reprezentanții elevilor, părinții, cadrele didactice și reprezentanții comunității locale au identificat următoarele nevoi ale elevilor din unitatea noastră școlară:

  • Nivel de pregătire scăzut la elevii claselor a IX-a
  • Stima de sine scăzută a elevilor
  • Dorința de implicare și participare la activitățile extracurriculare
  • Activități instructiv educative atractive etc.

În urma discuțiilor și propunerilor făcute de elevi, au fost formulate țintele strategice care au reprezentat direcții de schimbare la nivel instituțional. Prin prioritizarea țintelor s-a formulat obiectivul general al proiectului și s-a considerat utilă demararea acestui proiect, și anume:   utilizarea şi diversificarea strategiilor didactice într-un spaţiu atractiv de învăţământ prin planuri remediale şi activităţi extraşcolare în vederea obţinerii succesului şcolar şi profesional prin promovarea examenului de bacalaureat.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 450 de elevi care fac parte din grupul țintă și care vor fi implicați activ în activitățile planificate în proiect. Acest grup țintă este format în funcție de  numărul elevilor înmatriculați în învățământul liceal, aparținând grupurilor dezavantajate.

În implementarea proiectului sunt derulate următoarele activități:
1. Activitățile pedagogice și de sprijin care urmăresc stabilirea unei diagnoze reale a nivelului de însușire a noțiunilor teoretice ale elevilor din grupul țintă, îmbunătățirea cunoștințelor elevilor care participă la activitățile de recuperare, realizarea profilului psihologic al elevilor incluși în proiect, îmbunătățirea rezultatelor la examenul de bacalaureat etc.
2. Activitățile extracurriculare  urmăresc motivarea elevilor pentru continuarea studiilor liceale, creșterea stimei de sine a elevilor
3.  Activități de dotare și de renovare.

Activitatea de monitorizare și evaluare va urmări derularea proiectului conform programului de implementare și va consta în colectarea și analiza informațiilor necesare identificării unor posibile abateri de la scopul și obiectivele propuse în cadrul proiectului. Monitorizarea și evaluarea se face lunar pe parcursul desfășurării proiectului și va consta în acțiuni de monitorizare a respectării planificării activităților, a alocării resurselor stabilite pe categorii de activități, a participării elevilor etc. Implementarea proiectului va fi asigurată de echipa de management. La acțiunile prevăzute în proiect vor fi invitați reprezentanți ai Consiliului local, ONG-urilor, ISJ Galați, CCD, părinți etc. Reprezentanții comunității locale vor participa la acțiunile de promovare ale proiectului și cele de diseminare a rezultatelor activității. Scopul informării comunității cu privire la progresul proiectului este acela de a conduce la o buna sustenabilitate a acestuia.

România a început finanțarea celui mai amplu si mai scump proiect din Educatie – Proiectul ROSE (Romanian Secondary Education Project), ca o încercare de remediere a aspectelor negative cu care se confruntă învățământul românesc: abandonul școlar, rată scăzută de promovabilitate la examenul de bacalaureat etc.

Bibliografie

proiecte.pmu.ro/web/guest/rose

 

prof. Ionica Dascălu

Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ionica.dascalu

Articole asemănătoare