Stimularea potențialului creativ la activitățile matematice cu caracter interdisciplinar (Proiect de cercetare)

Cercetarea este o acțiune de cunoaștere și interpretare științifică, o acțiune conștientă de precizare a unei probleme care necesită îmbunătățiri metodice, problemă care este rezolvată apoi pornindu-se de la formularea unei ipoteze de lucru.

Ipoteza de lucru: Utilizarea activităților  matematice cu caracter interdisciplinar stimulează dezvoltarea potenţialului creativitiv şi a personalităţii copilului preşcolar.

Obiectivele cercetării:
O1: Stabilirea nivelului iniţial de pregătire al preşcolarilor prin aplicarea unor teste iniţiale;
O2: Relevanţa utilizării activităţilor matematice cu caracter interdisciplinar pentru antrenarea şi stimularea potenţialului creativ al preşcolarilor ;
-O3: Evidenţierea rezultatelor după utilizarea activităţilor matematice în învăţământul preşcolar.

Eşantionul de lucru asupra cercetării a fost constituit din preşcolarii grupei mici „Albinuţe” de la G.P.P. Nr. 10 din Buzău. Grupa este formată din 27 de preşcolari din care 15 fete şi 12 băieţi cu vârste cuprinse între 3 şi 4 ani. Preşcolarii grupei au frecventat grădiniţa, fiind la al doilea an de frecvenţă şi sunt familiarizaţi cu activităţile desfăşurate aici. Prezenţa a fost de 75-85% zilnic, absenţele fiind doar din motive obiective: probleme de sănătate, condiţii climatice. Copiii provin din familii stabile, dar sunt şi exceptii referitor la starea civilă a părinţilor.

Cercetarea a fost de formativ constatativă şi s-a desfăşurat la grupa Mică ,,Albinuţe “ de la Grădiniţa cu program prelungit nr.10 Buzău, în anul şcolar 2014-2015.

Metode şi tehnici de lucru utilizate în cadrul cercetării au fost utilizate:

  • metoda observării;
  • metoda testelor;
  • metoda convorbirii;
  • metoda analizei produselor activității copiilor.

Prin metoda observației, am vizat comportamentul copiilor şi contribuișia la formarea unor atitudini pozitive prin folosirea strategiilor cu caracter interdisciplinar. Metoda convorbirii ne-a ajutat la aflarea unor informaţii de la preşcolari privind utilizarea strategiilor cu caracter interdisciplinar. Metoda testelor a constituit  o probă standardizată care ne-a furnizat  date despre caracteristici psihofizice din diverse planuri.

În cadrul cercetării pedagogice desfășurate, am analizat  fişele matematice utilizate în cadrul activităţilor cu caracter interdisciplinar şi am  constatat unele posibilităţi ale copiilor ce nu pot fi sesizate prin simpla observaţie. Avantajele metodei apar mai ales la copiii mai rezervaţi şi retraşi care, din această cauză se dezvăluie în mai mică măsură observaţiei. Datele obţinute  prin folosirea acestei matode mi-au servit ca mod  de control asupra datelor culese prin celelalte metode.

Pentru prelucrarea şi interpretarea datelor cercetării, am utilizat metode precum:

  • realizarea unor tabele în care am trecut informaţiile obţinute în urma aplicării unor teste de evaluare, sau în urma observărilor efectuate la grupă;
  • reprezentarea grafică a datelor din tabele prin diagrame radiale, şi histograme.

Cercetarea s-a desfăşurat în perioada anului şcolar 2014-2015, fiind structurată în 3 etape.

Etapa constatativă s-a desfăşurat în primele 2 săptămâni din anul şcolar 2014-2015, în perioada evaluării iniţiale: 15 – 30 septembrie 2014. Rezultatele obţinute la probele iniţiale ne-au furnizat informaţii despre nivelul la care se află preşcolarii la începutul anului şcolar şi cu precădere la activităţile matematice.

Etapa experimentală s-a desfăşurat în perioada octombrie 2014 – 30 aprilie 2015. În urma centralizării datelor furnizate de testele iniţiale, s-au proiectat o serie de activităţi interdisciplinare, privind  integrarea metodelor activ-participative în activităţile din grădiniţă. Prin acestă etapă, am măsurat cunoştinţele preşcolarilor la matematică prin teste, dar şi prin observări efectuate în timpul activităţilor matematice orale asupra comportamentelor acestora și asupra rezultatelor, a produselor obținute în urma activităților.

Etapa finală s-a desfăşurat în mai 2015. După aplicarea testelor iniţiale, sumative şi finale, s-au centralizat datele furnizate de acestea în tabele centralizatoare analitice şi sintetice, care au facilitat sesizarea eventualelor lacune, a eficienţei mai mari sau mai reduse a strategiilor alese, iniţierea unor programe de compensare sau dezvoltare specifice, prin valorificarea valenţelor activ-participative ale metodei didactice ce a fost aleasă ca factor de progres.

Evaluarea constatativă. Pentru această cercetare, am testat nivelul cunoştinţelor matematice la începutul anului şcolar, planificând astfel evaluări iniţiale. Aceste evaluări  le-am  realizat  sub formă de jocuri didactice  şi fişe. Am  aplicat probe prin care am evaluat conceptele prematematice (culori, mărimi, forme, lungimi, grosimi) – recunoaștere, denumire, comparație, clasificare), numeraţia în limitele 1-3; capacitatea de a număra crescător, de a recunoaşte cifrele, de a compara 2 mulţimi, formele geometrice (cerc, pătrat).

Bibliografie
Lucrarea de cercetare gradul didactic I – Rîșnoveanu Nicoleta, Universitatea din București.

 

prof. Nicoleta Rîșnoveanu

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.risnoveanu

Articole asemănătoare