Proiect eTwinning: Nous sommes L’Europe!

Tematica proiectului eTwinning pe care l-am inițiat și derulat cu elevii circumscrie concepte precum înţelegere interculturală, îmbogățirea cunoştinţelor despre Europa, încurajarea reflecţiei pe marginea a ceea ce înseamnă să fii cetăţean european, precum şi experimentarea şi aprecierea specificului multicultural al Europei de astăzi.

Fondatori:  Prof.înv.primar- Nicoleta Ifrim, Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Buzău, România și Prof. Maia Porombrica, Liceul Teoretic Mesterul Manole s. Salcuta, Causeni, Republica Moldova

Teme: Cetăţenie, Cross-curricular, Geografie, Istorie, Limbi străine;
Nivel: 6- 20 ani;

Obiective:
-promovarea competenţelor interculturale, sociale şi de comunicare;
-consolidarea cunoştinţelor elevilor într-o gamă variată de aspecte culturale şi civice;
-dezvoltarea competenţelor de comunicare ale elevilor, a competenţelor lingvistice, a competențelor  în domeniul tehnologiilor comunicării, a competenţelor interculturale, dezvoltarea creativității elevilor;
-îmbunătăţirea competenţelor informatice;
-familiarizarea copiilor cu o altă cultură, cu o altă limbă;
-conștientizarea apartenenţei la familia europeană și a bogăţiei culturale și lingvistice din Europa;

În cadrul proiectului „Nous sommes L’Europe!”, s-au folosit o varietate de metode, tehnici și materiale suport, în activități sau scenarii didactice care au urmărit să facă învățarea relevantă și atractivă: s-au prezentat elevilor, diverse materiale video, benzi desenate sau fotoreportaje despre anumite situaţii cotidiene, s-au organizat activități de brainstorming despre valori, s-au realizat hărți conceptuale, desene, picturi, colaje etc., cu tema ”Valorile pe care le promovăm”, s-au  realizat cercetări, documentare, s-au planificat și s-au organizat activităţi comune cu partenerii de proiect, s-au realizat sondaje, s-au redactat prin colaborare, articole de revistă pe temele: „Europa”, „Valori pe care le promovăm”, „Patrimoniul cultural național” (resurse moștenite din trecut:  monumente, peisaje culturale, practici, abilități, cunoștințe și expresii ale creativității umane, colecții conservate și administrate de instituții publice: muzee, biblioteci, arhive); „Evenimente speciale din țara/ localitatea/ comunitatea mea”, Filme video- „Frumuseți din țara mea”, „Mândria de a fi român”, „Buzăul de ieri, Buzăul de azi” ș.a..

Proiectul „Nous sommes L’Europe!” a avut conexiuni bune și contribuții pentru mai multe discipline. Pentru a integra proiectul în curriculum-ul existent,  activităţile prevăzute  au fost ancorate în programa şcolară a disciplinelor implicate în proiect.

Astfel, realizarea corelaţiilor interdisciplinare  din cadrul proiectului „Nous sommes L’Europe!” a permis  clarificarea unor probleme, aplicarea cunoştinţelor în alte contexte de învăţare, realizându-se o învăţare eficientă și deschiderea unor noi perspective pentru elevi.

În timpul activității de proiect, am încercat să le formez elevilor, următoarele competențe: comunicarea cu colegi din alte școli din țară sau din alte țări europene, lucrul în echipe (organizate la nivelul clasei, al școlii  și între școli din diferite țări europene), implicarea elevilor în decizii, formându-se astfel competențe importante precum: gestionarea timpului, autoevaluarea, luarea deciziilor în grup etc.), utilizarea TIC, exersarea competențelor de comunicare într-o limbă străină, aplicarea cunoștințelor dobândite la diferite materii, asumarea de responsabilități, promovarea competenţelor interculturale, sociale şi de comunicare, consolidarea cunoştinţelor elevilor într-o gamă variată de aspecte culturale şi civice, dezvoltarea competenţelor lingvistice, a competențelor  în domeniul tehnologiilor comunicării, a competenţelor interculturale, dezoltarea creativității elevilor, îmbunătăţirea competenţelor informatice, familiarizarea copiilor cu o altă cultură, cu o altă limbă, conștientizarea apartenenţei la familia europeană și a bogăţiei culturale și lingvistice din Europa,  prezentarea unor modalități de promovare, punere în valoare  a dimensiunii de bun comun al patrimoniului cultural al Europei.

S-au realizat următoarele activități de grup: s-a desenat o hartă a Europei, s-au adăugat capitalele ţărilor europene şi simbolurile naţionale, precum steaguri etc., s-au prezentat diverse specialităţi culinare, din diferite ţări europene; pe o hartă, s-au amplasat obiecte din diferite ţări ale UE, în locurile corespunzătoare (cărţi scrise de autori din diferite ţări europene, personalități, monumente istorice, monede etc.); s-a organizat un concurs cu întrebări şi răspunsuri despre Europa, s-au realizat filme documentare pentru promovarea valorilor naționale românești în contextual european, a patrimoniului istoric național: obiceiuri şi tradiţii populare româneşti, monumente istorice, clădiri, instituții,  cărți, muzee, peisaje, practici etc.  și a tradițiilor locale  (de ex.: „Buzăul de ieri, Buzăul de azi”, „Mândria de a fi român”, Obiceiuri și tradiții de Crăciun și de Anul Nou, Legende („Povestea Mărțișorului”), Evenimente speciale, de importanță națională și internațională („26 Septembrie- Ziua Eurpeană a Limbilor”/ „September 26 – European Language Day”;  5 Octombrie- Ziua Mondială a Educației/ October 5 – World Education Day; Săptămâna Educației Globale 18 – 26 noiembrie 2017 – „Lumea mea depinde de noi”/ 20 noiembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului/ November 20 – International Children’s Rights Day; „1 Decembrie- Ziua Națională a României”- „Românași și româncuțe”;   15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale şi ziua naşterii marelui poet naţional Mihai Eminescu;  „24 ianuarie 1859: Mica Unire – Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza”;   30 ianuarie – Ziua Internaţională pentru nonviolenţă în şcoală;    6 februarie – Ziua Siguranței pe Internet; Obiceiuri și tradiții de Crăciun, de Anul Nou; Sărbători Pascale, 9 Mai- Ziua Europei, Filme video- „Frumuseți din țara mea”  promovarea valorilor naționale românești, în contextual european, a patrimoniului istoric național, etc.
Concluziile discuţiilor din clasă, purtate în cadrul proiectului, au generat reflecţia cu privire la importanţa participării civice în şi pentru Europa, aflarea de lucruri noi despre viaţa, popoarele şi cultura din diferite ţări europene.

Activităţi de comunicare concepute împreună cu elevii, în vederea schimbului de informaţii despre activitatea depusă de fiecare clasă pe temele proiectului: instrumente de tip vídeoconferințe (Chat, Skype, sondaje, etc); website-uri, blog, rețelele sociale; colectarea ideilor și a voturilor – Padlet; Twin Space; e-mail; articole în presa locală, buletine informative ș.a.

Echipa parteneră a oferit feedback permanent, prin comentarii sau reacții la postări, discuții pe forum, sesiuni de chat. S-au realizat chestionare și concursuri care să motiveze și să dinamizeze aceste activități de cunoaștere reciprocă, să stimuleze elevii în a parcurge și a analiza lucrările partenerilor .

Colaborarea a fost una dintre caracteristicile principale ale acestui proiect de parteneriat eTwinning, ce a presuus  muncă în echipă, sprijin reciproc, efort comun pentru rezolvarea unor sarcini, implicând astfel, pe lângă dimensiunea cognitivă a procesului de învăţare, şi dimensiunile afectivă şi socială – acestea stimulând motivaţia, implicarea şi performanţa.

Colaborarea a inclus realizarea unor produse comune bine definite, alese în echipă, care să cuprindă lucrările pe tematica aleasă ale echipelor participante: blog, ghid touristic și o revistă de schimb cultural, Revista „Primii pași spre carte”, numerele 15 și 16/ an școlar 2017-2018.

Sarcinile de lucru au fost clar distribuite între parteneri, în acord cu experiența acestora și cu vârsta elevilor.
Școlile partenere au organizat o activitate de brainstorming despre valori și au realizat hărți conceptuale, desene, picturi, colaje etc. cu tema ”Valorile pe care le promovăm”.  Astfel, elevii au descoperit valorile comune pe care toţi participanţii le împărtășesc.

Activităţile de grup au cuprins: documentare, planificare și activităţile propriu-zise. Elevii au   lucrat interactiv alături de partenerii de proiect, au  realizat cercetări, au planificat și au organizat activităţi comune cu partenerii de proiect,  au avut iniţiative și au promovat valori.

Profesorii au  pregătit idei şi activităţi prin care elevii să poată descoperi împreună Europa.

Procesul de evaluare s-a realizat pe tot parcursul proiectului, în fiecare dintre școlile participante, atât la nivelul elevilor cât și al cadrelor didactice.

Evaluarea activităţilor de proiect a inclus  discuţii la clasă, pe marginea rezultatelor, chestionare sau comentarii pe  forumul proiectului. Cadrele didactice participante  au reflectat la activitatea de proiect și şi-au făcut cunoscute opiniile și concluziile în revista de schimb cultural, „Primii pași spre carte”, numerele 15 și 16, an școlar 2017-2018, coordonator- Prof.înv.primar- Ifrim Nicoleta .

Școlile participante la proiect au organizat o expoziţie de fotografii  și materiale video, au  prezentat activitatea de proiect în faţa întregii şcoli, în cadrul unor expoziţii organizate la nivel de unitate de învățământ, pe Facebook și pe blogul clasei, „Primii pași spre lectură”:

Profesorii şi elevii au folosit tehnologia pentru a contribui la desfăşurarea activităţii de proiect:  utilizarea mesageriei electronice, a internetului, a aplicaţiilor de tip Word, Excel,  bloguri, spaţiile wiki şi a altor instrumente TIC; prezentările (Power Point, Prezi, Padlet); instrumente de tip vídeoconferințe (Chat, Skype, sondaje, etc); instrumente Mindmapping; website-uri, bloguri, rețelele sociale; colectarea ideilor și a voturilor – Padlet; filmări video postate pe YouTube; chestionare ș.a.

Utilizarea mesageriei electronice, a Internetului, a aplicaţiilor de tip Word, Excel, Power Point, bloguri, spaţiilor wiki şi a altor instrumente TIC contribuie la îmbunătăţirea competenţelor digitale ale cadrelor didactice.
Munca în echipă a profesorilor din aceeaşi şcoală, conduce la creşterea prestigiului nu numai al cadrelor didactice, dar şi al instituţiei.  Cadrelor didactice li se oferă oportunitatea de a fi active, creative şi reflexive. Prin participarea la proiecte eTwinning, îşi pot dezvolta noi competenţe, experienţe,  cooperând cu colegii.

Lucrul în echipă al profesorilor promovează o şcoală activă, stimulează crearea unor relaţii de colaborare şi de respect reciproc.

eTwinning nu este doar un portal, este o rețea profesională, care oferă numeroase resurse metodologice și în care profesorii învață unii de la alții.

Diseminarea scopurilor, obiectivelor şi rezultatelor s-a realizat pe tot parcursul proiectului.

Rezultatul cel mai deosebit al acestui proiect a fost  redactarea prin colaborarea partenerilor de proiecte eTwinning, „Le livre est mon ami” („Cartea este prietena mea”) și „Nous sommes L’Europe!” („Noi suntem Europa”), cadre didactice din diverse țări europene precum: Republica Moldova, Armenia, Turcia, Cehia, Italia ș.a., a unor articole despre Europa, despre activitatea de proiect sau și-au făcut cunoscute impresiile, opiniile și concluziile în revista clasei noastre, Revista de schimb cultural, „Primii pași spre carte”, (numerele 14,  15  și 16, an școlar 2017-2018, coordonator- Prof.înv.primar- Ifrim Nicoleta).

Bibliografie:
-Crișan, G., „eTwinning în școala mea”, modul de curs în: Crișan, G., Vasilescu, I.,Bercovici, C., „Promovarea parteneriatelor școlare europene” – Curs pentru ambasadori eTwinning. Suport de curs, 2015;
– Prof. Georgeta Bădău, cap. II.2.2, Anexe; Prof. Crina Bercovici, cap. IV; Prof. Gabriela Crișan, cap. II.2.1; Prof. Cristina Gîlă, cap. II.3.2, II.4.5.; Prof. Cornelia Melcu, cap. III.2; Prof. Irina Vasilescu, cap. II.3.1, II.4.1 – II.4.4, II.5; dr. Simona Velea (coord.), cap. I, II.1, II.6, III.1.- Institutul de Științe ale Educației- „Valorificarea pedagogică a parteneriatelor școlare eTwinning”- Ghid pentru cadre didactice- (versiune pilot) 2015;
-iTeach‐ „Introducere in eTwinning”‐ iteach.ro/cursuri/course/view.php?id=2
-Karl-Heinz Rinke, “Introduction”, in Savage Roger, School Links and Exchanges in Europe. A practical guide, Council of Europe Press, 1993, p.7);

cristeanicoletaifrim.blogspot.ro/2017/04/proiecte-etwinning.html


opiniabuzau.ro/scoala-gimnaziala-ion-creanga-din-buzau-candidata-la-titlului-de-scoala-twinning/
www.facebook.com/profile.php?id=100013759037198
staticlb.didactic.ro/uploads/magazines/50/29/0//compressed_compressed_revista_primii_pasi_spre_carte_nr.15.compressed.pdf
sites.google.com/francescogonzaga.gov.it/etwinning-erasmus/attivit%C3%A0-degli-studenti
twinspace.etwinning.net/files/collabspace/9/09/309/54309/files/b49d7e28.pdf

prof. Nicoleta Ifrim

Școala Gimnazială Ion Creangă, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.ifrim

Articole asemănătoare