Pe urmele lui Ștefan cel Mare – concept de programă pentru disciplină opțională

Ideea acestui opțional a luat naștere în urma confruntării la clasă cu unele neajunsuri datorate timpului insuficient alocat studierii disciplinei Istoriei românilor la clasa a IV-a. Din dorința de a veni în sprijinul elevilor și de a atenua trecerea bruscă la studierea unor conținuturi istorice încărcate de termeni științifici, am realizat această programă de opțional pentru clasa a III-a și a IV-a (doi ani de studiu), o oră pe săptămână.

„Într-însul găsise poporul românesc cea mai deplină și mai curată icoană a sufletului său: cinstit și harnic, răbdător fără să uite și viteaz fără cruzime, strașnic în mânie și senin în iertare răspicat și cu măsură în grai, gospodar și iubitor al lucrurilor frumoase, fără nici o trufie în faptele sale (…)” – Nicolae Iorga

Ariile curriculare implicate pot fi Limbă și comunicare, Om și societate, Arte, Tehnologii. Studierea acestei discipline din perspectivă transcurriculară are două motivații:
–  consider că Ștefan cel Mare este o personalitate centrală a istoriei românilor prin numărul impresionant de valori culturale lăsate în urmă;
– există o mare varietate de opere literare care oglindesc viața și opera acestui voievod și care pot fi valorificate sub diverse aspecte în orele de opțional.

Prin competențele generale propuse, se răspunde cerinței noii reforme de   formare a unei personalități creative, capabilă să manifeste un comportament adecvat în condițiile unei comunități. Înarmându-l pe elev cu tehnici de investigare ne asigurăm că, prin documentare, el va face oricând față schimbărilor impuse de societate.

Ultima competență generală pe care o  propus este, de fapt, finalitatea studierii istoriei. Ea  face trecerea firească de la teoretic la concret, de la însușirea conștiințelor  la formarea unei conduite adecvate în raport cu istoria neamului. Dezideratul principal al acestui opțional este  Cunoașterea aspectelor esențiale privind viața și ctitoriile voievodale ale lui Ștefan cel Mare –  punct de plecare în formarea spiritului patriotic.

Competențe generale

1.      Exprimarea de mesaje orale, dar și de emoții adecvate în situații variate de comunicare
2.      Înțelegerea unor fapte și evenimente istorice prin căutarea și explorarea unor surse istorice
3.      Realizarea de creații funcționale sau estetice utilizând tehnici și materiale diverse
4.     Formarea unei imagini pozitive despre eroii neamului

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

1.1. Identificarea,  pe baza lecturilor studiate, a unor aspecte relevante legate de personalitatea lui Ștefan cel Mare.

 • selectarea unor opere literare care oglindesc viața și personalitatea marelui voievod
 • lecturarea unor texte care ilustrează viața voievodului Ștefan cel Mare
 • memorarea unor texte în versuri

1.2. Exprimarea în enunțuri corecte din punct de vedere logic și gramatical a unor aspecte legate de viața domnitorului.

 • ordonarea cronologică a principalelor momente din viața voievodului
 • descrierea faptelor istorice
 • identificarea cauzelor și efectelor unui eveniment
 • delimitarea în timp și spațiu al unui fapt istoric

1.3  Utilizarea corectă și conștientă a unor termeni istorici în enunțuri proprii

 • completarea unor enunțuri lacunare
 • realizarea unui mic dicționar de termini istorici
 • dezlegarea unor rebusuri

1.4 Realizarea unor activități în echipă, pentru dezvoltarea unor competențe sociale precum fairplay-ul, altruismul, colaborarea

 • participarea la concursuri pe teme istorice
 • realizarea unor lucrări comune
 • punerea în scenă  a unor opere literare
 • proiecte tematice realizate în grupe

1.5. Exprimarea  originală  și independentă a unor opinii și sentimente în legătură cu cele studiate

 • formularea de întrebări și răspunsuri
 • dezbateri pe teme istorice
 • comentarea articolelor din presă sau emisiuni TV
 • jocuri didactice: Reporter pentru o zi, De vorbă cu…, De la lume adunate…

2.1. Manifestarea interesului pentru căutarea și păstrarea surselor istorice

 • realizarea unor mini expoziții de carte istorică
 • realizarea unor machete(ctitoriile)
 • recondiționarea unor cărți și documente vechi
 • realizarea unor albume
 • întocmirea fișei biografice a voievodului
 • consultarea unor enciclopedii

2.2  Respectarea unor  reguli de comportament impuse de împrejurări variate

 • observarea dirijată a atitudinii și comportamentului impus de anumite situații
 • joc de rol pentru inițierea unui comportament corect în diferite contexte relaționale
 • manifestarea unui comportament adecvat cu ocazia participării la o serie de activități
 • vizite la muzee
 • excursii la ctitorii
 • întâlniri cu istorici din localitate

2.3. Identificarea unor informații esențiale pe baza studierii surselor

 • realizarea de corespondențe cauză – efect
 • analiza unor imagini care prezintă aspecte de viață ale oamenilor din trecut
 • enumerarea consecințelor unor evenimente
 • exerciții de intuire  a cauzelor unor fapte
 • studierea unor izvoare istorice pentru a înțelege contextul istoric

3.1 Transmiterea de  mesaje utilizând diferite modalități de comunicare

 • dramatizări pe baza unor texte elaborate de copii
 • interpretarea unor cântece cu versuri create de elevi sau referitoare la viața domnitorului
 • recitarea unor poezii – creații personale, pe teme istorice
 • formularea unor ipoteze privind cauzele posibile ale unui eveniment istoric (exerciții de tipul: „Ce s-ar fi întâmplat dacă…?”)
 • asocierea limbajului non verbal cu fragmente citate din operele istorice lecturate

3.2. Utilizarea în mod  creator a informațiile dobândite

 • crearea unor texte personale( ghicitori, aforisme, eseuri, povești), plecând de la evenimentele istorice studiate
 • realizarea unor expoziții de desene
 • realizarea unor colaje
 • schimbarea finalului unor povestiri istorice
 • introducerea unor personaje istoric din alte timpuri în relatări, cu scopul de  a schimba cursul istoriei

3.3 Emiterea de  judecăți în urma activităților desfășurate

 • exerciții de exprimare a propriilor sentimente în urma lecturării, vizionării, audierii sau vizitelor
 • comentarea unor aspecte lecturate sau vizionate
 • stabilirea unor corespondențe între ctitorii și evenimente istorice
 • precizarea trăirilor declanșate de lectură prin modalități diverse( pictură, desen, colaj, scrierea de texte)

4.1  Recunoașterea unor faptele eroice ale voievodului ca modele de comportament moral-civic și religios

 • evidențierea trăsăturilor de personalitate desprinse din faptele sale
 • caracterizare lui Ștefan cel Mare
 • convorbiri cu personalități istorice
 • vizionarea unor filme artistice
 • jocuri de rol

4.2  Înțelegerea și aprecierea contribuției lui Ștefan cel Mare de-a lungul istoriei

 • cunoașterea ctitoriilor voievodale din Moldova
 • valorificarea informațiilor primite prin mass- media
 • realizarea de reportaje, interviuri
 • vizitarea unor mănăstiri ctitorite de domnitor
 • dezbateri, prelegeri, expuneri
 • realizarea de PowerPoint-uri

4.3. Implicarea în cultivarea dragostei pentru țară în rândul celorlalți

 • participarea la sărbători și ceremonii locale
 • realizarea unor afișe, postere
 • participarea la serbări școlare
 • organizarea unor activități de tipul „Cei mari povestesc celor mici”, Sunt un mândru cronicar…
 • îmbogățirea prin eforturi proprii a bibliotecii clasei
 • activități de informarea a clor din jur cu privire la actele de vitejie și eroism ale voievodului

Conținuturi

1.   Condițiile istorice în care Ștefan cel Mare urcă pe tronul Moldovei
•       lecturi
•       discuții cu istorici
•       identificarea altor surse de informare (atlase, mass-media, cărți, illustrate, timbre, picture, monumente istorice, etc.)
•       dezbateri

2.   Principalele războaie purtate de Ștefan cel Mare
•         concursuri
•         memorizare
•         portofolii
•         expoziții de desen

3.   Personalitatea lui Ștefan cel Mare surprinsă în literatură
•         creații personale
•         audiții muzicale
•         dramatizări
•         îmbogățirea bibliotecii clasei

4.   Ctitorii voievodale
•         machete
•         excursii în nordul Moldovei
•         albume
•         recondiționare de cărți și documente vechi

5.   Aspecte din viața personală a lui Ștefan cel Mare
•         fișă biografică
•         postere
•         vizionare de spectacole
•         desene

6. „Apusul Soarelui Moldovei”
•         interpretare de cântece
•         pelerinaj la mormântul lui Ștefan cel Mare

Bibliografie
*Viața lui Ștefan cel Mare , M. Sadoveanu, ed. Tineretului, 1934
* Programe pentru învățământul primar, M.E.C., București, 1998
* Istoria Românilor, manual pentru clasa a IV a – Ghidul învățătorului, L. Burlec, L. Lazăr, 1 Teodorescu, Ed. AII, 1998
* https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_cel_Mare
* https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/sfarsitul-lui-stefan-cel-mare-s-a-calugarit-domnitorul-inainte-de-moarte

 

prof. Ana-Maria Rotaru

Școala Gimnazială Alexandru cel Bun, Iași (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ana.rotaru

Articole asemănătoare