Mini dicționar IAC

1. Courseware
–         este un pachet care cuprinde un soft educațional, documentația necesară (indicații metodice și descrierea tipului de hard pe care poate fi implementat) și eventual alte resurse materiale (fișe de lucru, exerciții propuse, etc).
(C. Pomohoci-Sinteze-IAC)

2. Instruirea asistată de calculator (IAC)
–         reprezintă o metodă didactică sau o metodă de învăţământ, care valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii, caracteristice societăţii contemporane (Daniela Vladoiu, Proiectul pentru Învăţământul Rural, Instruire asistată de calculator, 2005, pag. 3).

3. Învățarea
–         reprezintă, în înţeles pedagogic, activitatea proiectată de cadrul didactic pentru a determina schimbări comportamentale la nivelul personalităţii studentului prin valorificarea capacităţilor studentului de a obţine cunoştinţe, deprinderi, strategii şi atitudini cognitive.
În sens pedagogic, învăţarea reprezintă modalitatea specific umană de achiziţie a cunoştinţelor competenţelor şi aptitudinilor, iar în sens psihologic, învăţarea angajează modificarea performanţei observate într-o situaţie specifică, învăţarea fiind obiectivată la nivel elementar şi la nivel complex. Învăţarea şcolară valorifică modelele psihologice prezentate în vederea realizării obiectivelor pedagogice specifice procesului de instruire: obţinerea deprinderilor intelectuale şi motorii adecvate sarcinilor didactice proiectate (Adrian Adascăliţei, Instruire asistată de calculator, Editura Polirom, Iaşi, 2007, pag.12).

4. Lecţia
–          reprezintă o modalitate fundamentală de organizare a activităţii didactice şi de instruire. Această poate fi interpretată că un program didactic, bazat pe un sistem de acțiuni structurate în funcție de obiectivele generale și specifice ale procesului de învatamânt, acțiuni operaționalizate adecvat la nivelul fiecărui student, într-o atmosfera de lucru congruentă (Adrian Adascăliţei, Instruire asistată de calculator, Editura Polirom, Iaşi, 2007, pag.30).

5.  Platforma multimedia
–         este un sistem de calculator standard care poate procesa text,  grafică, animaţie,  audio,  imagini şi filme de înaltă calitate. (Adrian Adascăliţei, Instruire asistată de calculator, Editura Polirom, Iaşi, 2007, pag.30).

6. Predarea
–         reprezintă acţiunea cadrului didactic de transmitere a cunoştinţelor la nivelul unui model de comunicare unidirecţional, dar aflat în concordanţă cu anumite cerinţe metodologice care condiţionează învăţarea (Adrian Adascăliţei, Instruire asistată de calculator, Editura Polirom, Iaşi, 2007, pag.30)
–         latura procesului de învăţământ intenţionată, programată, organizată de transmitere de către profesor a cunoştinţelor teoretice şi practice care stau la baza învăţării (C. Cucoş, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002, pag. 3).

7. Proiectarea instruirii asistată de calculator (IAC)
–         dezvoltare sistematică a specificăţiilor procesului de instruire utilizând teoriile învăţării şi instruirii pentru a asigura realizarea calităţii procesului de instruire. Proiectarea instruirii este definită de un întreg proces: de analiză a necesarului de deprinderi, cunoştinţe şi a obiectivelor învăţării; şi de concepere a unui sistem de transfer şi de livrare care să asigure satisfacerea acestor necesităţi.
–         dezvoltarea sistematică a specificăţiilor procesului de instruire utilizând teoriile învăţării şi instruirii pentru a asigura realizarea calităţii procesului de instruire.
–         un întreg proces: de analiză a necesarului de deprinderi şi cunoştinţe şi a obiectivelor învăţării; şi de concepere a unui sistem de transfer şi de livrare care să asigure satisfacerea acestor necesităţi (Adrian Adascăliţei, Instruire asistată de calculator, Editura Polirom, Iaşi, 2007, pag.4).

8. Sistemul IAC (Instruire Asistată de Computer)
–         este un mediu integrat hardware-software destinat interacțiunii dintre posesorii unui sistem de cunoștințe și destinatarii acestuia, în vederea asimilării active de informație însotită de achiziționarea de noi operații și deprinderi.(C.Pomohoci-Sinteze IAC)

9. Softul educațional(SE )
–         este un produs program special proiectat pentru a fi utilizat în procesul de învătare.(C.Pomohoci- Sinteze IAC)
–         reprezintă un program informatizat, proiectat special pentru rezolvarea unor sarcini sau probleme didactice/educative prin valorificarea tehnologiilor specifice instruirii asistate de calculator care asigură: memorarea datelor, organizarea datelor în fişiere, gestionarea fişierelor, simularea învăţării, realizarea învăţării, evaluarea formativă a învăţării, controlul reglarea/autoreglarea şi autocontrolul activităţii de învăţare/educaţie (Daniela Vladoiu, Proiectul pentru Învăţământul Rural, Instruire asistată de calculator, 2005, pag.6).
–          reprezintă orice produs software în orice format (exe sau nu) ce poate fi utilizat pe orice calculator şi care reprezintă un subiect, o temă, un experiment. o lecţie, un curs, etc., fiind o alternativă sau unică soluţie faţă de metodele educaţionale tradiţionale (tablă, cretă, etc.) (Gazeta de informatică, București, 28 iunie 2015).

11. Tehnologia
–         procesul de aplicare a cunoştinţelor prin intermediul unor instrumente metode, mijloace, norme, etc., utilizate în domeniul producţiei. Structura tehnologiei acoperă trei dimensiuni funcţionale:
–         o dimensiune materială, tehnică, reprezentată prin maşini, unelte instrumente, instalaţii, etc.;
–         o dimensiune normativă, reprezentată prin norme şi strategii de proiectare, organizare şi valorificare a tehnicilor;
–         o dimensiune socială, reprezentată prin abilităti, capacităţi, comportamente individuale şi sociale, generate de folosirea tehnicilor promovate la nivel material şi normativ (Adrian Adascăliţei, Instruire asistată de calculator, Editura Polirom, Iaşi, 2007, pag. 3)

Bibliografie:
1. Adrian Adascăliţei, Instruire asistată de calculator, Editura Polirom, Iaşi, 2007
2. C. Cucoş, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002
3. C. Pomohoci-Sinteze-IAC
3. Daniela Vladoiu, Proiectul pentru Învăţământul Rural, Instruire asistată de calculator, 2005
4. Gazeta de informatică, București, 28 iunie 2015
5. Ioan Cerghit, Perfecționarea lecţiei în şcoala modernă, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983
6. Ioan Neacșu, Instruire și învatare, EDP, București, 1999
7. Lazăr Vlăsceanu, Curs de pedagogie, coordonatori: Cerghit, Ioan; Vlăsceanu, Lazăr,  Tipografia Univ. din București, București,1988
8. Marin Călin, Teoria educaţiei. Fundamentarea epistemică şi metodologică acţiunii educative, Editura All, București, 1986.

prof. Ionela Solomei

Școala Gimnazială Letea Veche, Bacău (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ionela.solomei

Articole asemănătoare