Lecții și teste digitale pentru disciplina Educație tehnologică. Aplicații practice

Conceptul fundamental al prezentei lucrări este acela că, Educația tehnologică, este o disciplină care formează elevii pentru a dobândi aptitudini și abilități, care să le deschidă calea spre cunoașterea științifică, din perspectiva aplicabilității practice interdisciplinare și transdisciplicinare. Educația Tehnologică este legată de educația intelectuală, oferind perspective de necontestat spre educația prin și pentru știință, oferind deschiderea unei perspective către cunoașterea științifică. Argumentul esențial pentru care am elaborat aplicația digitală este acela că o educație tehnologică temeinică, constituie platforma pentru educația profesională viitoare, care va asigura alegerea profesiei și integrarea pe piața muncii a tinerilor.

Aplicația abordează, într-o manieră structurată și unitară, tematica unei unități de învățare –  Localitatea, clasa a-VI-a, fiind structurată în 4 lecții (pagini WEB) – Localitatea, Clădiri, Reguli de urbanism, Rețele de utilități, având atașate, fiecare, un număr de 6 teste cu itemi diferiți – răspuns la alegere, selectare multiplă, răspuns scurt, asociere de noțiuni, ordonare de noțiuni, rebus. Utilitatea aplicației survine și din faptul că oferă elevilor posibilitatea de a parcurge integral, unitar și eficient noțiuni specifice unei întregi unități de învățare, cu testarea cunoștințelor dobândite și obținerea imediată a nivelului de înțelegere și cunoaștere a acestora. Aplicația concepută este totodată un instrument inter și transdisciplinar, care poate fi utilizat eficient în activitățile formative ale educabililor pentru atingerea obiectivelor  propuse de programa școlară la nivelul clasei a-VI-a, minimizând  neconcordanța între resursa temporală redusă (1h/săptămână) și volumul, respectiv complexitatea  cerințelor curriculare. Acest tip de abordare a conținuturilor generează astfel, instrumente interactive, eficiente, de învățare, consolidare și evaluare și constituie o noutate în mediul didactic. Un motiv determinant al conceperii și realizării softului educațional a fost și faptul că, din perspectiva materialelor digitale pentru activitățile de Educație Tehnologică, oferta este extrem de limitată, atât în format letric, cât și în mediile WEB.

Ca structură principală, aplicația cuprinde documentul HTML index, care permite accesul la alte patru pagini WEB – Localitatea, Cladiri, Reguli_urbanism, Retele_de_utilitati, acestea din urmă adordând conținuturi științifice ale lecțiilor corespunzătoare unității de învățare Localitatea din programa școlară a clasei a-VI-a.

Interfețele corespunzătoare acestor pagini WEB sunt omogene și unitare din punct de vedere al elementelor componente, facile în utilizare. Paginile WEB cuprind un număr variabil de suprafețe funcționale: antet – Acest material te va ajuta să înveți în mod plăcut și relaxant!, buton START), secțiuni conținuturi. (Fig. 1.)

Fig. 1. Interfața index (antet, secțiune conținut)

Butonul Start permite accesarea paginii următoare și, corespunzător acestuia, fiecare document HTML este prevăzut cu butoane active, denumite sugestiv în funcție de conținutul lecției, pentru parcurgerea lecțiilor.(Fig.2.)

Fig. 2. Secțiunea antet Lecția Localitatea

Secțiunile conținut cuprind o suprafață pentru Obiectivele operaționale, și suprafețele structurate sunt în concordanță cu conținuturile curriculare ale fiecărei lecții, într-o abordare sintetică, clară și accesibilă nivelului de studiu.(Fig.3.).

Fig. 3. Suprafețe funcționale Lecția Reguli de Urbanism

Legăturile (Hyperlink-urile) create completează și valorifică informațiile științifice prin varietatea de materiale propuse, organizate ca documente html, care permit dobândirea cunoștințelor într-o manieră inter și transdisciplinară, folosindu-se informații de la diverse discipline școlare (Geografie, Limba Engleză). (Fig. 4.)

Au fost incluse și teme pentru acasă, care să sprijine elevii în utilizarea resurselor TIC, în sensul realizării de fișiere de tip document, prezentare, film, animație cu recomandarea că unele lecții pot fi realizate pe grupe mici de elevi, datorită volumului mare de înformații și a timpului limitat prevăzut pentru predarea disciplinei. (Fig. 4.)

Observația care se impune este aceea că materialele pot fi utilizate independent de interfața lecției corespunzătoare, ca moment didactic în desfășurarea unei activități specifice temei.

Fig. 4. Slider Reteaua_de_energie.html

Meniul Teste oferă alegerea unui anumit tip de teste interactive, grupate pe categorii de itemi – Răspuns la alegere, Asociere de noțiuni, Spații lacunare, Ordonare de noțiuni, Răspuns multiplu, Rebus. (Fig. 5.)

Testele propuse, organizate pe directoare denumite sugestiv după conținuturi, pot fi utilizate ca teste inițiale, formative, de evaluare, sumative.

Fig. 5. Selectare/Acces  teste

Testele permit controlul imediat asupra evaluării, mai ales pentru elev, ca participant activ la procesul de învățare evaluare, prin afișarea punctajului procentual intermediar (după parcurgerea fiecărei cerințe, la finalul testului).(Fig. 6.)

Fig. 6. Afișare punctaj intermediar la parcurgerea testului

Optimizarea activităților didactice, privite din perspectiva oricărei discipline curriculare, dar, cu precădere din perspectiva Educației tehnologice, impune, atât din punct de vedere al volumului de noțiuni teoretice, cât și din cel al timpului prevăzut pentru desfășurarea acestora(1h/săptămână), dar, mai ales, din cel al elevului, care privește actul învățării interactiv și cu aplicabilitate imediată, prezența acestui soft educațional în mediul Web se dovedește a fi oportun și necesar.

Dezvoltarea și aplicarea acestui concept WEB în mediul educațional formează elevul ca partener în propria formare inter și transdiciplinară, oferind, totodată, un punct de plecare spre construirea de aptitudini și abilități practic-aplicative.

RECUNOŞTINŢE

Mulţumesc domnului prof.univ.dr.ing. Dan Laurențiu Milici pentru îndrumările primite în realizarea acestei lucrări.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

[1] zeus.eed.usv.ro/~pentiuc/rfpi/js/Js_crsl.htm#JavaScript
[2] www.w3schools.com/html/html_intro.asp
[3] ciobanu.cich.md/lectii_view.php?id=2
[4] Gabriela Lichiardopol, Viorica Stoicescu, Silvica Neacsu, “Educatie tehnologica . Manual clasa a V-a”, Editura Aramis, Bucureşti, 2006.
[5] hotpot.uvic.ca/

 

prof. Elena Hreciuc

Școala Gimnazială Ion Creangă, Suceava (Suceava) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elena.hreciuc

Articole asemănătoare