Importanța softurilor educaționale în cadrul orelor de matematică. Exemple de utilizare

Procesul de predare-învățare-evaluare a matematicii de gimnaziu consider ca poate fi oricând îmbunătățit prin abordarea tehnologiei în cadrul orelor destinate acestei discipline. Astfel că, indiferent de strategia de lucru utilizată apelând la soft-urile educaționale, orele de matematică devin mai atractive iar conținuturile disciplinei sunt mai ușor înțelese de copii.

1. Unitatea de învățare: Fracții zecimale

Subiectul lecției: Media aritmetică a două fracții zecimale finite

Tipul lecției: Lecție mixtă
Metode activ-participative utilizate: Jocul didactic, Instruirea programată
Clasa a V-a

Metode tradiționale de lucru

Activitatea didactică realizată în cadrul acestei lecții s-a desfășurat normal, au fost respectate toate etapele lecției, instrumentele de lucru și mijloacele didactice  puse la dispoziția elevilor au fost: creta, tabla, fișele de lucru, auxiliarele școlare, metoda utilizată fiind „Jocul didactic”.

Pentru a-i antrena și stimula pe elevi în actul educativ, am utilizat ca formă de organizare a clasei, lucrul în echipă. Așadar, clasa a fost împărțită în 4 grupe eterogene, bine echilibrate. Le-am propus elevilor ca rezolvarea fișelor de lucru să aibă loc în cadrul unui concurs, regulile jocului/ concursului fiind următoarele:
1. Comunicare și colaborare în cadrul grupului/ echipei în vederea soluționării exercițiilor;
2. Acceptarea răspunsurilor de orice fel din partea celorlalți colegi și realizarea unei analize productive a propunerilor pentru alegerea celei mai bune soluții;
3. Implicarea tuturor membrilor grupului în rezolvarea sarcinii de lucru.

Profitând de faptul că elevii erau familiarizați cu noțiunea de „medie aritmetică”, aceasta fiind studiată la unitatea de învățare „Numere naturale”, am dedicat o mare parte din oră rezolvărilor de exerciții puse la dispoziție fiecărei echipe de elevi.

De asemenea, pentru a-i motiva pe elevi, le-am comunicat acestora faptul că, la sfârșitul orei de curs echipele vor fi premiate în funcție de modul în care se vor implica în vederea soluționării sarcinii propuse.

Am supravegheat activitatea elevilor observându-le spiritul competitiv în care aceștia lucrau.  Problemele finalizate au fost rezolvate ulterior, la tablă.

Tema:
1. Realizarea mediei notelor obținute la patru discipline studiate (obligatoriu limba și literatura română și matematică).
Indicații: pentru calculul mediei generale la disciplinele cu teză, se aplică următoarea formulă: (M∙3+T):4, unde M reprezintă media notelor din oral, iar T nota din teză.
2. Media generală pentru cele patru discipline propuse.

Metode moderne/ activ participative

Metoda activ-participativă utilizată aici a fost alături de „Jocul didactic”, „Instruirea programată”.
Am utilizat lucrul în echipă ca formă de organizare a clasei de elevi. Activitatea de predare s-a desfășurat de această dată cu ajutorul programului Excel.
Fiecare echipă a avut la dispoziție un laptop/computer și fișe de lucru. Am proiectat activitatea mea, realizată în programul Excel, pentru a le oferii elevilor explicații și exemplificări, în același timp.  Am construit un tabel cu  8 linii și 5 coloane, cerându-le elevilor să facă și ei același lucru.

Le-am comunicat elevilor formula de calcul necesară pentru a realiza media la disciplinele limba și literatura română și matematică, apoi am exemplificat calculul mediilor la aceste două discipline.

Pe durata întregului moment dedicat predării/ informării elevilor asupra modului de calcul al mediei aritmetice în Excel, aceștia au dat dovadă de interes, atenție și curiozitate. Copiii au venit pe rând la catedră și au exemplificat, în fața celorlalți colegi, calculul mediei generale la o anumită disciplină de studiu.

După aceste momente de transmitere și de fixare a cunoștințelor, elevii s-au reorganizat în echipe îndreptându-și atenția pe rezolvarea fișelor de lucru pe care le-am distribuit la începutul orei. Tot la începutul orei de curs le-am comunicat acestora faptul că activitatea destinată înțelegerii mediei aritmetice a două fracții zecimale se va desfășura sub forma unui joc/concurs, la finalul căruia vor fi premiați.

Prin intermediul limbajului de programare „Codeblocks” și datorită materiei (Informatică și TIC)  pe care aceștia au studiat-o în al doilea semestru în care accentual a fost pus pe informatică, le-am oferit din nou copiilor o variantă „modernă” și totodată rapidă prin care se poate calcula media aritmetică a două sau a mai multor numere. De această dată, i-am lăsat pe elevi să elaboreze algoritmul specific problemei.

Toate ideile elevilor au fost acceptate, corectate, îmbunătățite acolo unde a fost cazul, astfel, rezultatele obținute s-au dovedit a fi mulțumitoare, chiar și în această direcție.

Am supravegheat activitatea elevilor până la sfârșitul orei de matematică, oferindu-le sprijin acolo unde a fost nevoie.

Tema: Cu ajutorul programului Excel, rezolvați următoarele cerințe:
1. Realizați media notelor obținute la patru discipline studiate (obligatoriu limba și literatura română și matematică).
2. Aflați media generală pentru cele patru discipline propuse.

2. Unitatea de învățare:  Numere naturale

Subiectul lecției: Ordinea efectuării operațiilor

Tipul lecției: Lecție de consolidare și de aprofundare a cunoștințelor
Clasa: a V-a
Metoda activ-participativă utilizată: metoda ciorchinelui
Sarcina de lucru propusă în etapa lecției „obținerea performanței și asigurarea feedback-ului” a fost următoarea:
Folosind ordinea efectuării operațiilor, concepeți exerciții al căror rezultat să fie numărul 100.
Întrucât metoda ciorchinelui este mai eficientă atunci când elevii lucrează în echipă, am împărțit clasa în 7 grupe eterogene.
Fiecare membru a găsit cel puțin două exerciții al căror rezultat a fost 100. Astfel, observând, analizând și acceptând variantele colegilor, elevii și-au dezvoltat imaginația și creativitatea.

La această clasă de elevi, metoda ciorchinelui s-a consumat în varianta sa clasică, elevii având la dispoziție caietele sau fișele de lucru ce conțineau cerința problemei pe care au lucrat direct, anexându-le ulterior, la portofoliile personale.

La finalul acestei etape, elevii au prezentat la tablă în fața colegilor, variantele de exerciții aflate, acest lucru le-a asigurat  o verificare asupra modului în care au fost concepute și soluționate exercițiile propuse:
10^2=100
50+50=100
10^2+10+20+30=100
200:2=100
105-5=100
95+40:8=100
(1+2+⋯+20-10):2=100.

Abordare modernă (metode activ-participative)

Elevii au fost de asemenea, împărțiți în grupe de câte 2 membri, fiecare elev primind fișa de lucru necesară în vederea asigurării feedback-ului. În paralel cu acest fapt, am folosit videoproiectorul pentru a face vizibil, întregii clase, materialul utilizat.

Profitând de faptul că elevii erau familiarizați cu operatorii logici și operatorii aritmetici pe care i-au studiat la disciplina Informatică și T.I.C., le-am arătat acestora o altă modalitate de verificare a corectitudinii calcului, diferită de cea clasică (folosind tabla), prin utilizarea programului Microsoft Office Excel, luând în calcul un exercițu pe care elevii mi l-au propus:„2^2∙25=100”.

Pentru acest lucru am creat, în paralel cu elevii, un tabel având cap de rând: „Număr  grupă”, „Numărul căutat”, „Numerele utilizate”, „Răspuns”.În coloana „Numărul căutat” am introdus numărul „100”, iar în a iii-a coloană am tastat numerele pe care le-au folosit copiii în cadrul unui exercițiu. În coloana „Răspuns” am apelat butorul „Insert functions”, într-o celulă goală, apoi am selectat funcția „IF”. Deoarece propoziția a fost adevărată, rezultatul afișat a fost „True”,  în caz contrar, rezultatul ar fi fost „False”.

După acest moment de prezentare, elevii au trecut pe rând în fața calculatorului pentru a-și scrie exercițiile și pentru a le afla corectitudinea. Exemple de exerciții propuse de elevi:

2^2∙25=100
2∙(30+20)=100
2∙15+25+35+10=100
107-7=100
(20+30):2+75=100
50+200:4=100
(3^2+1)^2=100.

Dacă exercițiul avea ca soluție numărul 100, atunci se afișa valoarea „True”, altfel răspunsul afișat era „False”.

La finalul acestei etape de lucru, pentru o mai bună înțelegere a acestei modalități de verificare a calculului le-am prezentat elevilor un exemplu: „(2^2+3∙5)∙6=100”,  rezultat calculului fiind diferit de 100, răspunsul afișat în Excel a fost „False”.

La finalul orelor de curs, toți copiii claselor a V-a prezenți la activități au primit aprecieri verbale din partea mea și au fost recompensați cu note.

 

prof. Roxana-Maria Manea

Școala Gimnazială Nicolae Crevedia, Crevedia Mare (Giurgiu) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/roxana.manea

Articole asemănătoare