Eficiența metodelor activ-participative în cadrul orelor de chimie (Studiu)

Metodele activ-participative sunt instrumente didactice care stimulează gândirea independentă, învățarea prin cooperare, punând accentul pe elev și nu pe profesor.
Prin acest sudiu s-a urmărit evidențierea eficiența metodelor activ-participative în procesul instructiv-educativ.

Scop: Creșterea performanțelor școlare prin utilizarea metodelor activ-participative.

Ipoteză: Dacă se aplică constant metode activ-participative atunci va crește randamentul școlar și se va schimba atitudinea elevilor față de învățare.

Obiectivele cercetării
O1 – eficientizarea învățării prin utilizarea metodelor activ-participative;
O2 – creșterea motivației elevilor pentru studiul chimiei;
O3 – dezvoltarea mecanismelor cognitive;
O4 – interpretarea rezultatelor cercetării și stabilirea concluziilor.

Eșantionul de subiecți

Eșantionul de subiecți cuprinși în cercetare a fost format din elevii clasei a IX-a A – eșantionul experimental și elevii clasei a X-a B – eșantionul de control, în total fiind un număr de 20 elevi.

Metodologia cercetării

Au fost selectate metode activ-participative care se pot aplica la chimie și care să răspundă particularităților individuale ale elevilor. Pentru verificarea ipotezei s-a folosit metoda experimentului pedagogic și metoda observației sistematice a comportamentului elevilor.

Pentru identificarea nivelului de cunoștințe ale elevilor la chimie, s-a utilizat testul docimologic.

În etapa de pretestare s-a aplicat un test inițial prin care s-a urmărit cunoșterea nivelului de cunoștințe la chimie și utilizarea terminologiei specifice chimiei la începutul experimentului pedagogic. Rezultatele obținute au fost interpretate și s-a constatat că nu sunt diferențe mari între cele două eșantioane.

În etapa formativă, la eșantionul experimental, s-a introdus în activitatea didactică metode activ-participative și s-au îmbinat formele de activitate, pe când la eșantionul de control au fost aplicate metode tradiționale. După un anumit timp, s-a aplicat la ambele clase un test de evaluare.

În urma prelucrării testelor s-a constatat că la eșantionul experimental s-a înregistrat un mic progres, fiind mai puțini elevi care au obținut note sub cinci.

Etapa de posttest a constat în aplicarea unui test de evaluare final, identic, atât la eșantionul experimental, cât și la cel de control. Datele obținute au fost interpretate și au condus la formularea concluziilor.

Concluzii

Rezultatele obținute au demonstrat creșterea randamentului școlar la elevii din eșantionul experimental, față de cei din eșantionul de control. Prin aplicarea metodelor activ-participative s-a observat schimbarea atitudinii față de învățare a elevilor din eșantionul experimental, precum și  o cooperare foarte bună, o dezvoltare a creativității acestor elevi, reflectată în produsele obținute.

Aceste concluzii confirmă ipoteza propusă în cercetare.

În urma utilizării acestor metode în lecțiile de chimie, s-a mai constatat:

  • creșterea interesului față de activitățile de învățare;
  • schimbarea comportamentului elevilor, aceștia implicându-se cu plăcere în realizarea sarcinilor;
  • dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă;
  • creșterea încrederii în forțele proprii;
  • asumarea responsabilității;
  • favorizarea implicării elevilor în evaluare.

 

prof. Florina Nicoleta Cristian

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1, Bacău (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/florina.cristian

Articole asemănătoare