Studiu privind absenteismul școlar în rândul elevilor Școlii Profesionale Speciale „Samus”

În prezent, absenteismul reprezintă un fenomen ce nu mai poate fi ignorat. El nu ţine numai de sfera învăţământului, ci afectează atât elevul, cât şi familia şi comunitatea. Elevii care absentează la şcoală se confruntă cu mai multe probleme decât colegii lor care frecventează în mod regulat şcoala. În primul rând, ei vor fi primele victime ale abandonului şcolar si ca o consecinţa a acestuia, vor avea probleme în găsirea unui loc de muncă și/sau în integrarea socială.

Cauzele absenteismului sunt numeroase, de la evitarea obţinerii unor note proaste până la sărăcia cruntă care îngrădește dreptul la educație al oricărui elev. Importantă este însă cunoaşterea acestor cauze, descoperirea lor în situaţii concrete și căutarea de modalități eficiente pentru combaterea factorilor și implicit, a absenteismului.

Având în vedere numărul mare de absenţe realizat de elevi, la scoala noastra înregistrându-se cel mai mare număr de absențe în rândul școlilor speciale de la nivelul județului, precum şi necesitatea prevenirii şi combaterii absenteismului şcolar, mi-am propus să realizez o investigaţie în ceea ce priveşte problematica acestui fenomen care a cunoscut o dinamică spectaculoasă în ultimii ani.

SCOP:
Scopul acestui studiu este unul constatativ şi vizează identificarea existenţei unei legături posibile între absenţele elevilor şi consecinţele acestora în privinţa actelor de predare-învăţare-evaluare desfăşurate în şcoală.

OBIECTIVE:
– Identificarea cauzelor absenteismului,
– Identificarea măsurilor ce trebuie trebuie luate pentru limitarea absenteismului.

METODOLOGIE:

Instrumentul utilizat în investigație a fost un chestionar cu privire la absenteismul/abandonul şcolar pentru a sprijini demersurile în vederea frecventării şcolii de către toţi elevii (Anexa 1).

Chestionarul pentru elevi a cuprins 3 itemi, din care unul cu raspunsuri multiple si doi itemi cu un singur răspuns. Chestionarul a fost administrat unui eșantion format din 69 de elevi din ciclul gimnazial si liceal. Alegerea elevilor pentru eşantion s-a realizat prin selecţie simplă, aleatoare.

La nivelul școlii noastre, prin analiza documentelor şcolare, s-a putut sesiza o fluctuație a absenteismului, pornind de la numărul de absențe anual înregistrat în cataloagele şcolare.

O oglindă a ratei abandonului şcolar este redată în tabelul următor:

Fenomenul absenteismului și abandonului şcolar la nivelul şcolii noastre este permanent monitorizat şi se încearcă reducerea lui substanţială, chiar dacă uneori nu se pot elimina direct toate cauzele abandonului şcolar.

REZULTATELE OBŢINUTE ÎN URMA APLICĂRII CHESTIONARELOR PENTRU ELEVI

În ceea ce privesc principalele cauze ale absenteismului, în urma centralizării chestionarului aplicat, a rezultat următoarea situație:

Întrebări/ răspunsuri     Nr. răspunsuri
1. Care consideri că sunt cauzele absenteismului/abandonului şcolar?
– şcoala nu este adaptată la condiţiile economico-sociale actuale; 11
– sunt prea multe discipline de studiu; 33
– programul zilnic este prea încărcat; 30
– cantitatea foarte mare de cunoştinţe care trebuie învăţate; 16
– lipsa/insuficienta pregătire pentru lecţii a unor elevi şi teama de a primi o notă mică; 12
– solidarizarea unor elevi cu alţi colegi care absentează; 21
– conflictele dintre unii elevi; 33
– conflictele dintre unii elevi şi unii profesori; 28
– dezinteresul elevilor pentru şcoală sau pentru unele discipline de studiu; 30
– apartenenţa unor elevi la grupuri/anturaje cu comportamente sociale dezadaptative; 27
– unele lecţii predate în clasă nu sunt înţelese de către elevi; 20
– unele lecţii nu sunt predate în mod atractiv; 21
– la evaluarea cunoştinţelor şi notarea elevilor, unii sunt subapreciaţi/ supraapreciaţi; 8
– marginalizarea elevilor din familii sărace; 15
– dezinteresul părinţilor pentru situaţia şcolară şi viitorul propriilor copii; 23
– lipsa condiţiilor materiale din unele familii; 16
– plecarea unuia sau a ambilor părinţi la muncă în străinătate; 22
– folosirea unor elevi la muncă; 14
-alte cauze:  7

2. Ţi-ar plăcea să te muţi la altă şcoală?
– Da: 13
– Nu: 56

3. Consideri că prezenţa la şcoală este o povară pentru tine şi ţi-ai dori să abandonezi şcoala?
– Da; 3
– Nu 66

Astfel, în urma centralizării și prelucrării datelor referitoare la cauzele absenteismului prin aplicarea chestionarului, un număr mare de elevi au enumerat faptul că principalii factori țin de contextul școlar specific și anume:  supraîncărcarea școlară, conflicte cu colegii/profesorii, dezinteresul față de oferta școlii etc.

De asemenea elevii din școala noastră, absentează de la ore și sub influența negativă a unor grupuri/anturaje cu comportamente sociale dezadaptative.

Alți elevi, în număr destul de mare, pun absenteismul școlar, pe seama lipsei unuia sau a ambilor părinți, aceștia fiind plecați la muncă, în străinătate, ei fiind nevoiți să se intrețină, având și responsabilități gospodărești.

Semnificativ pentru studiul nostru este faptul că la ultima întrebare a chestionarului, Consideri că prezenţa la şcoală este o povară pentru tine şi ţi-ai dori să abandonezi şcoala?, peste 95% dintre elevi au răspuns negativ, ceea ce denotă faptul că elevii noștri își doresc să finalizeze școala, urmând ca în funcție de factorii identificați, să se aplice măsurile corespunzătoare în vederea reducerii/îndepărtării factorilor care determină creşterea numărului de absenţe.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Absenteismul şcolar împreună cu abandonul şcolar sunt considerate cele mai costisitoare forme de devianţă şcolară, fiind incluse în categoria aşa – numitelor ,,pierderi şcolare” care semnalizează un nivel scăzut al eficienţei unui sistem de învăţământ. Este importantă înţelegerea acestui fenomen în vederea stabilirii şi aplicării unor stategii de prevenire/reducere cu efecte benefice atât la nivelul şcolii cât şi la nivel social.

Prezentul studiu oferă o privire de ansamblu asupra situaţiei actuale în școala noastră, în ceea ce privește absenteismul școlar, bazată pe interpretarea chestionarelor aplicate. Combaterea acestei forme de devianță, se poate realiza prin două abordări diferite:
1. monitorizarea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat și intervenția la timp, începând cu identificarea cauzelor absenteismului,
2. creșterea motivației pentru frecvența școlară.

Având în vedere factorii incriminați privind absenteismul ridicat, la nivelul școlii se impun luarea unor măsuri. Acestea sunt expuse în continuare:

 • monitorizarea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat și intervenția la timp, începând cu identificarea cauzelor absenteismului,
 • semnalarea cazurilor conducerii școlii,
 • aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentul şcolar,
 • păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu risc de abandon școlar și informarea părinţilor (verbal/în scris) privind situația școlară a elevului,
 • vizite la domiciliul elevilor efectuate de către profesorul diriginte insoțit de asistentul social, după caz,
 • activităţi derulate de către consilierul şcolar și/sau profesorul diriginte în vederea creșterii gradului de conștientizare referitor la importanța educației,
 • şedinţe/lectorate cu părinţii pe tema absenteismului şcolar,
 • iniţierea de parteneriate cu Poliţia în vederea reducerii absenteismului,
 • motivarea elevilor prin organizarea și implicarea acestora în proiecte educative (naționale și internaționale),
 • utilizarea tuturor resurselor școlii pentru motivarea elevilor de a participa la activitățile școlii,
 • derularea unor sesiuni de intervenție/prevenție cu sprijinul psihopedagogului școlar,
 • participarea personalului didactic la cursuri de formare continua (metode de a crește integrarea și comunicarea dintre elevi, profesori- elevi; de a antrena elevii în activități școlare și extrașcolare, modalități de a crește implicarea și comunicarea cu părinții elevilor ce aparțin grupului vulnerabil, orientarea școlară și profesională a elevilor etc),
 • organizarea unor activitati de predare- învățare atractive, centrate pe nevoile elevilor etc.

ANEXA 1
Şcoala Profesională Specială SAMUS
Clasa……………………….
Data…………………….

Chestionar absenteism

Prin acest chestionar, dorim să aflăm părerile elevilor cu privire la absenteismul/abandonul şcolar pentru a sprijini demersurile în vederea frecventării şcolii de către toţi elevii.
Având în vedere că acest chestionar nu solicită date personale, vă rugăm să răspundeţi cu sinceritate! În acest scop, bifaţi cu „x” căsuţele corespunzătoare răspunsurilor pe care le alegeţi

1. Care consideri că sunt cauzele absenteismului/abandonului şcolar?
– şcoala nu este adaptată la condiţiile economico-sociale actuale;
– sunt prea multe discipline de studiu;
– programul zilnic este prea încărcat;
– cantitatea foarte mare de cunoştinţe care trebuie învăţate;
– lipsa/insuficienta pregătire pentru lecţii a unor elevi şi teama de a primi o notă mică;
– solidarizarea unor elevi cu alţi colegi care absentează;
– conflictele dintre unii elevi;
– conflictele dintre unii elevi şi unii profesori;
– dezinteresul elevilor pentru şcoală sau pentru unele discipline de studiu;
– apartenenţa unor elevi la grupuri/anturaje cu comportamente sociale dezadaptative;
– unele lecţii predate în clasă nu sunt înţelese de către elevi;
– unele lecţii nu sunt predate în mod atractiv;
– la evaluarea cunoştinţelor şi notarea elevilor, unii sunt subapreciaţi/alţii sunt supraapreciaţi;
– marginalizarea elevilor din familii sărace;
– dezinteresul părinţilor pentru situaţia şcolară şi viitorul propriilor copii;
– lipsa condiţiilor materiale din unele familii;
– plecarea unuia sau a ambilor părinţi la muncă în străinătate;
– folosirea unor elevi la muncă;
– alte cauze: ….

2. Ţi-ar plăcea să te muţi la altă şcoală?
– Da;
– Nu

3. Consideri că prezenţa la şcoală este o povară pentru tine şi ţi-ai dori să abandonezi şcoala?
– Da;
– Nu

 

prof. Ofelia Cornelia Popa

Liceul Tehnologic Special Samus, Cluj-Napoca (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ofelia.popa

Articole asemănătoare