Educaţia de calitate – inovaţie şi diversificare

Calitatea educaţiei poate fi privitǎ ca un ansamblu de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite aşteptǎrile beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. Beneficiarii şi clienţii educaţiei de calitate (elevii, pǎrinţii, societatea) ar fi de dorit sǎ fie consultaţi permanent în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţǎ de serviciile educaţionale de care beneficiazǎ.

Calitatea şi eficienţa sunt doi piloni importanţi ai reformelor educaţionale din toată lumea, care trebuie avute în vedere la construirea sistemelor naţionale de management şi de asigurare a calităţii şi în învăţământul românesc.
Îmbunǎtǎţirea managementului resurselor umane în învǎtǎmânt printr-o planificare strategicǎ şi oferirea de stimulente pentru performanţǎ poate contribui semnificativ la îmbunǎtǎţirea rezultatelor în educaţie. Sunt necesare eforturi suplimentare ale tuturor actorilor implicaţi în proces pentru a spori calitatea, accesibilitatea, relevanţa, eficienţa, echitatea educaţiei.

Educaţia de calitate:

 • Este centrată pe clienţii şi beneficiarii serviciilor educaţionale;
 • Este oferită de instituţii responsabile;
 • Este orientată pe rezultate;
 • Respectă autonomia individuală şi are la bază autonomia instituţională;
 • Este promovată de lideri educaţionali;
 • Asigură participarea actorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane;
 • Se realizează în dialog şi prin parteneriat;
 • Se bazează pe inovaţie şi pe diversificare;
 • Abordează procesul educaţional unitar, în mod sistemic;
 • Are ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a performanţelor;
 • Înţelege interdependenţa între furnizorii şi beneficiarii implicaţi în oferta de educaţie.

Calitatea în educație este asigurată prin următoarele procese:
a) planificarea și realizarea efectivă a rezultatelor așteptate ale învățării;
b) monitorizarea rezultatelor;
c) evaluarea internă a rezultatelor;
d) evaluarea externă a rezultatelor;
e) îmbunătățirea continuă a rezultatelor în educație.

Școala trebuie să contribuie la egalizarea șanselor tuturor copiilor la educație și la dezvoltarea potențialului lor, precum și la orientarea  pregătirii școlare și profesionale. În învățământul contemporan se pune accentul pe funcția formativă a acestuia.

În elaborarea strategiilor didactice orientarea modernă a determinat noi roluri pentru fiecare participant la actul învățării, noi modalități de realizare a învățării, alte perspective de evaluare.

Pentru asigurarea calității proceselor care se desfășoară într-o instituție de învățământ preuniversitar este necesară existența unei structuri minimale la nivel de unitate, constând într-un Consiliu (comisie) al calității, din care să facă parte atât managementul școlii, cât și toate cadrele didactice care contribuie la desfășurarea activităților educative din unitate. Acest consiliu ar trebui să aibă prerogative extinse la nivelul: stabilirii programelor de învățământ ce vor fi utilizate în școală; al manualelor ce vor fi studiate la clasă, la toate disciplinele; stabilirii standardelor de evaluare atât pentru cadrele didactice, cât mai ales pentru elevi; identificării, analizei, deciziei și rezolvării oricărei probleme care apare în școală înainte de a atinge faza de conflict; identificării căilor de urmat, a metodelor și tehnicilor ce vor fi folosite pentru îmbunătățirea continuă a calității procesului educativ; evaluării programelor de dezvoltare pe termen mediu și lung etc. Pentru realizarea tuturor sarcinilor ce revin acestui „consiliu”, în mod operativ, este necesară înființarea cercurilor de calitate la nivelul fiecărei clase, care să acționeze ca organ operativ la nivelul școlii.

Totalitatea metodelor şi instrumentelor, grupate într-un sistem coerent, utilizate pentru menţinerea şi ridicarea calităţii educaţiei oferite de către şcoală constituie sistemul de management al calităţii. Sistemul de management şi de asigurare a calităţii are ca funcţie principală orientarea dezvoltării unităţii şcolare în direcţia creşterii calităţii educaţiei oferite membrilor comunităţii şi comunităţii în ansamblul ei.

Privit ca un ajutor important în desfăşurarea activităţii didactice la clasă, materialul didactic  şi mijloacele de învăţământ trebuie folosite ca un stimulent pentru elevi, pentru crearea unui mod atractiv de a învăţa, fiind o necesitate. Acestea  nu trebuie să existe doar pentru a  decora clasa, ci trebuie utilizate în mod concret la lecţii.  Implicarea elevilor  în crearea materialelor le trezeşte interesul şi  le facilitează înţelegerea mesajului pe care urmărim să-l transmitem.

În asigurarea calitãtii educatiei sunt avute în vedere trei domenii fundamentale de organizare si functionare. Criteriile, standardele si indicatorii de performantã trebuie sã fie astfel formulati,  încât accentul sã nu fie pus numai pe conformarea unei organizatii la un set predeterminat sau predefinit de conditii cantitative si calitative, ci si pe angajarea deliberata, voluntara si proactivã a institutiei pentru realizarea anumitor performante demonstrabile prin rezultate efective. Aceste domenii sunt:
a) capacitatea institutionalã care rezultã din organizarea internã si infrastructura disponibila pentru a îndeplini obiectivele programelor educationale;
b) eficacitatea educationalã  care constã în mobilizarea de resurse umane si financiare, cu scopul de a determina elevii sã obtinã rezultate cât mai bune în învãtare;
c) managementul calitãtii care rezultã din structurile, practicile si procesele prin care se asigura in institutie îmbunãtãtirea continuã a serviciilor educationale.

Așadar, calitatea reprezintă nivelul de satisfacție pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaționale din domeniul învățământului și formării profesionale, stabilit prin atingerea unor standarde cerute și a unor rezultate excelente care sunt solicitate și la care contribuie participanții la procesul de învățare și ceilalți factori interesați.

Bibliografie:
1. Ciolan, Lucian, ,,Proiectarea temelor integrate în cadrul curriculum-ului la decizia şcolii”, în revista ,,Invǎtǎmîntul primar” nr. 1-2, 1999.
2. ,,Tribuna învǎtǎmântului” nr. 884, 2007.
3. Josan, Simona, ,,Lecţii de management şi calitatea educaţiei” , ,,Tribuna învǎtǎmântului” nr.649, 2005.
4. ,,Perspective interdisciplinare în învǎţǎmântul românesc” (studii de specialitate), Botoşani, 2004.

prof. Silviu-Marinel Tuță

Şcoala Gimnazială Giubega (Dolj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/silviu.tuta

Articole asemănătoare