Cultura organizațională a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 2 din Caransebeș

Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educaţiei, a integrării acesteia în contextul european, Grădinița cu Program Prelungit Nr.2 Caransebeș promovează politicile publice destinate implementării unei noi viziuni asupra educaţiei, formării, cercetării şi dezvoltării având ca dimensiuni principale îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională, facilitarea accesului universal la educaţie şi formare, deschiderea sistemului de educaţie şi de formare profesională către spaţiul european.

Viziune: C omunicare O nestitate P erseverenţă I deal L oialitate Ă scensiune R ezultate I ndividualizare E ducator european

Misiune: „…un petic de pământ! Soseşte o firavă sămânţă! Se dezvoltă o mlădiţă. Un vânt puternic, o furtună, sau o rază de soare vor influenţa dezvoltarea sa. Ce vom fi, noi, educatorii, pentru această mlădiţă? O rază de soare, un pământ fertil, o privire grijulie şi iubitoare de mamă. Mlădiţa va deveni pomişor, apoi un falnic pom roditor din a cărui fruct se va zămisli o nouă mlădiţă”

Reforma cuprinzătoare a învăţământului este necesară şi în unitatea noastră pentru a putea rezolva problemele de performanţă ale pregătirii preşcolare, probleme adecvate în raport cu o societate bazată pe economia de piaţă, probleme de compatibilizare cu repere europene şi pentru a preîntâmpina provocările de perspectivă. Activitatea didactică este susţinută de un corp profesoral experimentat, majoritatea având gradul didactic I, şi care se implică cu pasiune şi dăruire în tot ceea ce fac. Anul şcolar 2019-2020 a debutat sub deviza calităţii educaţionale în toate domeniile de acţiune subsumate activităţii unităţii de învăţământ. În aceste condiţii se pune problema calităţii proiectării, planificării, organizării, conducerii, controlului şi evaluării activităţii educaţionale la nivelul unităţii de învăţământ.

Asigurarea calităţii presupune dobândirea încrederii comunităţii locale că unitatea de învăţământ, prin oferta educaţională şi prin întreaga sa activitate, vine în întâmpinarea nevoilor comunităţii, că răspunde aşteptărilor acesteia. Planul managerial, ca instrument al politicii manageriale a directorului, centrat pe inovare şi dezvoltare şcolară în plan structural şi funcţional, este un instrument de coordonare a activităţilor care asigură concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului: curriculum, resurse materiale şi financiare, resurse umane, relaţii sistemice, comunitare.

Având în vedere faptul că, modelele de implementare aferente reformei trebuie să reprezinte o reflectare fidelă a condiţiilor concrete locale, vor fi încurajate creativitatea şi alternativa în:

  • conceperea şi selectarea riguroasă a obiectivelor educaţionale;
  • constituirea grupurilor de lucru şi optimizarea reţelei de informare-comunicare;
  • definirea şi stabilirea modalităţilor concrete de implicare în procesul dezvoltării instituţionale a comunităţii locale;
  • promovarea proiectelor educaţionale care au o fundamentare reală, obiectivă.

Proiectarea reprezintă stabilirea parcursului de la ceea ce este (starea actuală a instituţiei de învăţământ preşcolar), la ceea ce trebuie să fie (starea dorită în care se va afla aceasta la sfârşitul anului şcolar). Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socioeconomici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii. Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea „punctelor slabe”, a cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, atenuarea efectelor „ameninţărilor”. Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea „punctelor tari” (care reprezintă capitalul de referinţă) şi a „oportunităţilor” oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţiişcolare, corelate cu nevoile de educaţieşi calificare reclamate de societate.

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile şi practicile societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică. Există o distanţă între ceea ce suntem şi ceea ce intenţionăm să devenim şi de aceea ne-am propus să schimbăm:

  • utilizarea softului educațional la preșcolari;
  • consilierea părinților;
  • introducerea unor metode noi de predare-învățare-evaluare – metoda NTC -a învăţa să înveţi;
  • creativitatea profesorilor;
  • şedinţele cu părinţii să fie atractive și utile.

Cultura organizaţională a unităţii influenţează comportamentul indivizilor şi grupurilor din cadrul organizaţiei şi are un impact puternic asupra tuturor aspectelor vieţii organizaţionale. De aceea, grădinița noastră promovează un stil de viață sănătos, meniu cu multe legume și fructe, activități didactice desfășurate prin mișcare, cu muzică, pentru a atrage preșcolarii.

Este responsabilitatea noastră, ca dascăli, să asigurăm condiţiile în care fiecare elev să dea măsura potenţialului său maxim. Noi considerăm că toţi elevii sunt unici şi au nevoi şi stiluri de învăţare proprii; au dreptul la un mediu de învăţare sigur şi adecvat normelor europene; trebuie să aibă propria responsabilitate în procesul de învăţare.

 

prof. Elena-Vasilica Vlasie

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Caransebeș (Caraş-Severin) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elena.vlasie1

Articole asemănătoare