Contribuția disciplinei Limba și literatura română la structurarea profilului de formare al absolventului de gimnaziu

Între 11 și 15 ani, copilul parcurge o etapă semnificativă pentru dezvoltarea sa fizică și psihică, cu schimbări  mari din punct de vedere social, emoțional și cognitiv și cu abilități încă nedezvoltate suficient pentru a le face față. În cei patru ani de gimnaziu, însoțim copilul prin perioada de pubertate, care  face trecerea de la copilărie la adolescență, o perioadă critică ce îi va influența tot restul vieții.

Prin urmare, atât părinții, prin educație nonformală, cât și școala, prin educație formală și nonformală trebuie să susțină și să creeze mediul potrivit de dezvoltarea copilului,  să conducă spre formarea unui profil structurat pe dezvoltarea unor competențe  cheie necesare nu doar pentru etapa următoare, ci și pentru întreaga viață.

În ceea ce privește noua programa de limba și literatura română pentru gimnaziu, aceasta vizează șase din cele opt competențe , pornind de la premisa că  fiecare disciplină contribuie la structurarea profilului de formare centrat pe competențele-cheie și că toate aceste contribuții trebuie să fie convergente.

Competențele-cheie formate la disciplina Limba și literatura română în gimnaziu sunt:

  • comunicarea în limba maternă Limba este instrumentul principal de organizare a gândirii logice, având astfel implicații majore în asigurarea accesului elevului la cunoaștere și, implicit, a succesului școlar la toate disciplinele de studiu.prin căutarea, colectarea, procesarea de informaţii și receptarea de opinii, idei, sentimente într-o varietate de mesaje ascultate/ texte citite;  exprimarea unor informaţii, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin adaptarea la situaţia de comunicare;  participarea la interacţiuni verbale în diverse contexte şcolare şi extraşcolare, în cadrul unui dialog proactiv.
  • sensibilizare şi exprimare culturală prin aprecierea unor elemente definitorii ale contextului cultural local şi ale patrimoniului naţional şi universal; prin realizarea de lucrări creative folosind diverse medii, în contexte școlare și extrașcolare; prin participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în contexte formale sau nonformale.
  • competențe sociale și civice  Deoarece adolescenții dobândesc deprinderi noi, mai ales când e vorba de comportamentul social și de gândirea abstractă, însă  nu sunt încă foarte pricepuți în a le folosi,  au nevoie să experimenteze prin realizarea unor proiecte de implicare civică , prin receptarea valorilor și a normelor de conduită într-o varietate de texte ascultate și citite, relevante  pentru viața personală și pentru ceilalți, prin participarea la acțiuni comunitare care valorizează diversitatea etno-culturală, lingvistică, religioasă, prin participarea la activități școlare și extrașcolare care să vizeze relaționarea pozitivă și asumarea de responsabilități.
  • competențe digitale  Datorită tehnologiei la care au acces încă de la vârste fragede , elevii preferă resursele digitale, de aceea creativitatea lor poatefi stimulată și pusă în valoare  prin căutarea , colectarea și  procesarea de informații din mediul digital , prin participarea la proiecte interdisciplinare, ce presupun realizarea de lucrări și produse digitale.
  • a învăța să înveți  este o competență  vizată în fiecare oră de limba și literatura română prin formularea de obiective şi planuri simple de învăţare în realizarea unor sarcini de lucru, prin gestionarea timpului alocat învăţării şi monitorizarea progresului în realizarea unei sarcini de lucru și prin activități de  autocunoaştere
  • spirit de inițiativă și antreprenoriat  Datorită creșterii volumului creierului, adolescenții încep să aibă și alte abilități de gândire, cum ar fi cele legate de luarea deciziilor. Numai că deciziile lor pot fi foarte influențate de emoții,  de aceea  este necesară implicarea lor în proiecte de educație experiențială prin care să fie facilitată asumarea reponsabilităților în grup și încurajată gândirea critică și autocunoașterea.

Limba şi literatura română este o disciplină complexă, care cuprinde, în manieră integrată, trei componente:

  • componenta lingvistică, aparţinând ştiinţelor limbii,  asigură uzul corect, conștient și eficient al limbii, fiind fundamentul dezvoltării competenței de comunicare. În gimnaziu,  este vizată învăţarea corectă şi dirijată a normelor limbii române literare accentul fiind pus pe  corectitudinii exprimării, prin raportare la achizițiile  lingvistice  anterioare. Comunicarea lingvistică în limba maternă este esenţială în definirea mediului familial şi afectiv, dând sens existenţei socioculturale a fiecărui individ și susținând conștiința identitară.
  • componenta interrelaţională, aparţinând ştiinţelor comunicării, care favorizează inserția socială a individului pune accentul, în principal, pe elementele de retorică în comunicarea orală, în corelare directă cu adecvarea  comportamentului comunicativ la context. Prin valorificarea acestei componente, disciplina limba şi literatura română asigură conştientizarea de către elev a faptului că orice act de comunicare se bazează pe punerea în comun a informaţiilor, cu efect asupra experienţei cognitive și socioculturale individuale. În egală măsură, această componentă aduce în atenție respectarea normelor comportamentale care contribuie la o inserție socială adecvată, asigurând dezvoltarea competenței de a învăța să înveți, esențială pentru învățarea pe toată durata vieţii.
  • componenta estetică şi culturală, aparţinând literaturii, ca artă a cuvântului, care asigură dezvoltarea complexă a personalității umane vizează dezvoltarea dimensiunii afective a personalităţii elevului, prin descoperirea și înțelegerea rolului modelator al contextului cultural local, naţional şi universal în procesul dezvoltării personale.

Studiul literaturii române în relație cu literatura străină, la nivelul gimnaziului, respectă particularităţile de vârstă și interesele de lectură ale elevilor și vizează dezvoltarea şi stimularea creativității, a libertăţii de receptare și a plăcerii lecturii, cu scopul de a înțelege valorile universale și importanța raportării la acestea, în procesul desăvârșirii unei personalități autonome.

Bibliografie:
Programa de limba și literatura română, clasele  V – VIII Anexa 2 la OMEN 3393/2017
Suport de curs  Curriculum Relevant – Educație Deschisă pentru toți   – Un nou curriculum național – conceptualizări necesare

 

prof. Ioana-Codrina Anghel

Liceul Teologic Ortodox Sf. C-Tin Brâncoveanu, Făgăraș (Braşov) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ioana.anghel

Articole asemănătoare