Cartea, balsam pentru sufletul cititorului

Motivaţia alegerii cercului de lectură „Cartea, balsam pentru sufletul cititorului” apare din experienţa didactică la clasă, la orele de limba şi literatura română, unde am constatat că elevii, în mare parte, nu mai sunt interesaţi de lectură. Agresiunea audio-vizualului în domeniul informaţiilor, de multe ori facile şi nocive, lipsa posibilităţilor de selecţie, necesită găsirea unor modalităţi de atragere a elevilor către un univers plăcut, atractiv, relaxant – lectura.
Articolul descrie activitățile educative de promovare a lecturii desfășurate în cadrul proiectului „Împreună, pentru copii”.

Argument: „O carte este viaţa celui care a scris-o. Şi-a pus în ea sentimentele, gândurile, munca şi iubirea. Cărţile trebuie tratate cu respect, ele reprezentând însuși sufletul autorului lor…”

Universul lecturii trebuie redescoperit de către elevi, prin iniţierea şi parcurgerea unor teme interesante, bogate în conţinut informaţional, cu valenţe formative şi capabile să readucă în conştiinţa lor adevăratul sens al cărţii. Literatura, prin profunzimea mesajului, gradul de accesibilitate şi nivelul realizării artistice, se dovedeşte capabilă să intre într-o relaţie afectivă cu cei cărora le este destinată: elevii. Mesajul artistic al operelor contribuie la educarea acestora în spiritul unor virtuţi morale. Prin limbajul specific al cărţii, personajele exponenţiale, epicul dens, conflictul împins spre suspans şi senzorial, deznodământul fericit, literatura contribuie la formarea şi modelarea caracterelor, la stimularea dorinţei de cunoaştere şi perfecţiune. Formarea şi modelarea caracterelor, deprinderilor elevilor cu normele de comportare civilizată a sentimentelor morale, curajul, perseverenţa, respectul pentru muncă, sunt cerinţe cărora opera literară, prin specificul ei, aduce o contribuţie majoră.

De regulă, o mare parte dintre elevi citesc din “constrângerea” notei din catalog. Astfel, de multe ori lectura se transform în asimilarea de cunoştinţe noi, fără ca cititorii să fie cu adevărat afectaţi de lectură. Prin urmare, să-i învăţăm pe elevi cum să citească de plăcere, cum să relaţioneze cu textul şi cum să acţioneze ca răspuns la ceea ce au citit, cum să treacă de la reproducerea naivă la analiza complexă a textului. Cercul de lectură ales oferă posibilitatea de a-i convinge pe elevi să devină prietenii cărţilor, aducându-le ca argument cuvintele lui Charles W. Eliot : ,,Cărţile sunt cei mai tăcuţi prieteni; sunt cei mai accesibili şi înţelepţi consilieri şi cei mai răbdători profesori”. Aşadar, consider că este de datoria şcolii şi cu atât mai mult a profesorului de limba şi literatura română de a găsi strategia adecvată şi puntea de comunicare prin care să cultive elevilor plăcerea de a citi. Acesta este şi scopul prezentului demers didactic.

Motivaţia, în contextul general:

Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către aceştia a importanţei pe care o are lectura în construirea şi desăvârşirea personalităţii lor. Obiective:

 • Încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură, mai ales a basmelor cu efect therapeutic;
 • Cultivarea lecturii de plăcere;
 • Formarea unor criterii proprii prin care elevul să distingă singur ce şi când să citească;
 • Dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi;
 • Însuşirea unor instrumente de analiză şi valorizare a operelor literare;
 • Încurajarea aptitudinilor de creaţie literară ale elevilor talentaţi;
 • Familiarizarea cu personalităţi marcante ale culturii şi literaturii române;
 • Stabilirea relaţiilor de prietenie între elevi.

Școala Gimnazială Cozmești a deschis drumul activităților nonformale prin acest proiect de anvergură prin impactul activităților, scopul și obiectivele acestora captând atenția și eficientizând și permanentizând specificul local și diversitatea. Proiectul propus invită prin activităţile sale toţi profesorii şi elevii care conştientizează necesitatea unei cunoaşteri autentice a lumii şi a sinelui să se prindă în acest miraj al perceperii lumii si a perceperii valorilor. În desfăşurarea acestui proiect s-au implicat atât elevii claselor 0-VIII, preșcolarii cât şi profesorii care au participat direct sau indirect la activităţile propuse . Activităţile au vizat schimbul de experienţe, bune practici între parteneri, precum şi manifestarea talentului creativ, cunoaştere, peregrinare şi transcendere în timp şi spaţiu. Activităţile au fost destinate elevilor implicaţi, cât şi profesorilor (fie în calitate de îndrumători, fie în calitate invitati). Activitatea a îmbrăcat forme diverse: concursuri de cultură generală, spectacole de teatru, muzică, concursuri de confecţionare de afişe care să provoace la lectură, semne de carte, realizare de coperte, cărţi, excursii, ateliere de creaţie, cercuri de lectură, material multimedia, jocuri sportive, obiceiuri și tradiții etc.

Ideea iniţierii acestui club de lectură derivă din necesitatea de a populariza şi aprofunda cunoştinţele elevilor din unitatea de învăţământ în care funcţionez ca profesor de limba şi literatura română precum şi din dorinţa de a realiza activităţi care să combine latura literară cu cea artistica, lectura cu dramaturgia, traditiile si obiceiurile cu valorificarea lor prin cunoaştere. Prin acest proiect închinat valorilor, elevii au cunoscut frumoasele năzuinţe artistice ale omului prin care se încearcă să se menţină vii tradiţiile, contactul cu operele marilor scriitori, cunoaşterea operei poetului Mihai Eminescu Dezvoltarea dragostei pentru literatura română clasica şi contemporană. Activități deosebite desfășurăm cu elevii școlii noastre, gradul de implicare și conștientizare a specificului local cultural fiind avansat.

Literatura reprezintă o formă de cunoaştere a realităţii prin imagini artistice. Copilul trebuie ajutat să îndrăgească de mic cărţile, mai multă lectură însemnând dezvoltarea imaginaţiei, creativităţii, îmbogăţirea vocabularului, folosirea corectă a limbii române în contexte concrete de comunicare. Prin intuirea şi conştientizarea mesajului etic şi estetic al operei literare se realizează o trăire adâncă emoţional-afectivă, ce soliciătă continuu sensibilitatea, memoria afectivă, atenţia voluntară. Toate acestea am reușit să le insuflu elevilor mei încadrul activităților desfășurate în cadrul acestui Cerc de lectură printr-o tematică diversă.

Prima activitate, ”La ceas aniversar eminescian” a răspuns cerințelor actuale ale elevilor, dovedind de ce Mihai Eminescu este considerat ”Luceafărul literaturii române”.

Obiective:

 • Să cunoască semnificaţia zilei de 15 ianuarie;
 • Să cunoască viaţa şi opera marelui poet român Mihai Eminescu;
 • Să ştie să recite poezii din opera poetului;
 • Să cunoască şi alte poezii ale altor poeţi care au scris despre Eminescu;
 • Selectarea informaţiilor importante cu privire la biografia şi activitatea lui literară.

Activitățile au adus beneficii elevilor, motivând prin impactul deosebit al acestora. Din paleta largă amintim: Mihai Eminescu mai aproape de noi • Audierea unor poezii şi cântece; • Memorarea unor poezii; • Expoziţie de carte cu principalele opere ale lui Eminescu • Prezentare Power Point „Omagiu Luceafărului” • versuri dedicate lui Eminescu în limbile română și franceză. • realizarea unor pagini de portofoliu cu creaţii din opera marelui poet Mihai Eminescu prin ochi de copil • concurs la nivel de clasă Medalion literar – Mihai Eminescu • Darul lui Eminescu – dramatizare realizarea unor lucrări plastice inspirate din versurile poetului.

Graţie acestui proiect închinat şi marilor valori naţionale, prin activităţile pe care le-am propus spre realizare, elevii vor cunoaşte specificitatea unor opere literare, ale valorilor autentice naţionale în vederea păstrării şi preţuirii lor.

Activitatea din cadrul proiectului aduce o mare contribuţie la descoperirea şi stimularea talentelor, aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului şi a pasiunii pentru literatură şi lectură, pentru tradiţie si artă populară tradiţională, precum şi la cunoaşterea şi însuşirea temeinică a limbii române. Sarcinile de învăţare au vizat creativitatea, atitudinea şi convingerile elevilor. Proiectul propus urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală.

Cireașa de pe tort a fost activitatea ” Terapie prin basm”, care a stârnit interesul și curiozitatea tuturor celor implicați, impactul fiind extraordinar. Obiectivele activității au fost îndeplinite. S-a pornit de la definiția propriu- zisă a basmului, care este o poveste cu zâne, prințese și balauri, dar și rolul terapeutic al acestora. Mesajul basmelor este îmbinarea armonioasă a celor trei forțe de pe pământ: miracolul, taina și autoritatea, dar și preluarea controlului, conștientizarea propriei forțe, capacitatea de a înțelege ce ni se întâmplă și de a învăța noi atitudini și comportamente. Totodată prelegerea mea a demonstrat avantajele și funcțiile basmului cu mesaj terapeutic, elevii dovedind creativitate și originalitate, metodele și procedeele folosite fiind variate:conversația, expunerea,exercițiul,ciorchinele,cvintetul,metoda exploziei stelare etc.

Recomandările au corespuns demersului profesional: basmele trebuie alese cu multă grijă, nu la întâmplare, nu este indicat să lăsăm cartea pe mâna copilului, introducem basmele lejer și direct, basmele trebuie prezentate într-o manieră naturală, degajată, susținută și nuanțată emoțional. De asemenea, li s-a explicat elevilor evitarea celor două capcane și au fost încurajați să inventeze ei înșiși un basm sau să deseneze ceva din cel ascultat. Farmecul basmului constă în mesajul acestuia, calitățile trebuie să fie echilibrate persuasiv, creativ, intuitiv, cu o capacitate empatică excelentă. Prin tematica interdisciplinară propusă, diversitatea activităților și locațiilor de desfășurare, proiectul susține implementarea și promovarea activităților educative extracurriculare și extrașcolare care subliniază diversitatea culturală a celor care învață și transformă educația într-un spectacol al minții, al sensibilității, al intuiției, al valorilor cultural naționale și europene, al creativității, al gândirii și al comunicării interculturale care promovează dialogul, toleranța, înțelegerea și respectul reciproc.

Produse didactice/ Rezultate:
1. Sensibilizarea si stimularea elevilor in vederea participării la activităţi similare;
2. Dezvoltarea universului cultural si de informare;
3. Panoul proiectului care cuprinde fotografii realizate în timpul activităţilor si imagini din filmele vizionate;
4. Alte materiale în format electronic.

Bibliografie:
Filipoi, Sempronia, Basme terapeutice pentru copii, adolescenți și părinți, Editura ASCR, Cluj- Napoca, 2012.
Gheorghiu, V. A, Hipnoza, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1977.

prof. Ana-Luiza Boboc

Școala Gimnazială Cozmești (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ana.boboc

Articole asemănătoare