Activități de informare și învățare în Itri, Italia (Mobilitate Erasmus+ pentru elevi)

În cadrul proiectului Erasmus+ cu titlul ”Open to the future!”, deschiderea oficială a primei mobilități de activități de informare-învățare Erasmus+ a avut loc la Instituto Comprensivo Itri, Italia, în perioada 9 mai – 14 mai 2022, cu participarea unui grup de 6 elevi și 2 profesori însoțitori din Școala Gimnazială Petre Ghelmez.

Experiența Erasmus trăită la Instituto Comprensivo Itri a prezentat un mare plus pentru dezvoltarea propriilor aptitudini și pentru realizarea schimbului de experiențe profesionale prin cunoașterea sistemului de învățământ din Italia, explorarea noilor idei despre Programul Erasmus+ și transferul de cunoștințe. Nu în ultimul rând, această experiență ne-a dat posibilitatea de a compara modul în care sunt organizate și funcționează Agenția Națională de Programe Europene și Centrul de Cooperare Internațională din țările partenere, precum și activitățile pe care le desfășoară aceste structuri instituționale.

Mobilitatea la care am participat în cadrul Proiectului ”Open to the future!”, coordonată de către echipa de cadre didactice condusă de dna prof. coordonator Annalisa Dovere și directorul instituției școlare, dna. Lidia Cardi a avut o organizare ireproșabilă, foarte bine structurată.
Activitățile de învățare și formare s-au desfășurat pe o perioadă de cinci zile. Prima zi a debutat cu prezentarea participanților din țările partenere ( Bulgaria, România, Grecia, Portugalia), prezentarea a unor materiale realizate în power point despre țările de unde provin și școlile unde profesează, precum și vizitarea școlii gazdă. Am participat la un program muzical realizat de elevii școlii gazdă.

Pe parcursul celor cinci zile de mobilitate, au fost organizate activități diverse atât cu bază teoretică cât și workshopuri, lucru în perechi, pe echipe. Deși în fiecare zi erau organizate activități (atât activități de învățare cât și vizite – turul orașului Itri, excursii –Napoli si Roma), modalitatea de expunere, conținuturile, atitudinea formatorilor cât și a celorlalți participanți au făcut să nu se simtă solicitarea intelectuală, psihică și fizică, fiecare zi fiind dominată de o atmosferă bazată pe interrelaționare, cooperare, bună dispoziție, dorință de autodepășire.

Profesorii prezenți la activitățile prezentate s-au dovedit a fi niște persoane deosebite, prin modalitățile de lucru, prin modul în care ne-au transmis noi informații, prin metodele abordate prin dăruire, gestică, mimică și în special prin modul lor de a fi.

În cadrul workshop-ului  cu titlul “New Digital Tools for Our Smart Schools”, profesorii din școala gazdă  ne-au prezentat câteva dintre cele mai noi platforme care pot fi folosite în procesul instructiv-educativ, astfel au fost prezentate următoarele platforme: QRcode (qrcodegenerator.com), WordArt (wordart.com), TED ED (ed.ted.com), Coding (code.org), Robotic (education.lego.com).

Programul pregătit de şcoala gazdă şi elevii implicaţi în proiect a fost unul extrem de variat. Elevii participanți la program au avut oportunitatea de a vedea lucruri noi, dar şi de a împărtăşi experienţe şi opinii cu elevii altor şcoli europene în cadrul discuţiilor şi activităţilor susţinute la şcoală.

Schimbările Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării au produs metamorfoze şi în reinterpretarea mijloacelor de predare-învăţare. Astfel, elevii au asimilat informaţii asociate învăţării prin mijloace şi abordări didactice moderne, inclusiv o lecţie interactivă de matematică, istorie, geografie, TIC folosind CLIL. Activităţile prezentate prin intermediul tehnologiei comunicării moderne au constituit un avantaj pentru elevii participanţi, deoarece componenta esenţială a acestuia a constat în prezentarea unor activităţi de învăţare prin intermediul tehnologiei moderne, precum platformele educaţionale: Book Creator, Kahoot, Socrative, Magisto, Canva, Padlet, Prezi sau Powtoon, modalităţi atractice pentru elevi din era digitală.

Educaţia nonformală reprezintă un principiu fundamental al învăţării din secolul XXI: Activităţile realizate prin metode de educaţie nonformală focalizată pe principalele caracteristici (participare voluntară, obiective, planificare, scopul învăţării, colaborare), diferenţa dintre joc şi activitate nonformală, fapt ce a stârnit interesul elevilor şi a creat contextul pentru o serie de întrebări şi răspunsuri concrete din partea profesorilor din echipa Erasmus.

Am remarcat atmosfera proprice asimilării de noi concepte şi fundamente: Am apreciat atmosfera motivantă, faptul că unii profesori participanţi ne-au împărtăşit din piedicile pe care le-am putea întâmpina în acest tip de învăţare (ex. lipsa  unor resurse în scopul realizării proiectelor, timpul insuficient alocat proiectelor.

Elevii au citit și analizat (documente, imagini) exersând gândirea critică: și-au exprimat puncte de vedere proprii, au realizat schimb de idei cu partenerii din proiect, au argumentat opiniile și au cooperat în îndeplinirea sarcinilor. Activitatea s-a desfășurat și în grupul de lucru național (stabilirea modalității de prezentare, editarea), dar și în echipe transnaționale (adresează întrebări elevilor din țările partenere, răspund la întrebări, completează împreună în book creator etc.

Elevii au comunicat în limba engleză, au aplicat cunoștințele nou acumulate în alte contexte de învățare, folosind instrumente noi. Elevii au realizat traduceri, au învățat termeni noi, dezvoltându-și vocabularul, și-au îmbunătățit cunoștințele de gramatică.

Activitățile au vizat următoarele competențe: manifestarea comportamentelor civice, comunicare în limba engleză, utilizarea tehnologiei moderne pentru comunicare, jocuri, concursuri ”Planeta verde” pentru a face schimb de informații, utilizarea unor instrumente pentru a susține gândirea critică, creativitatea.

Munca în echipă a elevilor utilizând instrumente TIC moderne și Web 2.0. a dus la sporirea curiozității și dorinței de a descoperi singuri, de a deveni mult mai responsabili, de a verifica informațiile și a le aplica în noi contexte de învățare. Elevii din grupul de lucru au fost împărțiți în echipe de lucru mixte și au avut sarcini diferite: documentarea folosind surse diferite (lucrări științifice, accesând site-uri pe Internet), aplicarea de chestionare etc. Au fost implicați în activități individuale, în activități în grupul de lucru național (stabilirea modalității de prezentare, editarea), în echipe transnaționale (discuții privind modul de lucru, dezbateri, completarea în colaborare pe Book Creator, Padlet etc).

Lecţia, ca formă de bază a desfăşurării instrucţiei şi educaţiei, devine o suită de evenimente care pot fi segmentate, fiecare având coerenţă şi conducând elevii spre realizarea obiectivelor. Câmpul şcolar educativ modern se desfăşoară, aşadar, între două elemente care trebuie să participe în egală măsură. Profesorul, manager şi formator al procesului instructiv-educativ, şi elevul, obiect şi subiect al acestui proces, dobândind autonomie şi formându-se în spiritul responsabilităţii şi al culturii civice.

Pedagogia modernă modifică, astfel, rolul jucat de polii educaţionali, mutând accentul pe elev. Idealul educaţional este legat de valorile culturale ce trebuie asimilate, de tipul de personalitate impus de societate, dar şi de nevoile elevului. Nu mai este vorba de un model educaţional standard, ci de unul dinamic, în concordanţă cu noile realităţi şi capabil să reziste la schimbări.

Ultimul moment al activităţilor a fost ceremonia de încheiere, în care ni s-au înmânat certificatele de participare la acest proiect.
A fost o experientă cu adevărat utilă, ideile vehiculate în cadrul activităţilor merită diseminate într-un spectru cât mai larg, iar lecţiile împărtăşite nu doar elevilor, ci şi colegilor noștri.

Cunoştinţele şi competenţele achiziţionate în cadrul acestei mobilităţi le vom disemina  în cadrul Consiliului Profesoral, Consiliul elevilor, în cadrul unor workshop-uri, simpozion organizate la şcoala noastră, şi cu ocazia altor evenimente care se vor derula.

Proiectul „Open to the future!” ne-a oferit momente de neuitat şi oportunitatea de a intra în contact cu o altă cultură, mod de viaţă şi program şcolar. Descrierea succintă a rezultatelor obținute:

 • Includerea activităților de colaborare în lecțiile existente;
 • Stimularea implicării elevilor activ și constructiv în activitățile de la ore;
 • Încurajarea elevilor să realizeze activități de învățare proprii;
 • Integrarea proiectului și a instrumentelor Web.2.0. în activitatea de la clasă;
 • Utilizarea instrumentelor și facilităților platformelor educaționale pentru a realiza activități de implementare a proiectului ”Open to the future!”;
 • Utilizarea platformei eTwinning pentru a posta activitatile realizate în cadrul proiectului;
 • Consolidarea abilității de a realiza o conversație în limba engleză;
 • Utilizarea unui vocabular de specialitate extins;
 • Avansarea în cunoașterea limbii engleze.
 • Dezvoltarea abilității de comunicare în echipe de lucru cu membrii din națiuni și culturi diverse;
 • Consolidarea capacității de flexibilitate și toleranță prin colaborare/cooperare în proiecte.

Obiectivele de dezvoltare personală au fost asigurate, prin participarea la experiențe noi, pozitive care au avut un impact mare asupra încrederii în forțele proprii. Consider că am stabilit relații bune de cooperare și de prietenie cu participanții la activtățile de învățare necesare pentru realizarea unor viitoare colaborări.

Colaborarea cu reţeaua de profesori şi elevi de la şcoala din Itri şi cu profesorii parteneri din echipa Erasmus care a asigurat informare, formare şi formare profesioanlă, precum şi recunoaşterea competenţelor dobândite pe tot parcursul mobilităţii, obţinând Certificatul Erasmus.

Propuneri de valorificare a rezultatelor activităților și de asigurare a sustenabilității proiectului.

 • Valorificarea obiectivelor propuse în cadrul Proiectului Erasmus+ ”Open to the future!” pentru perioada următoare, mai ales prin demonstrarea modului în care acestea contribuie la prioritățile strategiei în materie de „implicare, conectare și responsabilizare”;
 • Valorificarea rezultatelor obiectivelor europene pentru elevi, ale dialogului cu elevii participanți la mobilități și ale altor activități/ proiecte de dezbateri și sondaje de opinie pentru elevi, legate de tema proiectului și de viitorul Europei, precum și corelarea acestora cu dezvoltarea politicilor educaționale la nivel local/regional/național/european;
 • Valorificarea recomandărilor specifice fiecărei țări partenere formulate în cadrul întâlnirii.
 • Îmbunătățirea participării elevilor la proiectele Erasmus+ (capacitare, competențe noi, implicarea elevilor în elaborarea proiectelor etc.);
 • Sprijinul pentru îmbunătățirea capacității sectorului de elevi activi la nivel local de a participa la programul Erasmus+ la nivel transnațional, axându-se pe incluziune, solidaritate și sustenabilitate și promovând învățarea transnațională și cooperarea dintre elevi și factorii de decizie;
 • Îmbunătățirea celor mai bune practici/ metode existente și extinderea dincolo de rețeaua sau rețelele obișnuite, inclusiv utilizarea corespunzătoare a mijloacelor digitale pentru ca elevii să poată rămâne conectați în toate circumstanțele, chiar și în situații de depărtare, izolare sau limitare a circulației;
 • Diseminarea rezultatelor proiectelor într-un mod eficient și atractiv în rândul elevilor implicați în proiectul Erasmus, precum și în rândul elevilor care nu sunt afiliați la proiectele Erasmus sau al celor care provin din medii defavorizate, pentru a deschide calea către parteneriate mai sistematice.

Coordonator proiect Erasmus+, Tana Oprea

 

prof. Tana Oprea

Școala Gimnazială Petre Ghelmez (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/tana.oprea

Articole asemănătoare