Calitatea educației

Cаlitаtеа еducаţiеi еstе аnsаmblul dе cаrаctеristici аlе unui progrаm dе studiu şi аlе furnizorului аcеstuiа, prin cаrе sunt sаtisfăcutе аştеptărilе bеnеficiаrilor, prеcum şi stаndаrdеlе dе cаlitаtе. Аsigurаrеа cаlităţii еstе аstăzi o opţiunе fundаmеntаlă pеntru nivеlul dе stаndаrd еuropеаn, privit în tot unitаrul său, iаr într-o sociеtаtе bаzаtă pе umаnism, аcеаstа dobândеştе noi vаlеnţе prin cаlitаtеа еducаţiеi.

Articol integral

Școala noastră, o școală incluzivă

Când a fost inițiat acest proiect Erasmus+ în România, m-am tot gândit ce aș putea eu să fac, ca director adjunct, dacă aș obține fonduri europene. Care sunt informațiile de care am nevoie, ce așteptări aș avea în urma unei astfel de mobilități, și nu în ultimul rând, ce oportunitate ar fi pentru școala pe care o manageriez, care este punctul de plecare, care este scopul instituției și care sunt obiectivele finale realizate?

Articol integral

Schimbări posibile la nivelul procesului de învățământ pentru formarea/ dezvoltarea competențelor cheie transpuse în documentele curriculare din Romania

Rezultatele învățării, ca ansambluri de cunoştinţe, abilități şi atitudini care urmează să fie formate tuturor tinerilor, ca instrumente cultural pentru învățarea pe parcursul întregii vieți sunt competențele-cheie, acel pachet transferabil și multifuncţional de cunoştinţe, deprinderi (abilităţi) și atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru incluziune socială și inserţie profesională. Acestea trebuie dezvoltate până la finalizarea educaţiei obligatorii și trebuie să acţioneze ca un fundament pentru învăţarea în continuare, ca parte a învăţării pe parcursul întregii vieţi.

Articol integral

Finanțarea instituțiilor de învățământ din România în perioada 2017-2021. Studiu de caz

Rezumat: Conform Legii Educației Naționale, în România învățământul constituie prioritate națională[2]. Acest lucru se datorează faptului că educația are un impact important asupra economiei  și influențează aspecte precum „îmbunătățirea sănătății, scăderea ratei criminalității și a dependenței de prestații sociale”[13], paliere importante pentru țara noastră, și de altfel pentru orice țară care dorește dezvoltarea. În acest context, dorim să realizăm o scurtă radiografie cu privire la finanțarea instituțiilor de învățământ preuniversitar din România cu accent pe modalitatea prin care se realizează finanțarea la acest nivel, formele de finanțare existente și prezentarea unui studiu de caz care va facilita înțelegerea acestui aspect.
Articolul de față prezintă aspecte cu privire la finanțarea învățământului preuniversitar din România, respectiv forme de finanțare și o analiză a evoluției finanțării educației în perioada 2017-2021.

Articol integral

Grădinița de vară: Ne jucăm și învățăm

Perioada preșcolară reprezintă o etapă a dezvoltării copilului în care se construiesc, se așază, se împletesc și se delimitează, treptat, principalele trăsături ale viitoarei personalități. De aceea, educatoarea se consideră un „arhitect”, un „proiectant”, și un „constructor” de un gen cu totul aparte, care trasează liniile viitoare de dezvoltare a unor ființe aflate în creștere și  dezvoltare permanentă. Preocuparea educatoarei de a-i pregăti cât mai temeinic pe toți copiii pentru activitatea școlară se concretizează în aplicarea unui program de lucru care să prefigureze unele obligații școlare și să permită o evaluare corectă și completă  a însușirilor dobândite.

Articol integral

Învățarea umană

Cu ceva timp în urmă, învățarea umană era studiată doar de discipline precum fiziologie, antropologie, genetică, psihologie și pedagogie, însă, odată cu trecerea timpului, aceasta a devenit o țintă și un subiect de cercetare și pentru domenii precum neuroștiințele, epistemologia, managementul cunoașterii aplicate etc.

Articol integral

Campania de 19 zile de prevenire a abuzurilor și a violenței asupra copiilor

În perioada 1-20 noiembrie 2017, în  Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Roman s-au desfășurat  o serie de activități din cadrul „Campaniei de 19 ZILE”, proiect susținut de Ministerul Educației Naționale și inițiat de Federația Internațională a Comunităților Educative- România. Activitățile din această perioadă s-au axat pe tema bullying-ului, fenomen care ia amploare în rândul elevilor din școala noastră. Potrivit unui studiu realizat de Brandwatch,  România este pe primul loc în Europa în privința hărțuirii în școli.

Articol integral

Programul național „Ora de net“ – premisă pentru siguranța elevilor în mediul online

Pe parcursul anului școlar 2020-2021, am implicat elevii în derularea activităților din cadrul Proiectului Național „Ora de net“, având intenția de a-i ghida în periplul lor prin lumea internetului: în căutarea informațiilor pe internet, conform nevoilor personale, adecvate vârstei; în folosirea chibzuită a timpului acordat mediului virtual; în aplicarea celor mai bune modalități de a fi securizați în mediul online, după ce vor cunoaște pericolele la care vor putea fi expuși; în diferențierea știrilor false de cele adevărate.

Articol integral

Pledoarie pentru educația ca experiență reală de viață

Profesorii cu adevărat buni, extraordinari chiar, sunt aceia care reușesc să pătrundă ȋn mintea şi sufletul propriilor elevi şi să-i ȋnţeleagă. Astfel ȋşi creează condiţiile necesare formării sub forma unei experienţe reale de viaţă, clădind pe temelia abilităților formate și bagajului de cunoştinţe deja acumulate de către elevi.

Articol integral

Teoria inteligențelor multiple. Avantaje și limitele teoriei

Teoria inteligențelor multiple a apărut relativ recent în învățământul românesc. Deși a fost destul de cercetată și discutată, puțini dascăli o cunosc și mai puțini o folosesc pentru stabilirea tipului de inteligență a elevului. Rigiditatea programei de învățământ, timpul scurt alocat fiecărui conținut, rapiditatea cu care se cere parcursă materia, și așa destul de încărcată, nu lasă loc profesorului de la clasă pentru o aplecare mai atentă asupra fiecărui copil, asupra modului în care el ar putea învăța mai bine sau asupra domeniului în care el ar putea excela. La toate acestea contribuie și numărul mare de elevi din fiecare clasă, mai ales din clasele primare, unde se formează competențele de bază și comportamentele de învățare.

Articol integral