Cultural Awareness – Cultural Competence

We can define cultural awareness as the ability and also willingness to objectively examine the values, beliefs, traditions and perceptions within our own and other cultures. In other words, the ability to walk in someone else’s shoes in terms of culture and also understand and accept  cultural differences from the one we are accustomed with. With the growth of converging markets and with the advent of technology, cultural awareness has become an important aspect of business, politics and society. To be culturally aware is to understand that cultural differences among individuals from various cultures and to be sensitive and to and treat with respect those differences in our interaction with people whose beliefs and traditions may be different from our own.

Articol integral

Interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea în practica educaţională actuală

Interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea sunt răspunsuri la problemele globalizării şi ale intedependenţelor lumii contemporane, la specializarea excesivă a ştiinţelor provocată de progresul cunoaşterii umane. Un învăţământ interdisciplinar poate conferi elevilor posibilitatea de a dobândi  o privire de ansamblu asupra vieţii şi universului, de a asimila mai temeinic valorile fundamentale şi de a distinge mai uşor scopurile de mijloace.

Articol integral

Rolul activităţilor extraşcolare în dezvoltarea elevilor

Ideea de activitate extracurriculară a apărut în contextual reorganizării sistemului global de învăţământ, care mizează – cu rare excepţii – pe formativ, în detrimentul informativului specific învăţământului de tip tradiţional. În plus, vorbim de necesitatea învăţării pe parcursul întregii vieţi (life-long learning) sau a educaţiei permanente. Educaţia de tip extracurricular nu vine să răstoarne un sistem de valori, să contravină educaţiei de tip curricular încetăţenite, ci o completează, făcând-o mai atractivă pentru educabili şi mai eficientă.

Articol integral

Matematica, o limbă străină?

Chiar dacă nu este ușor să recunoaștem, ni s-a întâmplat să ne aflăm în situația de a citi plictisul pe fețele elevilor noștri. Este  adevărat că plictiseala este un simptom obișnuit perioadei adolescenței și se manifestă printr-o stare de inerție, oboseală și lipsă de interes față de tot ceea ce-l înconjoară pe tânăr, persoane, orele de școală, cărți, filme, jocuri. Nu putem da vina doar pe schimbările din funcționarea mentală a adolescentului, s-ar putea să fie și vina modului de predare şi învăţare a matematicii în şcolile din România. Mă refer aici doar la matematică  acesta fiind domeniul meu de activitate.

Articol integral

Eficiența metodelor interactive de grup în lecțiile de limba și literatura română (Studiu)

Metodele interactive de grup constituie modalităţi prin care se stimulează învăţarea experienţială, se exersează capacităţile de analiză, de dezvoltare a laturii creative. Specificul lor este promovarea interacţiunii dintre elevi, prin schimbul de idei şi de cunoştinţe asigurându-se demersul interactiv al procesului instructiv-educativ.

Articol integral

Tehnici utilizate în scopul îmbogățirii și activizării vocabularului elevilor din învățământul special, la lecțiile de limba și literatura română

Alături de strategiile didactice interactive ce implică utilizarea metodelor și procedeelor didactice moderne, а mijloacelor de învățământ cât mai diverse, а celor mai potrivite forme de organizare а activității instructiv-educative, cât și а celor de evaluare, sprijinirea elevilor care prezintă dificultăți de învățare presupune folosirea anumitor tehnici.

Articol integral

Personajul literar

Orice operă literară rămâne în mintea cititorilor prin personajele sale, personaje cu care empatizăm, uneori ne identificăm, alături de care luptăm, suferim, învingem sau suntem învinși. Termenul  de personaj provine din franțuzescul „personnage”, care, la rândul său, își are sorgintea în latinescul „persona”, cu sensul de mască de teatru, rol, actor.

Articol integral

Evaluarea inițială – instrument și necesitate

Componentă a procesului de învățământ, evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o funcție esențială în cadrul acestuia. Am putea spune mai precis că evaluarea este acel punct final în întreaga serie de acţiuni legate de proiectare, de organizare, de desfășurare şi control al întregului proces instructiv-educativ. Esenţa evaluării este cunoașterea sau recunoașterea efectelor acţiunii desfășurate, pentru ca apoi, ținînd cont de informaţiile obţinute, activitatea care este supusă evaluării să poată fi ameliorată şi perfecţionată în timp.

Articol integral

Ce dificultăți întâmpină elevii în studiul limbii franceze?

Cred că toţi profesorii de limba franceză sunt de acord că în societatea actuală studiul limbii franceze a devenit  o provocare  pentru elevul modern. În ciuda asemănărilor dintre gramatica limbii române și cea a limbii franceze,  elevii se izbesc de multe dificultăţi în asimilarea cunoștințelor.

Articol integral