Utilizarea materialelor digitale în cadrul activităților din grădiniță (Studiu)

Decizia de a alege această  temă de cercetare rezidă din dorința de a ne îmbunătăți activitatea de predare și de a găsi răspunsuri la următoarele întrebări: „Cum ar fi dacă vom utiliza și materiale digitale în desfășurarea activităților instructiv-educative?”; „Oare preșcolarii sunt  mai motivați în învățare, joc și descoperire prin prisma utilizării acestor materiale digitale?”; „Materialele digitale le pot înlocui pe cele intuitive?”.

Eficiența și pertinența acestei teme  constă în faptul că este inovatoare și  aduce noutate atât în practica profesională, cât și în planul teoretic, conturând o contradicție între vechi și nou, idee menționată de Eugen Noveanu. Aceste aspecte conferă  proiectului de cercetare o notă de actualitate și perspectivă, deoarece avansul tehnologiei proiectează noi viziuni asupra educației, iar noi, cadrele didactice, în aceste situații, trebuie să dăm dovadă de adaptabilitate și inspirație.

Mijloacele de învățământ care sunt denumite și materiale didactice sunt „instrumente sau complexe instrumentale menite să faciliteze transmiterea unor cunoștințe, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achiziții, realizarea unor aplicații practice în cadrul procesului instructiv- educative” (Cucoș, 2014, p. 352)
„Atenția este orientarea, selectivitatea și concentrarea conștiinței noastre asupra unor stimuli aflați în afara noastră sau în interiorul nostru.” (Zlate, 2005, p. 88).

Al. Roşca defineşte motivaţia ca fiind un mecanism de stimulare, derivat din „totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, fie că sunt înnăscute sau dobândite, conştientizate sau neconştientizate, simple trebuinţe fiziologice sau idealuri abstracte” (Roşca, 1943, p.3).

Obiectivul general al cercetării constă în identificarea efectelor utilizării materialelor digitale în activitatea instructiv-educativă  asupra motivării și susținerii atenției preșcolarilor. Obiectivele specifice ale cercetării:

  • Stimularea dezvoltării motivației și atenției preșcolarilor, prin utilizarea materialelor digitale în activitățile desfășurate în grădiniță;
  • Formularea unor propuneri destinate să contribuie la creșterea gradului de motivare și concentrare a atenției copiilor, în cadrul situațiilor de învățare propuse;
  • Aplicarea unor materiale digitale în desfășurarea procesului instructiv-educativ și testarea eficienței acestora.

În cadrul acestei cercetări am stabilit două eșantioane: eșantionul martor, reprezentat de preșcolarii grupei mijlocii ,,Gărgărițe” de la Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 8 Buzău, respectiv eșantionul experimental, reprezentat de preșcolarii grupei mijlocii ,,Ursuleții”  de la Grădinița cu Program Normal Nr.2. Eșanionul martor e format din 20 de preșcolari (12 fete și 8 băieți), iar eșantionul experimental din 25 preșcolari (10 baieți și 15 fete), iar din punctul de vedere al vârstei, ambele eșantioane sunt alcătuite din copii de 4 și 5 ani.

Metodologia demersului de cercetare:
Etapa preexperimentală: am aplicat proba de evaluare, prin intermediul unei grile de observație.
Etapa experimentală: utilizarea materialelor digitale de către grupul experimental (s-au realizat cativități precum: s-au ascultat povești la videoproiector, prezentări power-point, au ales imaginea de iarnă din cele prezentate pe laptop,s-au ascultat cântecele și s-a dansat ca albinuțele de la videoproiector).
Etapa postexperimentală: reluarea testării inițiale și înregistrarea și analizarea datelor obținte pentru grila de observare.

Concluzii

Considerăm că ne-am îndeplinit obiectivele propuse, iar rezultatele cercetării au atestat faptul între cele două variabile (dependente: motivația și atenția/ independente: tipul materialelor) există o legătură determinantă, tipul materialului utilizat influențând semnificativ nivelul atenției și motivației. Modul în care preșcolarii priveau fiecare activitate desfășurată la videoproiector, i-a făcut pe aceștia să-și mai dorească astfel de activități.

Concluzionând toate acestea, considerăm că cercetarea noastră rămâne deschisă, deoarece societatea se schimbă permanent, iar studiile următoare pot avea în vedere și alte elemente care influențează cele două procese (motivație și atenție),  de exemplu eficiența anumitor metode de predare-învățare-evaluare la preșcolari sau investigarea unor strategii didactice ce conduc la performanța acestora.

Bibliografie
1. Albulescu, I., Catalano, H. (2018). Pedagogia jocului și a activităților ludice. București: Editura Didactică și Pedagogică.
2. Albulescu, I., Catalano, H. (2019). Sinteze de pedagogia învățământului preșcolar. București:Editura D.P.H.
3. Anghelache, V. (2017). Metodica activităților instructiv-educative din grădiniță. București: Editura Didactică și Pedagogică.
4. Cucoș, C. (2014). Pedagogie.Iași: Editura Polirom

 

prof. Adelina Lupu

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adelina.lupu

Articole asemănătoare