Provocările învățării mixte la disciplina Educație pentru societate

Începând cu luna martie 2020, sistemul educațional are o nouă provocare-organizarea procesului didactic în condițiile învățării mixte determinate de contextul epidemiologic de COVID-19. Noile condiții sunt o provocare atât pentru elevi cât și pentru cadre didactice, care în situația creată sunt obligați să valorifice din plin noile tehnologii didactice.

În aceste condiții, cadrele didactice trebuie să folosească cât mai creativ diverse mijloace de învățare (hărți, atlase, manuale digitale, laboratoare virtuale), dar care din păcate nu pot fi utilizate în cadrul tuturor disciplinelor școlare. Astfel, în cazul obiectului Educație pentru societate, procesul de predare-învățare-evaluare devine mai dificil. Acest lucru se datorează în mare parte specificului acestei discipline care contribuie plenar la formarea competențelor elevilor pentru cultură democratică.

Prima problemă majoră în realizarea demersului didactic se referă la proiectarea și realizarea lecțiilor ținând cont de cele 7 modele de organizare a procesului educațional în contextul pandemic propus de Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MEEC, ordinul nr.840/220).

Din experiența proprie, pot spune că cele mai mari provocări pentru profesori ar fi realizarea lecțiilor după Modelul 3, 4, 5 și 6 propus de MECC.
Apar întrebările De ce? și Ce putem face?
Pentru a răspunde la aceste întrebări, este necesar să analizăm mai întâi de toate punctele forte și punctele slabe acestor modele.

Puncte forte

 •  Toți elevii participă la procesul educațional
 •  Dezvoltarea continuă a  competențelor digitale ale cadrelor didactice și elevilor
 •  Sunt utilizate pe larg resursele digitale existente

Puncte slabe

 •  Dotarea insuficientă a sălilor de clasă cu tehnica necesară
 •  Riscuri ce țin de siguranța online a elevilor
 •  Suprasolicitarea elevilor

Analizând informațiile prezentate anterior, atestăm faptul că în primul rând, cadrele didactice se confruntă cu insuficiența tehnicii necesare pentru realizarea procesului educațional ținând cont de rigorile actuale în educație. Această situație este ușor depășită de instituțiile care care au beneficiat de proiectul  „Reforma Învățământului în Moldova” finanțat de Banca Mondială, gestionat de MECC și implementat de către FISM ( în total 17 instituții). LT “I. L. Caragiale” din municipiul Orhei fiind una din aceste instituții a  beneficiat de reabilitarea infrastructurii și dotarea acesteia conform standardelor de asigurare a calității. Astfel, instituția dispune de toate cerințele de desfășurare a procesului educațional de tip mixt: fiecare sală de clasă este dotată  cu o tablă interactivă sau/și un laptop și un notebook, mobilierul elevilor este unul individual( astfel păstrându-se distanța socială de 1 m între elevi). În aceste condiții, în cadrul lecțiilor de Educație pentru societate ( și nu doar), profesorul utilizează un șir de strategii de predare-învățare cu caracter interactiv la care participă atât elevii din clasă cât și cei care nu se află fizic în sala de clasă (în dependență de Modelul selectat de școală). Este important, ca în procesul de predare de tip mixt, să fie respectate un șir de cerințe cum ar fi:

 • Inițial, elevii aflați în afara sălii de clasă se conectează la oră prin intermediul unei platforme web conferecing (Google Meet, Microsoft Teams, Skype,Viber) pregătită din timp de cadru didactic și cunoscută de elevi.
 • Respectarea etapelor lecției conform cadrului ERRE ținând cont de specificul învățării la distanță
 • Cadrul didactic va oferi tuturor elevilor aceleași sarcini, în baza în baza diferitor platforme educaționale sau Resurse educaționale deschise (RED) în care sunt incluse studii de caz , filme didactice etc. ( 12plus.md/ , eduonline.roedu.net/ , siguronline.md/ , www.living-democracy.com/ )
 • Este important ca sarcinile oferite elevilor (inclusiv și eventualele prezentări în format PPT, Google Slides etc.)  să fie prezentate la tabla interactivă/proiector, inclusiv și  elevilor care învață la distanță prin partajarea ecranului pentru a asigura un mediu de învățare egal tuturor.
 • Nu neglijăm manualul școlar, cel tipărit pentru elevii din clasă și manualul digital pentru elevii cu studii online ( manualul digital la Educația pentru societate este disponibil pe ctice.gov.md/manuale-scolare/ ), acesta fiind un document curricular oficial de politică educaţională
 • Evaluarea rezultatelor învățării se va face prin intermediul autoevaluării și reflecției personale, astfel de sarcini pot fi realizate prin intermediul unui șir de instrumente web care vor evita suprasolicitarea elevilor- POLL EVERYWHERE (oferă feedback instantaneu), MENTIMETER (oferă feedback instantaneu pentru brainstorming și  reflecție), WOOCLAP (oferă feedback interactiv), KAHOOT, TRICIDER etc.

A doua provocare se referă la riscurile ce țin de siguranța online a elevilor, astfel cadrele didactice trebuie să întreprindă un șir de acțiuni pentru a asigura în mediul online nu doar securitatea și siguranța elevilor, dar și păstrarea în siguranță a datelor cu caracter personal( nume, prenume, e-mail, poze din timpul sesiunilor on-line etc.). În aceste condiții dificile, este foarte important ca cadrele didactice să monitorizeze fluxul de informații la care are acces elevul și să întreprindă un șir de măsuri pentru formarea unui comportament responsabil în mediul virtual. Printre acestea, pot fi enumerate următoarele:

 • Selectarea conținuturilor predate și a strategiilor didactice în dependență de particularitățile de vârstă și deprinderile elevilor de a lucra/ învăța în mediul virtual
 • Observarea sistematică a elevilor în mediul virtual (analizând conținutul expus de aceștia în chat pe platformele  educaționale/ platformele web conferencing)
 • Informarea neîntârziată a părinților/reprezentanților legali/ diriginte  vis-a vis de eventualele schimbări în comportament sau situații neplăcute (abuz online/ violență online etc.)
 • Securizarea platformelor educaționale și a instrumentelor web (prin setarea unei parole de conectare pentru sesiunile online cunoscută doar colectivului de elevi)
 • Nu se va permite înregistrarea activității de către elevi, pentru a fi păstrate datele cu caracter personal

Suprasolicitarea elevilor reprezintă și ea o provocare pentru realizarea procesului educațional în mediul virtual la disciplina Educație pentru societate. Este necesar ca elevii și cadrele didactice să devină mai flexibile în actul comunicării la distanță  prin realizarea unui contaxt psiho-emoțional prietenos care va pune accentul nu doar pe aspectele curriculare dar va ține cont de abilitățile și experiența elevului la alte discipline școlare. De asemenea, este necesar ca cadrele didactice să revadă etapele de desfășurare a lecției ERRE realizând actul didactic sincron/asincron utilizând diverse resurse ( manualul digital, caietul de lucru, prezentările digitale și resursele web/audio/video). Elevii vor fi încurajați să parcurgă unitățile de conținut într-o modalitate diferită:

 • Să se implice în acțiuni de voluntariat ( clasa XII, Unitatea Tineri în acțiune)
 • Să realizeze sarcini de reflecție/autoevaluare asupra experiențelor personale( claza X, Unitatea Libertatea implică responsabilități; clasa XI, Unitatea Dilema sustenabilității)
 • Realizarea produselor recomandate valorificând abilitățile și cunoștințele TIC – pagină web, blog personal, wiki etc. care vor cuprinde: chestionare, rapoarte de monitorizare, studii individuale, prezentare foto/video.

Analizând cele trei provocări, putem constata  că educația în mediul virtual are efectele scontate doar atunci când elevii și cadrele didactice valorifică corect resursele digitale, utilizând diverse metode și mijloace didactice specifice învățării online. Doar în aceste condiții, elevii își vor fi dezvolta competențe pentru o cultură democratică constituit din valori, atitudini, abilități,  cunoștințe și înțelegere critică.

Bibliografie:
1. Repere metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță, 2020 [Accesat 01.11.2020] Disponibil:  mecc.gov.md/sites/default/files/img20201007_13332167.pdf?fbclid=IwAR3SH0rhE6Ufj3R3cve1bumJgqxzKb7OE42K44kzi0UPX4oJ7eeDZJDwjUI
2. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în condițiile învățării mixte, 2020 [Accesat 01.11.2020] Disponibil: mecc.gov.md/sites/default/files/repere_inv_mixta.pdf
3. Curriculumul disciplinar Ghidul de implementare a curriculumului disciplinar,2018 [Accesat 01.11.2020] Disponibil:    mecc.gov.md/sites/default/files/eps_liceu_2018-08-14_curriculum_ghid.pdf  
4. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplinele școlare Educație pentru societate/Educație civică 2020 [Accesat 01.11.2020] Disponibil mecc.gov.md/sites/default/files/_19.educatie_pentru_societate_repere_metodologice_2020-2021_ro_final.pdf 

 

prof. Alexei Slivca

Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale, Orhei (Orhei) , Republica Moldova
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alexei.slivca

Articole asemănătoare