Activități pentru Dezvoltare personală la clasa pregătitoare

Disciplina Dezvoltare personală contribuie la dezvoltarea emoţională socială şi pentru carieră a elevului. Prin această disciplină, elevii vor conştientiza cine sunt, îşi vor analiza emoţiile pe care le au, se vor raporta sănătos la ceilalţi, vor fi motivaţi să înveţe cu succes, vor explora ce meserii sau profesii le-ar plăcea să practice.

Articol integral

Predarea simultană

Noi, cei care predăm la două sau mai multe clase, am acumulat până în prezent experienţă pentru a parcurge integral conţinutul fiecărui obiect de învăţământ şi pentru a obţine rezultate la fel ca şi cadrele didactice care predau la o singură clasă.

Articol integral

Managementul de caz pentru copilul cu dizabilități

Managementul de caz se aplică în cazul protecției copilului cu dizabilități, este o metodă de coordonare a tuturor activitățiilor de asistență desfășurate în interesul copilului și  al familiei, cu scopul de a dezvolta și valorifica la maximum potențialul și resursele de care aceștia dispun, precum și oportunitățile existente în comunitatea unde își desfășoară activitatea. Prin această metodă se realizează coordonarea tuturor acțiunilor din domenii variate (medicale, educaționale, psihosociale) oferite de profesioniștii programului CIT (Centrul de Intervenţie Timpurie), urmărind rezolvarea problemelor copilului sau familiei din care face parte.

Articol integral

Pledoarie pentru instruirea diferențiată

Douǎ dintre condiṭiile fundamentale ale statutului instruirii şi dezvoltǎrii omului prin ȋnvǎṭare sunt deschiderea şi diversitatea. Nu trebuie uitat faptul cǎ situaṭiile, problemele şi exigenṭele cu care se confruntǎ educaṭia şi educatorul au depǎşit şi vor mai depǎşi cu siguranṭǎ frontierele instituṭionale ale şcolii. Ṣcoala modernǎ este aceea ȋn care elevii trebuie sǎ-şi asume ȋntr-o mai mare mǎsura responsabilitatea dobândirii cunoştinṭelor, cadrul didactic devenind astfel un organizator al activitǎṭii de ȋnvǎṭare.

Articol integral

Scenarii didactice ameliorative pentru lectură la elevii de gimnaziu

Una dintre problemele cu care se confruntă profesorii de limba şi literatura română este interesul scăzut al elevilor pentru lectură. Constatăm cu stupoare că plăcerea de a citi este din ce în ce mai greu de cultivat, iar noi suntem puşi în situaţia de a găsi căile cele mai potrivite pentru a ne motiva elevii să citească o carte nu din obligaţie, ci de plăcere.

Articol integral

Dezvoltarea creativității elevului prin utilizarea metodelor interactive

Dincolo de educare tinerei generatii, școlii îi revine sarcina ca prin abordări diferite să stimuleze creativitatea elevilor. Participarea lor activă la propria formare poate îmbrăca mai multe forme.
Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ-participativ şi o reală valoare activ-formativă asupra personalităţii elevului, ele ducand la dezvoltarea imaginatiei creatoare, a creativitații elevilor.

Articol integral

Modalități de stimulare a creativității prin metode active

Creativitatea, fiind dimensiunea principală a omului contemporan, trebuie să constituie o problemă centrală a şcolii. Pentru a dezvolta capacităţile creatoare ale elevilor, cadrele didactice trebuie să cunoască în primul rând trăsăturile comportamentului creator, care se referă la: nivelul de inteligenţă generală; gândirea divergentă; fluenţa gândirii; receptivitatea faţă de probleme; spiritul de observare; imaginaţia creatoare; originalitatea; capacitatea combinatorie; perseverenţa, iniţiativa; nonconformismul în idei.

Articol integral

Copilul de astăzi, adultul de mâine

În procesul instructiv-educativ, rolul cadrului didactic este esenţial, el reprezentând „magicianul” de care depinde, în cea mai mare măsură, informarea şi formarea viitorilor profesionişti care pot contribui, în mod hotărâtor, la progresul societăţii în care trăim.

Articol integral