Modalități practice privind utilizarea calculatorului în predare-învățare la ciclul primar

În gândirea multor pedagogi, sociologi și oameni de cultură generalizarea utilizării tehnicilor moderne capătă un sens revoluționar, ca una din primele înnoiri ale practicii educaționale însăși R. Maheu remarca în acest sens că este „din ce în ce mai evident că problemele extinderii educației sunt practic insolubile fără o adevărată revoluție în însăși tehnologia educației… fără introducerea unor tehnici și metode noi care să sporească eficacitatea mijloacelor folosite și în special randamentul profesorilor”.

Merită studiat și aprofundat impactul sistemului de învățământ cu mediul informatizat contemporan. Din acest punct de vedere, trebuie puse în evidență cel puțin două aspecte legate de necesitatea studierii în școală a informaticii, pe o parte, și de utilizarea calculatorului ca mijloc didactic, pe de altă parte.

Instruirea asistată de calculator reprezintă o nouă formă sau metodă de concepere și realizare a  învățării, promovată în ultimele două decenii.

Am ales ca obiect de studiu un subiect din opționalul de geografie la clasa a IV-a. Menționez că acest subiect poate fi abordat și la clasele mai mici, respectiv la clasa a II-a și la clasa a III-a. Subiectul abordat a fost Bradul, iar denumirea activității – O călătorie în lumea științelor.

În mod concret, le-am propus elevilor să facem o călătorie imaginară pe ,,planeta’’fiecărei științe și a fiecărui obiect de studiu. Planetele propuse spre explorare au fost: geografia, științele, limba română, matematica, educația muzicală și educația plastică. Pe calculator am avut inserate imagini animate și sonor sugestive pentru fiecare obiect de studiu. Imaginile s-au schimbat rând pe rând, pe măsura trecerii de la o știință la alta.

Apoi am început călătoria pe planeta științe, cu imaginea unui brad căruia elevii trebuiau să-i denumească părțile componente. Alte imagini redau cetina de brad; elevii trebuiau să observe că frunza bradului este sub formă de ac, iar floarea se numește con. De aici am dedus că bradul face parte din familia coniferelor.

La geografie, am folosit ca imagine harta fizică a României. La matematică, am prezentat pe monitorul calculatorului o problemă în care era vorba despre brazi, iar rezolvarea a fost făcută de către elevi, verificându-se apoi cu imaginea prezentată. La limba română, am avut un text în care am prezentat câțiva scriitori care au scris poezii și povestiri despre brad. La educație muzicală, am cântat cu elevii „O, brad frumos”. În sfârșit, la educația plastică, elevii au avut de lucru sarcina de a desena și colora un brad din pădure și un brad de Crăciun.

Activitatea a fost antrenantă și în același timp atractivă, pentru că a îmbinat imaginile pe calculator cu munca independentă a elevilor, sintetizată pe fișele de lucru individuale. Aprecierea este confirmată de rezultatele obținute după corectarea fișelor.

În concluzie, am constatat că formele moderne de evaluare permit valorificarea sub multiple forme a cunoștințelor acumulate în procesul de învățământ, stimulând conștientizarea cunoștințelor asimilate în cadrul mai multor ore de studiu de la școală.

Prezint în continuare modelul de fișă de lucru utilizată pe parcursul acestei activități.

FIȘĂ DE LUCRU

Numele și prenumele elevului:……………………………
Clasa:……………..

Științe
Bradul aduce următoarele foloase:

Geografie
În județul Bihor se găsesc păduri de brazi în:

Limba română
Scrieți 2-3 enunțuri despre bradul de Crăciun.

Matematică

8m

5m                           = 13-7m                                     = 150: 10: 5

Educație plastică
Desenați și colorați un brad din pădure și un brad de Crăciun.

Calitățile învățării asistate pe calculator au evoluat și au devenit evidente o dată cu evoluția ordinatoarelor. Calitatea serviciilor pedagogice furnizate de cele mai noi ordinatoare constă în:

  • Capacitatea de a furniza cu rapiditate și fără greș un volum mare de informații (de cunoștințe) bine sistematizate.
  • Posibilitatea de a furniza informațiile solicitate la un număr mare de educați (elevi, studenți, adulți în perfecționare), oferindu-le o asistență pedagogică de bună și foarte bună calitate: cunoștințe- aprecierea răspunsurilor- corectarea acestora.
  • Posibilitatea unei individualizări autentice a învățării și, prin aceasta, asigurarea succesului marii majorități a elevilor sau studenților, este mult sporită. ,, Asistența pedagogică” oferită de ordinator se adaptează ritmurilor fiecărui educat, furnizează soluții ajutătoare în funcție de natura greșelilor, fiind capabilă să întrețină un dialog cu cel care-i solicită sprijinul.

Instruirea asistată de calculator oferă șanse sporite ca profesorul să devină un adevărat educator: ghid și amator, evaluator și îndeosebi formator preocupat de cultivarea capacităților superioare și a deprinderilor intelectuale. Calculatorul poate îndeplini un șir de operații didactice importante:
a) Oferirea de informații organizate conform programelor sau în funcție de cererile celui asistat;
b) Chestionarea celui ce învață și identificarea lacunelor;
c) Corectarea greșelilor și eliminarea lacunelor prin furnizarea de informații pertinente
d) Controlul sistematic al cunoștințelor;
e) Sprijinirea eforturilor de autoevaluare ale celui care învață;
f) Realizarea unor acțiuni de recapitulare a unor teme, a unor module sau a unor discipline;
g) Exerciții de stimulare a creativității;

Calculatorul poate realiza  aceste operații pentru grupuri de elevi/studenți sau pentru fiecare elev/student. Astfel, se atinge un înalt nivel de individualizare a învățământului; în același timp, calculatorul poate fi programat și folosit astfel încât să fie util în situații educaționale foarte diferite: învățare în grupe mari, în grupe mici, studiul individual.

Ideile fundamentale care stau la baza instruirii programate sunt:

  • Fragmentarea pe unități mici, pe pași, a cunoștințelor și dificultăților, în scopul de a oferi un număr cât mai mare de confirmări sau întăriri ale răspunsului corect;
  • Participarea activă și conștientă; la fiecare pas elevul se găsește în fața unei sarcini didactice de rezolvare;
  • Acțiune inversă (retroacțiune), întărirea imediată a răspunsului dat; la fiecare pas elevul are posibilitatea să-și compare rezolvarea cu răspunsul corect;
  • Respectarea particularităților individuale; parcurgerea programului de instruire fără bariere de timp;

În instruirea programată, învățarea are loc prin trecerea riguros programată de la o dificultate la alta și prin verificarea imediată a depășirii sau nedepășirii dificultății. Pentru fiecare pas elevul are la dispoziție, prin modul în care este asigurată învățarea, elementele necesare depășirii dificultăților.

Un pas cuprinde: informația (explicația), tema (problema) de rezolvat, locul pentru răspuns la tema dată. La pasul (secvența) următor se dă confirmarea răspunsului. Instruirea asistată de calculator este avantajoasă prin stringența logică a secvențelor pe care trebuie să le urmeze elevul în învățare, prin economia de timp în însușirea temeinică a unui volum de cunoștințe.

Învățarea asistată de calculator constituie un mijloc care îndeplinește două funcții importante:
a) aceea de a asigura atingerea unor performanțe școlare superioare de către toți elevii sau studenții;
b) aceea de a furniza întregului tineret o pregătire elementară în domeniul informaticii.

Calculatorul devine un mijloc de instruire foarte prețios în funcție de calitatea programării (care este o acțiune logico-pedagogică) și de asocierea lui inteligentă cu alte mijloace sau forme de organizare a învățării: instruirea programată, televiziunea școlară etc. El trebuie folosit cu competență pedagogică, adică de acele persoane care cunosc specialitatea procesului instructiv-educativ , care stăpânesc finalitățile și obiectivele educației, principiile, metodele și mijloacele didactice, caracteristicile psihologice diferitelor vârste ale celor care învață etc.

În instruirea asistată de calculator rolul esențial revine educatorului. Pe lângă o serie de avantaje, această modernă și eficientă formă de învățare are și anumite limite:

  • Individualizarea excesivă a învățării duce la negarea dialogului elev-profesor și la izolarea actului de învățare în contextul său psihosocial;
  • Segmentează și atomizează prea mult materia de învățat;
  • Duce prea mult la dependență, dirijând pas cu pas activitatea mental a subiectului și, prin aceasta, împiedicându-l să-și dezvolte capacitățile creatoare.

Avantajul utilizării calculatorului în procesul didactic constă în eficiența dovedită prin însușirea rapidă a cunoștințelor, dar și în faptul că asigură subiectului supus procesului de instruire o coordonare mai riguroasă a activității de învățare, dezvoltând în acelasi timp abilitatea de studiu individual.

Utilizat cu inteligență și competență pedagogică, calculatorul a dobândit locul pe care-l merită, instruirea asistată de calculator constituindu-se ca o componentă a informaticii și ca o modalitate modernă de concepere și realizare a învățării.

BIBLIOGRAFIE

1. Furlan, I., 2000, Învățământul modern și instruirea intensivă, București, E.D.P., 1975.
2. Învățământul primar, 2000, Editura Discipol, Revistă dedicată cadrelor didactice.
3. Învățământ primar, 2004, Editura Miniped, Revistă dedicată cadrelor didactice.
4. Bontaș, I., 2007, Tratat de pedagogie, Editura Bic All, București, ediția a VI-a revăzută și adăugită.
5. Cerghit, I., 1972, Mass media și educația tineretului școlar, E.D.P., București.
6. Cerghit, I., 1983, Perfecționarea lecției în școala modernă, Editura Didactică și Pedagogică, București.
7. Cucoș, S., 2002, Pedagogie, Editura Polirom, ediția a II-a, Iași.
8. Zlate, M.,  2000, Introducere în psihologie, Editura Polirom, Iași.
9. Jinga, I.; Istrate E. (coord),  2008, Manual de pedagogie, Editura All, București; ediția a II-a revăzută și adăugită.
10. Văideanu, G., nr. 2/1982 Învățământul asistat de calculator. O perspectivă și o soluție, în ,,Revista de pedagogie”.
11. Ionescu, M., Chiș, V., 1992, Strategii de predare și învățare, Editura Științifică, București.
12. Jinga, I., Gavotă, M., 2004, Evaluarea performanțelor școlare, București, Editura Licorna.

 

prof. Paula-Adina Tirala

Liceul Teoretic Gabriel Țepelea, Borod (Bihor) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/paula.tirala

Articole asemănătoare