Miniprograma opțional: Web design

Acest curriculum este adresat elevilor din clasa a XI-a profil teoretic, specializarea matematică-informatică.
Disciplina WEB DESIGN face parte din curriculum la decizia şcolii şi se studiază pe parcursul unui an de studiu, 1 oră/săptămână.
Prin WEB DESIGN sau WEBDESIGN  înţelegem în general realizarea  site-urior web, începând cu conceperea structurii şi interfeţei grafice, terminând cu finalizarea proiectării şi introducerea propriu-zisă  conţinutului: text, imagini fixe, elemente grafice, elemente multimedia -elemente care alcătuiesc conţinutul site-ului.

În prezent site-urile web au devenit puternice instrumente publicitare şi comerciale, fiind utilizate în toate domeniile de activitate. Tehnologiile utilizate pentru crearea şi dezvoltarea  site-urilor web s-au diversificat şi au devenit din ce în ce mai complexe. Firmele care produc site-uri lucrează cu angajaţi specializaţi pentru fiecare etapă a dezvoltării unui site, de la stadiul de concepţie structurală şi grafică la programare şi editare de conţinut pentru SEO (optimizarea site-urilor pentru motoarele de căutare). În acest context consider că este utilă sau chiar necesară iniţierea tinerilor în WEBDESIGN.

HTML5 este un limbaj pentru structurarea și prezentarea conținutului pentru World Wide Web, o tehnologie nucleu pentru Internet. Multe caracteristici ale HTML5 au fost create din considerarea că va trebui să devină capabil să ruleze pe dispozitive cum ar fi smart-phonurile sau tabletele. În special, HTML5 aduce multe noi caracteristici sintactice. Acestea cuprind elemente noi care au fost proiectate pentru a facilita includerea și manipularea în peginile web a elementelor multimedia și grafice şi să îmbunătățească conținutul semantic al documentelor.

Limbajul HTML oferă o anumita flexibilitate în proiectarea paginilor web, însă o flexibilitate statică. Documentele HTML nu pot interacţiona cu utilizatorul în  mod dinamic, ci doar pune la dispoziţia acestuia legături către alte resurse (URL-uri).

Interactivizarea  paginilor web se poate realiza cu ajutorul JavaScript, care permite inserarea în paginile web a script-urilor care se execută în cadrul paginii web, mai exact în cadrul browser-ului utilizatorului. Creatorii de site-uri pot insera în paginile HTML script-uri pentru diverse activități cum ar fi verificarea datelor introduse de utilizatori sau crearea de meniuri și alte efecte animate.

Indiferent de profesia pe care o va avea în viitor un tânăr trebuie să cunoască modul de utilizare al unor instrumente de Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor. De aceea  o competenţă generală urmărită de acest curs este: dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator.

De asemenea prin acest curs se va urmări educarea elevilor pentru realizarea unor produse utilizabile, dezvoltarea spiritului inventiv şi creator.  Se va urmări ca ceea ce realizează elevul,  să fie produse utilizabile, adică  să aibă toate calităţile unui produs.

Educarea  elevilor  în spiritul  unei activităţi  desfăşurate  în grup, în colaborare  se finalizează  prin predarea-invatarea orientată pe proiecte. Obişnuirea  elevilor cu responsabilităţi,  cu răspunderea  privind finalizarea propriei munci şi asigurarea înlănţuirii unor elemente realizate în paralel, îi va pregăti în mod cât se poate de clar pentru o activitate pe care cu siguranţă o vor întâlni în viitor.

Elevii trebuie să înţeleagă conexiunile dintre tehnologia informaţiei şi societate şi să fie  capabili să se adapteze dinamicii schimbărilor determinate de aceste conexiuni. În  situaţia  existenţei  cunoştinţelor  de WEBDESIGN pot creşter  şansele  de  ocupare  a  unui  loc  de  muncă  de către un tânăr.

VALORI ŞI ATITUDINI

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice web design-ului.
2. Exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru.
3. Conştientizarea impactului social, economic şi moral al utilizării internetului.
4. Manifestarea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi de cunoaştere în general.
5. Manifestarea disponibilităţii de a evalua/autoevalua activităţi practice.
6. Manifestarea iniţiativei şi disponibilităţii de a aborda sarcini variate.

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI

Competenţe specifice Conţinuturi tematice
1. Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator.

1.1.Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML
Reactualizarea cunoştinţelor din clasa a IX-a
1. Structura unui document HTML
2. Elemente HTML:
– titluri,
– paragrafe,
– formatare text,
– imagini,
– liste,
– link-uri,
– tabele,
– cadre.

1.2. Machetarea şi proiectarea unui site web cu HTML5 1. Structura HTML5
2. Elemente noi in html 5
3. Elemente semantice/structurale noi
4. Elemente media noi
5. Elementul Canvas
6. Elemente noi pentru formulare
7. Aplicaţii practice, de exemplu: crearea unui site după o structură dată, machetarea şi proiectarea unui site cu o temă dată (pagina web personală, top 10 cele mai vizitate oraşe din lume, prezentare servicii şi produse pentru o firmă, etc.)

1.3. Scrierea și inserarea script-urilor în pagini web
1. Introducere în Java Script
2. Variabile
3. Operatori ( aritmetici, de atribuire, de comparare, logici, pentru string (sir)
4. Instrucţiuni ( condiţionale, ciclice, globale)
5. Funcţii in Java Script (definire, apelare, funcţii predefinite)
6. Obiecte Java Script
(String, Math, Date, Array, Global)
7. Evenimente Java Script
8. Ferestre Frame ( Alert, Prompt, Confirm )
9. Inlănţuire de mai multe metode de obiect in Java Script
10. Aplicaţii practice (de exemplu: cronometru, ceas digital, Calculator , mesaj in bara de stare, verificare parolă, verificare adresă IP, formular de comandă, mesaj în pagina web,etc.)
2. Elaborarea unor produse utilizabile care să dezvolte spiritul inventiv şi creativitatea.

2.1. Realizarea  site-urilor cu html 5 şi Java Script Proiecte:
1. Proiect individual
2. Proiect în echipă

SUGESTII METODOLOGICE

Predarea-învăţarea disciplinei WEB DESIGN va fi orientată pe rezolvarea unor sarcini de lucru, utilizându-se preponderent metoda învăţării şi a formării deprinderilor prin rezolvarea unei game cât mai variate de aplicaţii practice.  Se va urmări ca cerinţele sarcinilor de lucru să fie  realizate cu exactitate şi la timp. Locul de desfăşurare a lecţiilor este laboratorul de informatică , dotat cu calculatoare conectate în reţea şi cu acces la internet precum şi cu un videoproiector. Rezultatul sarcinilor de lucru trebuie să aibă un mod de prezentare adecvat atât din punct de vedere ştiinţific cât şi al interfeţei grafice cu utilizatorul.

Specificul disciplinei impune metode didactice interactive, cu precădere aplicaţiile practice individuale, dar și proiectele: individuale sau pe grupe, problematizarea, metoda descoperirii, a demonstraţiei, conversaţia euristică.

Profesorul face o monitorizare atentă  a fiecărui  elev (fiecare elev  are ritmul lui de muncă), va semnala şi corecta la timp  eventualele erori ale elevilor pe parcursul predării-învăţării, înainte  de trecerea  la un pas  următor.

Evaluarea se va face prin lucrări practice, proiecte realizate individual sau în echipă, în conformitate cu nivelurile de competenţă. Este recomandată autoevaluarea şi interevaluarea.

Predarea cursului va fi orientată pe realizarea de pagini web, utilizându-se preponderent metode activ-participative şi punându-se accent pe analiza anterioară a modalităţilor de realizare.

Înaintea  propunerii realizării unui produs (site)  este important  ca  elevilor  să le fie  prezentate modele de rezolvare  complexe, cu rol demonstativ.  Va creşte  astfel  interesul  şi  motivarea  pentru  învăţare, chiar dacă în prima parte munca lor pare lipsită de  rezultate  spectaculoase. Sublinierea ideii creşterii  şanselor  de  ocupare  a  unui  loc  de  muncă  în  situaţia  existenţei  cunoştinţelor  de WEBDESIGN conduce de asemenea  la o mai mare implicare  a elevilor  în procesul  de învăţare.

BIBLIOGRAFIE

Boian Florian Mircea , Tehnologii fundamentale Java pentru aplicaţii Web, ISBN 973-650-131-0, monografie, Editura Albastră – grupul Microinformatica, Cluj, 2004. (în colab. cu R. Boian), 469 pagini
Flanagan  David, Java Script, The Definitive Guide
www.w3schools.com/js/
it-ebooks.info/book/378/
www.cursuriweb.ro/curs-javascript/
www.cursuriweb.ro/curs-javascript \
www.marplo.net/javascript/
www.marplo.net/html/tutorial-html5.html
www.coursesweb.net
tutorialehtml.com/tutoriale-html5/ce-este-nou-in-html5
www.codebox.ro/forum/Thread-curs-html5
www.softline.ro/knowledge/curs-html5
www.tutorialeweb.net/javascript/

 

prof. Adriana Todașcă

Liceul Teoretic Ion Luca, Vatra Dornei (Suceava) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adriana.todasca

Articole asemănătoare