Interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea în geografie

Gândirea geografică implică existența concepției științifice despre mediul terestru prin demonstrarea și ilustrarea caracterului material, diversificat, cognoscibil și permanenta transformare a acestuia.
Abordarea interdisciplinară a geografiei ca obiect de învățământ implică formarea la elevi a unui sistem integrat de cunoștințe, crearea unei imagini sistematice, unitare, globale a realității, însușirea unei metodologii unitare de cercetare a realității, comună celorlalte obiecte de studiu.

Interdisciplinaritatea impune restructurarea, reorganizarea metodelor și mijloacelor de învățare, cât și a formelor de organizare adaptate învățământului actual. Geografia studiază relațiile dintre geosfere având ca obiect specific de studiu mediu geografic în varietatea și complexitatea lui inclusiv sub aspectul utilizării și transformării acestuia de către societatea umană.

Abordarea transdisciplinară a geografiei implică întrepătrunderea mai multor discipline, coordonarea, interpretarea și explicarea fenomenelor și proceselor geografice, printr-o bună pregătire de specialitate a unor științe de graniță, respectiv biogeografia, ecologia, biologia, geografia mediului înconjurător, astronomia etc.

Interdisciplinaritatea asigură transferul și prelucrarea informației prin metode și tehnici moderne astfel încât să redea o conexiune sincronică între natură, societate și cunoaștere.

Principalele argumente pentru integrarea activităților transcurriculare în eficientizarea educației sunt:

  • învățarea devine interesantă și stimulativă;
  • la baza activității stă acțiunea practică, cu finalitate reală, elevii participând pe tot parcursul activităților desfășurate;
  • învățarea devine un proiect personal al elevului, îndrumat și orientat de către profesor;
  • cadrul didactic renunță la stilul de lucru fragmentat, în care lecțiile se desfășoară una după alta, cu distincții clare între ele, și adoptă o temă de interes pentru elevi, care transcende granițele diferitelor discipline, organizând cunoașterea ca un tot unitar;
  • unitățile de învățare ale disciplinelor ,,se topesc” într-un cadru conturat de temele activităților transdisciplinare.

Valoarea pedagogică a învățării transdisciplinare are mai multe valențe și anume:

  • oferă elevilor posibilitatea de a se manifesta complet în domeniile în care capacitățile lor sunt cele mai evidente;
  • asigură o învățare activă cultivând cooperarea și nu competiția;
  • elevii se desprind de strategia cercetării, învață să creeze situații, să emită ipoteze asupra cauzelor și relațiilor în curs de investigație, să estimeze rezultatele posibile, să mediteze asupra sarcinii date;
  • elevul poate fi observat mai bine de către profesor și părinte.

Abordarea și învățarea interdisciplinară și transdisciplinară constituie un bun prilej de testare și de verificare a capacităților intelectuale ale elevilor și a aptitudinilor creatoare ale acestora.

Bibliografie:
1. Cristea, G., Managementul lecției, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2003.
2. Dulamă, M.E., Didactica geografică, Editura Clusium, Cluj Napoca, 1996.
3. Mândruț, O., Ghid de evaluare la geografie, Editura Corint, București, 1999.

 

prof. Marilena-Violeta Grecu

Colegiul Economic Theodor Costescu, Drobeta-Turnu Severin (Mehedinţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/marilena.grecu

Articole asemănătoare