Interdisciplinaritatea în cadrul orelor de istorie

Interdisciplinaritatea s-a impus din ce în ce mai mult în ultimii ani, ca o nouă modalitate de abordare a cunoştinţelor datorită întrepătrunderilor diverselor discipline între ele, fireşti sub raport logic din cauza caracterului de sistem al ştiinţei. Legăturile interdisciplinare au drept scop înţelegerea de către elevi a structurilor socio- economice şi culturale, a relaţiilor politice şi a mentalităţilor dominante care au generat evenimente.

Mergând spre ontogenie observăm că istoria înregistrează multe conduite umane cu semnificaţii educative pentru noi şi semenii noştri. Evaluarea unei fapte umane se face prin raportarea la valori, iar în lipsa lor, elevii ajung să memorize date, dar nu sunt capabili să  înţeleagă însă semnificaţiile umane ale faptelor şi ale comportamentului care sunt oferite ca model de eroii făuritori de istorie.

„Raportarea evenimentelor la valori în lecţiile de istorie măreşte forţa lor educativă şi din această cauză conexiunile istorice şi celelalte discipline dobândesc funcţii educative.” Ce trebuie reținut este faptul că conexiunile interdisciplinare nu sunt unidirecționale, fluxul de informaţii nu este reversibil, dinspre diferite discipline spre istoric. Comunicarea de informaţii se desfăşoară ireversibil.

Limba și literatura română, geografia, matematica, fizica, chimia, etc, toate pornesc prin prezentarea lor ca discipline beneficiază de informaţiile furnizate de istorie. „Cu sprijinul conexiunilor interdisciplinare  se realizează integrarea  cunoştinţelor de istorie în ansamblul informaţional de care dispun elevii şi se asigură asimilarea lor mai temeinică datorită corelaţiilor logice dintre ele”. Conexiunile interdisciplinare duc la o mărire a posibilităţilor explicative la care poate face apel profesorul, dar nu trebuie omis ca aceste explicații să țină cont de principiul respectării realităţii istorice.

Interdisciplinaritatea istorie-literatură română prezintă un interes deosebit, deoarece literatura analizează elementele specifice fenomenului literar, vizând explicarea evoluţiei  acestora şi a mesajului pe care îl transmite. La istorie, ca disciplină se pune însă accentul pe evoluţia literaturii care oglindeşte, realităţile surprinse într-o epocă istorică dată şi, mai ales se pune accent  pe aportul pe care literature română l-a adus în vederea clarificării unor idei, precum și la crearea unui curent de opinie menit să slujească evenimentul istoric. Preocupat de relaţia istorie-literatură George Călinescu spunea:” Istoria literară este, cu anumite condiţii proprii, un capitol al istoriei generale, cel puţin sub raport fundamental căzând sub problematica teoretică şi metodologică a celei din urmă”. Sentimentul patriotic nu este înnăscut, ci se dobândește și se canalizează în timp, capătând noi forme şi expresii, diferite de la epocă la epocă. Nicolae Iorga spunea că:” fiecare din noi e un rezultat al trecutului omenirii întregi…”

Interdisciplinaritatea istorie- geografie: „geografia ne învaţă cum să păstrăm toate datele, hotarele drepte şi neştirbite, conform legilor istoriei şi s-o facem să ne ţină de cald când ne e frig, să ne fie hrană când ne e foame, să ne dea apă, apă răcoritoare când ne e sete, să ne dea putere şi lumină, ori de câte ori ne e teamă de întunericul izvodit de cei ce nu ne primesc prietenia şi ne vrăjmăşesc pe nedrept.

Istoria întâlnită în toată aria ţării ne dă conştiinţa despre noi înşine, ca popor trăitor la Dunăre şi în tot cuprinsul Carpaţilor, cu spaţiile aferente spre răsărit, asfinţit şi miazănoapte,,.”

Legătura dintre geografie şi istorie este indispensabilă deoarece trebuie să formăm la elevi noţiuni despre timpul şi spaţiul în care s-au desfăşurat anumite evenimente istorice care intotdeauna sunt raportate la hărţi.

Interdisciplinaritatea istorie- muzică, de exemplu, în predarea anumitor lecţii de consolidare la istorie se poate recurge desigur la muzică. Educabilii găsesc în muzică un mijloc de trăire emoţională care le deschide calea spre formarea şi educarea unui profil moral, caracterizat prin dragoste de țară, admiraţie şi respect faţă de trecutul nostru glorios, cinste, hărnicie, spirit de sacrificiu şi încredere în forţele proprii.

Interdisciplinaritatea istorie- biologie: în lecțiile introductive ale diferitelor cicluri curricular o importanță deosebită pentru trezirea interesului motivațional față de acestă disciplină se face apel la descrierea cronologică, istorică a diverselor descoperiri din domeniul acesta. Însăși biologia a avut un parcurs istoric ca și alte discipline.

Avantajele unei abordări interdisciplinare și realizării interdisciplinarităţii în cadrul orelor ar fi următoarele:

  • facilitarea însușirii unui volum bogat de cunoştinţe;
  • are loc crearea unui cadru faptic în care elevii socializează participarea lor la lecţie;
  • elevii se deprind cu anumite instrumente de lucru necesare muncii intelectuale, cognitive;
  • se poate folosi activ factorul mass-mediei.

Bibliografie:
1. JULA AUREL, Interdisciplinaritatea si transdisciplinaritatea, factori de crestere a calitatii invatamantului, Internet
2.CIOLAN LUCIAN, Invatarea integrata, fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Editura Polirom, Bucuresti 2008.
3. IONESCU MIRON, RADU IOAN, Didactica Moderna, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 2004 4.NICOLESCU BASARAB, Transdisciplinaritate – Manifest, Editura Polirom, Iași, 2008
ro.scribd.com/document/391998385/23-Istorie 

 

prof. Carmen Andreiaș

Liceul Tehnologic Petru Poni, Onești (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/carmen.andreias

Articole asemănătoare