Arts talk about us. Beneficiile participării în cadrul proiectelor Erasmus+

Școala Gimnazială „General Dumitru Dămăceanu” din Cosmești, județul Galați, tocmai a finalizat  proiectul „Arts talk about us”, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus+. Proiectul a adus  laolaltă parteneri din 8 ţări europene: România, Spania, Italia,  Finlanda, Grecia, Polonia, Cehia şi Croația. A apărut din nevoia de a căuta instrumente în domeniul educației școlare bazate pe educația artelor, scopul fiind acela  de a analiza vocea şi identitatea fiecăruia dintre noi în manifestările artistice, căutând puncte comune care să îmbunătățească şi să înțeleagă diferențele construind împreună dimensiunea socială europeană. Arta, creativitatea, abilitățile şi competențele au fost prelucrate transversal, cu practici inovatoare şi cu utilizarea resurselor digitale, favorizând incluziunea socială prin cunoaștere reciprocă şi muncă comună.

Activitățile proiectului au fost organizate în blocuri, a căror axă a fost arta, ca obiectiv în sine sau ca un instrument de lucru și cunoaștere. În proiectul nostru, expresia artistică a fost elementul principal  pentru realizarea obiectivelor și dezvoltarea activităților de incluziune, creativitate, dimensiunea socială europeană etc. Acestea au fost planificate pentru a crea un cadru relaxant pentru dobândirea abilităṭilor, competenṭelor şi implicit de atingere a obiectivelor.

Pe parcursul a trei ani, elevii au cooperat în aplicarea diferitelor tehnici de artă, în pictură, desen, muzică, teatru, cinematografie, au căutat informații, despre  artiști celebri, au vizitat muzee, au susṭinut spectacole, au citit și recreat povești şi au realizat  propriile produse de artă. În acest fel, profesorii au reuşit  sã abordeze conținuturile selectate într-o nouã manieră de strategie didacticã, ce a antrenat toți elevii în învăţarea individualizată și diferențiată, ei fiind puși nu numai în situația de a învăţa anumite noțiuni, dar și de a le descoperi, de a le asocia, de a le aplica concret.

Strategiile au fost bine definite, de tip interactiv-participativ şi metacognitive,  încat elevii  au fost implicaṭi efectiv în derularea activităţilor teoretice şi aplicative, valorificând spiritul lui de iniţiativă, independenţa şi potenţialul creator, solicitând capacităţile sale de investigare. Asta a presupus  munca în colaborare dar si individuală şi a solicitat efort de adaptare la normele de grup, toleranţă faţă de opiniile,  colegilor, dezvoltînd capacităţile autoevaluative.

Elevii au fost implicaṭi în planificarea activităṭilor, evaluarea rezultatelor, lucrul la proiect, cooperarea, e-learning, multiculturalism, au fost încurajaṭi sa utilizeze limba engleză în intâlnirile de proiect  şi în documentele realizate, au participat la lecṭii comune susṭinute de profesorii scolilor partene, au fost sprijiniṭi pentru a utiliza instrumente TIC în realizarea materialelor şi pentru diseminarea rezultatelor. S-au organizat dezbateri între elevi europeni din diferite ṭări, ca aceştia să înveṭe despre arta, cultura, istoria ṭărilor lor şi să înceapa o constructie comuna pentru viitor. Aceştia au fost receptivi, au învățat cu ușurință, s-au mobilizat în realizarea cerințelor iar produsele finale realizate  pot constitui puncte de plecare pentru noi ore interactive. Astfel, au fost atinse obiective precum:

  • elaborarea de activități creative care să garanteze învățarea elevilor într-un mediu relaxat, inovator, incluziv și îmbogățit;
  • dezvoltarea de activități care traversează curriculum-ului obișnuit, care arată valoarea educației artistice si natura globalizării acesteia;
  • implementarea metodologiilor inovatoare: planificarea procesului, evaluarea rezultatelor, lucrul la proiect, cooperarea, e-learning, multiculturalism;
  • utilizării limbii engleze ca limbă de comunicare;
  • incluziunea socială: compensarea inegalităților sociale prin proiecte europene  – promovarea culturii proprii și comune;
  • promovarea  acțiunilor educaționale inovatoare și schimbul de bune practici;
  • utilizarea instrumentelor digitale.

Activităṭile proiectului au fost uşor de integrat în curriculumul şcolar, au fost părṭi integrante şi au fost abordate interdisciplinar prin colaborarea între disciplinele: Limba şi literatura română, Engleză, Educaṭie muzicală, Arte vizuale şi abilităṭi practice, Educaṭie civică, TIC, Geografie, Istorie şi au format competenṭe care s-au corelat cu competenṭele din programa şcolară cum ar fi:
– Comunicare în limba în engleza şi maternă a fost limba de comunicare între toți partenerii, precum și cea utilizată de elevi în activitățile comune, de a coopera cu prietenii din echipele școlare și internaționale la întâlniri cât şi la crearea tuturor materialelor;
– Competențe digitale: proiectul a avut o încărcătură digitală semnificativăşi a oferit oportunități de a  învăța să prezinte rezultatele muncii lor cu instrumente IT atât în timpul desfăşurării sale, cât și ca resursă de comunicare în timpul întâlnirilor internaționale, ca mijloc și resursă în desfășurarea activităților și un instrument de diseminare a rezultatelor și materialelor proiectului.
– Competenṭe de învăṭare (a învăṭa să înveṭi): munca de proiect, sarcinile de cercetare, învățarea cooperativă, inițiativa și antreprenoriatul, au fost aspecte cheie care au  dezvoltat la copii capacitatea de a învăța să învețe prin procedeele şi metodele utilizate în realizarea activităṭilor;
– Competențe sociale și civice: este unul dintre obiectivele proiectului, strâns legat de incluziunea socială a elevilor prin proiect și de dezvoltarea dimensiunii sociale europene.
– Conștientizarea și exprimarea culturală: arta a gestionat, organizat, structurat și a dat viață acestui proiect. Totul a fost  un eșantion de expresie culturală, o conștientizare a patrimoniului și folclorului și o experiență artistică care a  leagat emoțiile cu expresiile artistice ale popoarelor, legându-le de istoria particulară.
– Competenṭe şi abilităṭi artistice:  precum desenul, pictura, cântatul, actoria.

Dimensiunea europeană a reuniunilor de proiect desfășurate în țările partenere, a oferit oportunități în context European, cu vizarea următoarele obiective specifice: compararea sistemelor de invătământ, dezvoltarea compețentelor TIC, progres in comunicarea în limba engleză, creșterea motivației elevilor pentru dezvoltarea personala, schimb de bune practici manageriale și pedagogice și dezvoltarea tehnicilor de predare și a metodelor centrate pe elev pentru îmbunatătirea calității educației, învățarea de noi metode și tehnici de integrare a elevilor cu CES în şcolile de masă implicarea unui număr mare de elevi în toate activitățile proiectului, promovarea respectului reciproc dintre parteneri, cât și descoperirea tradițiilor şi a diversității culturale. Profesorii  şi-au îmbunătăţit modul de predare prin contactul cu profesorii europeni, traversând graniţele şi aplicând efectiv sau adaptând multe dintre experienţele colegilor lor din străinătate dezvoltând astfel imaginea şcolii în comunitate.

Elevii au învăṭat să fie mai toleranṭi şi au înṭeles ce este respectul de sine şi față de ceilalţi, şi-au îmbogăṭit cunoştinţe privind cultura țărilor partenere, şi-au dezvoltat  imaginaţia şi  creativitatea  artistică şi au conştientizat  mai bine rolul şcolii în promovarea interculturalităţii şi a valorilor europene. Activitățile desfășurate au fost propuse astfel încât să  ofere elevilor noștri o mai mare responsabilitate în luarea deciziilor în munca lor, punând astfel bazele antreprenoriatului pentru viitor.

Rezultatele proiectului sunt vizibile pe spaṭiul eTwinning, pe pagina de facebook  a proiectului şi a şcolii astfel încat elevii, părinṭii, profesorii să le poată accesa oricând. De asemenea, elevii şi profesorii implicaṭi în proiect au prezentat în şcoala, în revista proiectului şi în reviste naṭionale de specialitate, rezultatele muncii lor, au postat şi  pe paginile personale de facebook  pentru a le face cunoscute întregii comunităṭi şi au  organizat în şcoala activităṭi de diseminare pentru profesorii şcolilor din judeṭ.

Bibliografie suplimentară
Axene, I. (2021). Arts Talk about Us. Bune practici în proiectele europene. Online: http://www.sgdd.ro/doc/brosura%20ISBN.pdf

prof. Ionica Axene

Școala Gimnazială General Dumitru Dămăceanu, Cosmești (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ionica.axene

Articole asemănătoare