Abordări metodologice specifice disciplinei Informatică și TIC

Trebuie să recunoaștem că în noua abordare impusă de circumstanțele actuale, utilizarea tehnologiei, a multitudinilor de platforme educaționale și a instrumentelor Web a devenit obligatorie sau a început să ne facă plăcere să le utilizăm. Adăugând și explozia de informații din diverse surse, apare confruntarea elevului cu o serie de dificultăți care derivă dintr-o cunoaștere limitată, iar perceperea realității se poate face într-un mod eronat.

Disciplina Informatică și TIC studiată de elevii nivelului gimnazial are o structură modulară, ceea ce permite profesorului să stabilească ordinea de parcurgere a acestora în funcție de specificul clasei și de achizițiile anterioare. Datorită specificului menționat, unele dintre competențele specifice disciplinei Informatică și TIC din clasa a V-a vor putea fuziona cu cele aferente anului școlar imediat următor iar unele dintre competențe pot fuziona chiar cu unele dintre competențe specifice din programa școlară actuală corespunzătoare disciplinei TIC aferentă clasei a IX-a.

În proiectarea demersului didactic consider că este necesar și util ca fiecare profesor să reflecteze asupra a ceea ce dorește să transmită elevilor, care vor fi achizițiile asimilate de elevi și în ce măsură vor fi aplicate în practică. Această proiecție este utilă în vederea stabilirii acțiunilor necesare desfășurarea procesului didactic cu componentele de predare-învățare-evaluare. Fiecare activitate pe care trebuie să o realizeze un cadru didactic cu elevii este o dovadă de măiestrie, tact și strategie, atât din punct de vedere pedagogic cât și tehnologic. Astfel, se recomandă a se porni de la o evaluare inițială la începutul anului școlar a achizițiilor elevilor și se stabilesc contextele, materializate în activități de învățare pentru remedierea aspectelor identificate. Atât evaluarea inițială care va cuprinde itemi care vizează toate competențele structurate/ parțial structurate ale clasei anterioare, pe niveluri de complexitate diferită, cât și activitățile remediale, trebuie planificate astfel încât să țină cont de contextul educațional în care se desfășoară.

În contextul actual, metodologia didactică abordată de profesor se impune a fi orientată către implicarea activă şi conștientă a elevilor în procesul propriei formări şi stimularea creativității acestora. Prin responsabilitatea pe care orice profesor o are, de a găsi noi metode și mijloacele specifice care să stimuleze motivația elevilor pentru a învăța, să faciliteze o înțelegere mai profundă și să formeze o atitudine pozitivă față de școală și față de lecția predată, demonstrează schimbarea fundamentală produsă prin noile programe școlare la disciplina Informatică și TIC care vizează în mod explicit faptul că elevul este în centrul organizării procesului de predare-învățare. Metodele moderne sunt preponderente în demersul didactic într-un procent de 60% față de cele tradiționale deoarece acestea din urmă expozitive ori frontale lasă impresia că nu ar mai fi în conformitate cu noile principii ale participării active şi conștiente a elevului.

Amintesc următoarele metode didactice din cele mai uzuale:
1. Tradiționale: expunerea didactică, conversația didactică, demonstrația, lucrul cu manualul, exercițiul;
2. Moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, studiul de caz, metode de simulare( jocurile, învățarea pe simulator), învățarea prin descoperire.

Pe baza competențelor (generale şi specifice), precum şi a valorilor şi atitudinilor, programa școlară identifică domenii şi elemente de conținut, recomandă activități de învățare şi sarcini de lucru. În acest fel, demersul didactic trebuie să formeze competențe şi în mod corespunzător trebuie să evalueze competențele formate prevăzute de programele școlare.

Explicit sau implicit, în programele școlare pentru disciplina Informatică și TIC sunt formulate recomandări referitoare la evaluare. Din perspectiva demersului educațional centrat pe competențe, programele școlare recomandă:

  • utilizarea cu preponderență a evaluării continue, formative;
  • utilizarea, alături de formele şi instrumentele clasice de evaluare şi unor forme şi instrumente complementare, așa cum sunt: evaluarea digitală, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea în perechi, observarea sistematică a activității şi a comportamentului elevilor
  • corelarea directă a rezultatelor evaluării cu competențele specifice vizate de programa școlară;
  • valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev;
  • recunoașterea, la nivelul evaluării, a experiențelor de învățare şi a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale;
  • utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare.

Scopul urmărit în evaluarea elevilor îl reprezintă determinarea profilului individual al elevului (stiluri de gândire, învățare), identificarea abilităților, intereselor și a comportamentelor tipice. Este important pentru profesor să cunoască elevul atât din punct de vedere social cât și dintr-o abordare psihopedagogică: integralitatea relațiilor sale în mediul familial, comunitate dar și în cadrul formal al școlii. Activitatea elevului având la baza un set de valori, principii, reguli poate conduce la evaluarea acesteia reprezentând un sistem de interpretare al cunoștințelor concretizat în rezultatele învățării: ce știe, cum demonstrează cu achizițiile cognitive și abilitățile dobândite.

Concluzionez că prin responsabilitatea pe care orice profesor o are, de a găsi noi metode și mijloacele specifice care să stimuleze motivația elevilor pentru a învăța, să faciliteze o înțelegere mai profundă și să formeze o atitudine pozitivă față de școală și față de lecția predată, demonstrează schimbarea fundamentală produsă prin noile programe școlare la disciplina Informatică și TIC care vizează în mod explicit faptul că elevul este în centrul organizării procesului de predare-învățare.

* * *

Articolul este o versiune actualizată a textului publicat în revista „iTeach: Experiențe didactice”:
Popescu, Mădălina (2021). Contribuția disciplinei Informatică și TIC la conturarea profilului de formare al absolventului de gimnaziu. iTeach: Experiențe didactice, 8(120)/2021. București: Institutul pentru Educație. Online: https://iteach.ro/experientedidactice/contributia-disciplinei-informatica-si-tic-la-conturarea-profilului-de-formare-al-absolventului-de-gimnaziu

 

prof. Mădălina Popescu

Colegiul Național Mihail Kogălniceanu, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/madalina.popescu2

Articole asemănătoare