Firma de exercițiu – necesitate curriculară (Studiu constatativ)

Pentru realizarea unei activități instructiv-educative eficiente, este necesară respectarea standardelor de pregătire profesională (SPP) și a prevederilor din curriculumul de specialitate. Aceste acte normative pedagogice pun în evidență competențele cheie, competențele specifice și rezultatele învățării ce trebuie însușite de către elevi, prin dobândirea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor care sunt necesare inserției pe piața forței de muncă, pentru ocupațiile specifice calificării profesionale, aferente domeniului de pregătire.

Conform planului de învățământ, aferent nivelului superior al liceului, modulele de specialitate cuprind atât ore de curs, cât și ore de laborator tehnologic și instruire practică. Orele de laborator tehnologic, pentru trei dintre module, care se consideră de bază calificării profesionale, trebuie grupate și planificate, pentru fiecare clasă, în aceeași zi de școală, și se vor desfășura prin aplicarea metodei „firma de exercițiu”. Pentru asigurarea eficienței activității, aceste ore se vor realiza într-un cabinet/ laborator de firmă de exercițiu dotat corespunzător cerințelor standardelor.

În cadrul laboratorului, elevii pot să lucreze succesiv în compartimentele existente în organigrama firmei simulate, prin orientarea învățării centrate pe activitatea elevului, având în vedere stilurile specifice de învățare și nivelul cognitiv al acestora, inclusiv integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale.

Activitățile desfășurate în cadrul orelor de laborator tehnologic au în vedere:

  • Învățarea să se bazeze pe sarcina de lucru;
  • Să fie activizate toate structurilor cognitive și/sau operatorii ale participanților la instruire;
  • Transformarea elevului în participant activ la instruire;
  • Îmbinarea activităților individuale cu cele pe echipe;
  • Realizarea unei instruiri programate;
  • Folosirea unor metode didactice care favorizează relaționarea elevului cu obiectele supuse cunoașterii.

Firma de exercițiu nu este doar o metodă inovativă și interactivă, ci și principalul mijloc care îi ajută pe elevi să-și dezvolte spiritul antreprenorial și să pună în practică cunoștințele însușite atât la disciplinele de cultură generală, cât și la cele specifice profilului. Activitatea derulată în firma simulată este centrată pe realizarea ei de către elevilor, sub coordonarea profesorului, prin simularea proceselor desfășurate în firma reală și a relațiilor acestora cu alte firme sau organizații instituționale. Acest mijloc didactic are o contribuție deosebită în realizarea orelor de laborator tehnologic, deoarece sprijină formarea abilităților și deprinderilor necesare pentru ocuparea unui post, indiferent de natura sa, ajutându-i pe elevi să și descopere propriile capacități și să-i motiveze în cariera profesională.

Eficiența activității desfășurate atât în firma simulată, cât și în cea reală presupune utilizarea rațională a tuturor resurselor disponibile pentru producerea bunurilor, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor. Pentru derularea activităților firma de exercițiu folosește următoarele categorii de resurse: umane (elevi, profesori, reprezentanți ai agenților economici, etc), materiale (spații dotate corespunzător cu echipamentele necesare, aparatură birotică, materiale consumabile, etc.), informaționale (cărți de specialitate, software specializat, legislația în vigoare, etc.) și nu în ultimul rând resurse financiare (capitaluri proprii sau resurse atrase).

Bibliografie

1.Cucoș, C. (2014), Psihopedagogie, Editura Polirom, Iași.
2. Săpânțan, I. și colaboratorii (2017), Firma de execițiu între educație și realitate, Revistă școlară, Liceul Tehnologic Marmația, Sighetu Marmației.
3. Ștefăescu,M. și colaboratorii (2012), Ghidul firmei de exercițiu, Editura Didactică și Pedagogică, București.
*** Anexa nr.1 la OMEN nr. 3501/2018, Curriculum petru clasa a XI a , Calificarea Tehnician în activități economice
*** Standardele de pregătire profesională pentru calificările: Tehnician în activități economice și Tehnician în turism

 

prof. Elena Luminița Hodrea

Liceul Economic Alexandru Ioan Cuza, Piatra Neamț (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elena.hodrea

Articole asemănătoare