EDICT
Revista educației
ISSN: 1582-909X
   

www.edict.ro
Colegiul de redacție
Editori
 
Propune un articol
Cumpără ultimul număr
Abonament la EDICT

nr. 7 / 2004


Abordarea interdisciplinară a conținutului educației civice la clasa a III-a

Elena Pîrîu
Școala Nr. 13 Botoșani

I. Importanța metodelor active în formarea elevilor

Fiecare disciplină luată în parte, dar mai ales toate împreună, au darul de a dezvolta capacitățile intelectuale ale elevilor, de a-i angaja într-un efort personal în cadrul învățării, de a le modela caracterul și de a-i pregăti pentru viață.

Evoluția gândirii pedagogice impune o reconsiderare a metodelor și mijloacelor de învățământ, astfel încât acestea să determine activizarea optimă a elevilor atât pe plan intelectual - prin cultivarea unei atitudini euristice, investigatoare - cât și prin formarea spiritului de inițiativă. Aceste metode trebuie să-l situeze pe elev în prim - plan, punându-se accent pe munca individuală, pe descoperirea personală a lumii reale, prin observare, investigare, adunarea de informații etc .

II. Proiectul - metodă alternativă de evaluare interdisciplinară

Printre metodele complementare de evaluare interdisciplinară cu multiple valențe formative se află și metoda proiectului. Complexitatea ei constă în aceea că se evaluează nu doar cunoștințe, ci și deprinderi, atitudini, competențe de comunicare. De asemenea, proiectul oferă elevilor oportunitatea de a-și prezenta cunoștințele într-o o manieră originală, dezvoltându-le astfel creativitatea, interesul pentru învățare și spiritul de echipă.

Pentru exemplificare, voi prezenta metodologia realizării unui proiect realizat la disciplina Educație civică, clasa a-III-a, cu tema "Raporturile noastre cu plantele și animalele". Acesta începe în clasă prin definirea și înțelegerea sarcinilor și se continuă acasă, pe parcursul a șase săptămâni.

În timpul unei ore de curs, am prezentat tema generală, care se constituie și ca unitate de învățare, obiectivele și am organizat colectivul clasei în patru grupe eterogene. Tema generală propusă clasei am împărțit-o într-un număr de teme secundare egal cu numărul de grupe de lucru formate, astfel încât fiecare dintre acestea să poată prezenta la sfârșit informații asupra unui capitol aparte al temei. În acest fel, i se va acorda fiecărui elev șansa de a aprofunda un anumit aspect, obținând totuși informații asupra întregului subiect. Le-am explicat elevilor cerința de a sintetiza informațiile culese, de a le ilustra, de a le organiza logic, de a căuta fragmente scurte cu conținut civic din diferite texte, de a realiza desene atractive, creații originale creații originale. Pentru o mai bună pregătire le-am oferit și o bibliografie orientativă, dar aceasta nu trebuie să constituie singura sursă de informare.

Pe parcursul perioadei pe care elevii o au la dispoziție pentru realizarea proiectului găsesc necesare reuniunile de proiect, în clasă, în timpul orei de curs, în așa fel încât elevii să aibă ocazia de a pune în comun informațiile acumulate, de a le selecta. Cu acest prilej, învățătorul va monitoriza activitatea fiecărei echipe și va interveni pentru a ajuta elevii atunci când aceștia întâmpină probleme în realizarea sarcinii. Astfel, se va asigura că în cadrul grupei există o colaborare strânsă, că metoda învățării prin cooperare are succes.

III. Proiect -model

Tema : Raporturile noastre cu plantele și animalele.

Durata: șase săptămâni

Argument : Importanța legăturii dintre om, plante și animale; compararea omului cu alte ființe poate constitui o inepuizabilă sursă de învățăminte.

Scop:

 • cunoașterea raporturilor care se stabilesc între om, plante și animale;
 • cunoașterea și utilizarea limbajului din sfera valorilor civice, a normelor de comportare în diferite situații;
 • cultivarea spiritului de responsabilitate în grup.

Obiective:

 • să exprime oral și scris enunțuri cu referire la viața plantelor și animalelor;
 • să identifice reguli cu privire la raporturile persoanelor cu plantele și animalele;
 • să aducă argumente cu privire la deosebirea dintre persoană - ființă și animal - ființă ;
 • să formuleze enunțuri pro și contra soluționării unor probleme din natură;
 • să exprime opinii personale cu privire la atitudinea față de plante și animale;
 • să cunoască fragmente cu conținut civic, care vorbesc despre unele animale și plante ca simbol.

Metode și procedee : învățarea prin descoperire, învățarea prin cooperare, observația, conversația, investigația, problematizarea.

Surse bibliografice: "Din lumea celor care nu cuvântă" de Emil Gârleanu; "Poezii" de Tudor Arghezi, "Ciobănilă" de V. Voiculescu, "Puiul" de I. Al. Brătescu - Voinești, "Un om năcăjit" după M. Sadoveanu, "Monumente ale naturii" - Aurelian Băltărețu; "Racul, broasca și știuca" de A. Donici, "Balada unui greier mic" de G. Topârceanu, "Ciocârlia" de I. Agârbiceanu, "Primăvara" de V. Alecsandri, "Colț-Alb" de Jack London, ghicitori, pliante, internet, atlas zoologic și botanic, consemnările făcute cu prilejul vizitei la Rezervația de zimbri- Neamț și Grădina Zoologică - Rădăuți etc.

Proiectul "Raporturile noastre cu plantele și animalele" va avea patru capitole:
1. Animalele și plantele au viață
2. Legătura dintre om, plante și animale
3. Plantele și animalele trebuie ocrotite
4. Animalele și plantele ca simbol

Grupa I va pregăti în cadrul capitolului "Animalele și plantele au viață " următoarele :

 • fragmente din povestiri din care reiese că animalele și plantele au viață;
 • imagini cu animale sălbatice și domestice grupate după mediul lor de viață, imagini cu plante cultivate și spontane;
 • curiozități din lumea plantelor și animalelor;
 • informare cu tema "Deosebirea dintre om - ființă și animal - ființă" ;
 • jocuri de rol (dialoguri între rândunele, albine și flori,între lup și miel, între greiere și furnică, scoțând în relief calități și defecte ce se pot transfera și la om );
 • ghicitori;
 • desene cu plante sau animale îndrăgite.

Grupa a -II-a va pregăti în cadrul capitolului "Legătura dintre om, plante și animale" următoarele:

 • intervenții scrise privind motivele pentru care omul nu poate trăi fără animale și plante, precum și exemplificări ale foloaselor pe care le au de la animalele domestice și sălbatice, de la plantele cultivate și cele spontane;
 • intervenții orale privind importanța animalelor sălbatice și a plantelor spontane;
 • crearea de mici texte cu conținut civic "Plantele și animalele au nevoie de iubire" în care să fie descris animalul sau planta preferată și modul de îngrijire;
 • mici colecții de semințe, plante presate;
 • imagini cu plante cultivate și animale domestice;
 • benzi desenate cu plante medicinale folosite pentru ameliorarea unor suferințe;
 • desene în care să te prezinți alături de animalele și plantele tale preferate.

Grupa a-III-a va pregăti în cadrul capitolului "Plantele și animalele trebuie ocrotite" următoarele:

 • fragmente din lecturi cu conținut civic pe tema "Pădurea - aurul verde al planetei";
 • intervenții scrise care ilustrează trăirile afective ale elevilor față de plante și animale, cum le îngrijim;
 • colecții de imagini cu animale și plante ocrotite de lege, notând denumirea lor și câteva informații despre fiecare;
 • intervenții scrise "Animalele care inspiră frica merită ocrotite?"
 • desene care redau grija omului față de plante și animale;
 • crearea de afișe adresate oamenilor prin care se militează pentru ocrotirea naturii;
 • crearea de dialoguri pe tema "Eu și prietenii mei minunați".

Grupa a-IV-a va pregăti în cadrul capitolului "Animale și plante ca simbol" următoarele:

 • fragmente din lecturi din care să reiasă că animalele și plantele pot fi simboluri ; de ex. ghiocelul - vestitorul primăverii, vulturul - simbolul măreției și cutezanței, bradul - simbolul sărbătorii Crăciunului, porumbelul - simbolul păcii, cârtița - simbolul celor ce acționează pe ascuns etc.;
 • intervenții care să sublinieze însușirile desprinse de om privind unele plante și animale;
 • citire pe roluri "Greierele și furnica", de La Fontaine;
 • crearea de compuneri de mică întindere, de ex. Copilul și floarea, Și trandafirii au spini, Natura, prietena mea etc.;
 • desene cu plantele sau animalele preferate;
 • cântece ale căror versuri vorbesc despre plante sau animale;
 • sfaturi și învățături;
 • propuneri în legătură cu modul cum se poate realiza un club ecologic al clasei.

Se constată că, pentru realizarea acestei teme, elevii trebuie să citească, să selecteze anumite fragmente respectând cerințele date, să redacteze mici texte, să alcătuiască compuneri, să alcătuiască mici colecții de imagini, colecții de semințe, de plante, să picteze, să alcătuiască afișe, să cânte, să grupeze imagini cu plante, animale pornind de la mediul lor de viață, să facă o autoapreciere a calităților și defectelor personale, pornind de la semnificația pozitivă sau negativă a unui fapt pus pe seama plantelor sau animalelor.

În derularea proiectului, învățătorul va acționa ca sfătuitor, ca îndrumător al fiecărei grupe, în sensul orientării elevilor pentru a realiza prezentări clare, concise, logice.

Pentru valorificarea opiniilor elevilor cu privire la calitatea activității unei grupe, se pot completa chestionare, acestea fiind propriile instrumente de evaluare ale elevilor, sau se pot consemna aprecieri verbale.

După prezentare, lucrările fiecărei grupe se adună și se constituie într-un portofoliu tematic.

Succesul activității descrise anterior a constituit o nouă dovadă a valorii formative a metodelor complementare de evaluare și a valențelor interdisciplinare ale acestora. Metoda proiectului oferă tuturor elevilor spațiu de afirmare, în funcție de interesele, aspirațiile și capacitățile fiecăruia, prin sarcini diferențiate. Experimentarea metodei proiectului va convinge dascălul de eficiența abordării tematice a conținuturilor. Vom vedea că un astfel de demers favorizează învățarea integrată, înlătură granițele rigide dintre discipline și domenii, permite dezvoltarea gândirii integrativ-sistemice și dă elevilor posibilitatea să descopere complementaritatea cunoștințelor.Citare:
Pîrîu, Elena. Abordarea interdisciplinară a conținutului educației civice la clasa a III-a. Apărut în: EDICT - Revista educației, nr. 7/2004. București: Editura Agata. Disponibil online: http://www.edict.ro.

 
EDICT - Revista educației
ISSN: 1582-909X
Copyright: Editura Agata ®
2000-2004

  Gazduire site: HostX [oferte de hosting]